"MODEL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA JAKO ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE"
TOM II

 

Spis treści

Table of contents

 1. KRYSTYNA GÓRNIAK    Download (73KB)
  On the necessity of preventive, corrective and rehabilitating measures at schools
  O potrzebie działań profilaktyczno-korekcyjnych i rehabilitacyjnych w środowisku szkolnym

 2. JOLANTA KAMIŃSKA, IRENA CAUS, BEATA NAWORSKA, RYSZARD SZOPA, BOGDAN KAMIŃSKI, MONIKA MAZUREK    Download (67KB)
  Development of hospitals in Silesia - on the example of A. Mielęckiego hospital in Chorzów
  Rozwój szpitalnictwa na Śląsku - na przykładzie Szpitala im. Dr A. Mielęckiego w Chorzowie

 3. KATARZYNA KANADYS, CELINA ŁEPECKA - KLUSEK, ANNA PILEWSKA, MARZENA BUCHOLC    Download (77KB)
  Obstetrical past of women and urinary exertional incontinence
  Przeszłość położnicza kobiet a wysiłkowe nietrzymanie moczu

 4. KATARZYNA KANADYS, CELINA ŁEPECKA - KLUSEK, ANNA PILEWSKA, MARZENA BUCHOLC    Download (87KB)
  Others than obstetrical conditionings of urinary exertional incontinence
  Pozapołożnicze uwarunkowania wysiłkowego nietrzymania moczu

 5. HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA PAWĘZA, ANTONI FERENC JR, ANNA GRZYWA    Download (93KB)
  Contemporary methods of therapy of nicotine dependence
  Współczesne metody leczenia uzależnienia od nikotyny

 6. HANNA KARAKUŁA, BEATA DĄBSKA, ANIELA PŁOTKA    Download (77KB)
  Risk factors of postpartum psychosis
  Czynniki ryzyka psychoz poporodowych

 7. N. KARANIK, O. CHARKIEWICZ    Download (48KB)
  Aktualne problemy profilaktyki prenatalnej chorób związanych z niedoborem jodu u kobiet ciężarnych na Białorusi
 8. WANDA KARWOWSKA    Download (81KB)
  Breast-feeding as protetion of allergy infants
  Karmienie piersią jako profilaktyka alergii u niemowląt

 9. KRYSTYNA KIMAK, DANUTA KIMAK, KATARZYNA SKOREK    Download (143KB)
  Definition, causes and reaction of the organism to stress
  Pojęcie, przyczyny powstawania i reakcja ustroju na stres

 10. ADAM KNAP, MAREK WÓJCIK    Download (73KB)
  Influence of age on knowledge and it's source on Creutzfeldt-Jacob disease
  Wiek badanych a źródła i poziom ich wiedzy o chorobie Creutzfeldta - Jakoba

 11. ANNA KOŁŁAJTIS-DOŁOWY, BARBARA PIETRUSZKA    Download (91KB)
  The use of alternative diets among adolescents
  Stosowanie diet alternatywnych w wybranej grupie młodzieży

 12. ANNA KOŁŁAJTIS-DOŁOWY, IWONA BONIECKA    Download (103KB)
  The level of nutritional knowledge among students of the Health Science Department of the Medical University
  Stan wiedzy żywieniowej studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu AM oraz jej źródła

 13. ELŻBIETA KOPCZYŃSKA, JAN SZEWIECZEK, BEATA HORNIK,TERESA PRZEORSKA-NAJGEBAUER    Download (82KB)
  Physical fitness in patients with burns
  Sprawność funkcjonalna osób oparzonych

 14. MARIUSZ KORCZYŃSKI    Download (186KB)
  Selected elements of social situation of policeman and ways of coping with difficult situations
  Wybrane elementy sytuacji społecznej policjantów a sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 15. MARIA KOSIŃSKA, EWA KUŁAGOWSKA, TEODOR WINKLER, JOANNA ZIĘBA, RYSZARD PLINTA, MIROSŁAW KOKOSZ, LESŁAW NIEBRÓJ    Download (740KB)
  Forced body positions of a nurse at work
  Wymuszone pozycje ciała w pracy pielęgniarskiej

 16. MARIA KOSIŃSKA, RYSZARD PLINTA, JÓZEF KOMRAUS    Download (2.7MB)
  Value of the hand strength as a parameter of loading nurses with their professional work
  Wartość siły dłoni parametrem obciążenia pielęgniarek pracą zawodową

 17. MARIA KOSIŃSKA, EWA KUŁAGOWSKA, JOANNA ZIĘBA    Download (2.3MB)
  Ward profile and physical stress in nurses
  Profil oddziału a obciążenie fizyczne pielęgniarek

 18. MIROSŁAW KOWALSKI, PAWEŁ KOWALSKI    Download (78KB)
  The awareness of AIDS among prospective teachers
  Świadomość problemu AIDS wśród kandydatów do zawodu nauczycielskiego

 19. MIROSŁAW KOWALSKI, PAWEŁ KOWALSKI    Download (111KB)
  Knowledge and health conscisusness among the prospective teachers
  Wiedza a zachowania prozdrowotne kandydatów do zawodu nauczycielskiego

 20. BOGUMIŁA KOWALCZYK-SROKA, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, ALEKSANDRA CIEŚLIK, BARBARA LELONEK    Download (108KB)
  Healthy behaviours among diabetics and medical staff
  Zachowania zdrowotne wśród chorych na cukrzycę i personelu medycznego

 21. LUCYNA KOZŁOWSKA, DANUTA ROSOŁOWSKA-HUSZCZ    Download (1.9MB)
  Blood morphology, total protein and albumin serum concentrations in overweight/obese women after diet therapy
  Morfologia krwi oraz stężenia białka całkowitego i albumin u kobiet z nadwagą i otyłością poddanych dietoterapii

 22. MAŁGORZATA KRASUSKA, STANISŁAWEK ANDRZEJ, TARASIŃSKA BARBARA, KOCHANIEC IWONA, JADWIGA DANILUK    Download (189KB)
  Creating a healthy diet among students' population: making a change via an education
  Kreowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez ukierunkowaną edukację na temat prawidłowego żywienia

 23. ANDRZEJ KRAWAŃSKI    Download (90KB)
  Human body from the health pegagogy perpective
  Ciało człowieka z perspektywy pedagogiki zdrowia

 24. BEATA KROPORNICKA, BOŻENA BACZEWSKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (275KB)
  The satisfaction of patients from nursing care during hospitalisation because of lumbar disc disease
  Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej

 25. BEATA KROPORNICKA, BOŻENA BACZEWSKA, JADWIGA DANILUK    Download (261KB)
  Methods to regulte bowel motions used by patients at home
  Metody regulacji wypróżnień stosowane przez pacjentów w warunkach domowych

 26. BEATA KROPORNICKA, BOŻENA BACZEWSKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (260KB)
  The evaluation of hotel conditions by patients hospitalised because of lumbar disc disease
  Warunki hotelowe w ocenie pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej

 27. BEATA KROPORNICKA, BOŻENA BACZEWSKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (305KB)
  The possibility to meet spiritual needs of patients during hospitalisation
  Możliwości zaspokajania potrzeb religijno - duchowych, kontaktu z rodziną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w ocenie pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej

 28. BEATA KROPORNICKA, BOŻENA BACZEWSKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (283KB)
  Patients evaluation of information received from nurses
  Ocena informacji uzyskanych od personelu pielęgniarskiego przez pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej

 29. BOŻENA KRÓLIKOWSKA    Download (71KB)
  The lifestyle of the students of the faculty of physical education and physiotherapy at opole technical university
  Styl życia studentów wydziału wychowania fizycznego i fizjoterapii politechniki opolskiej

 30. BOŻENA KRÓLIKOWSKA    Download (95KB)
  Fitness as a relaxing form of a physical activity among physically fit women
  Fitness jako rekreacyjna forma aktywności fizycznej kobiet usportowionych

 31. KRZYSZTOF KRUPECKI, MAREK KOLBOWICZ    Download (100KB)
  Odnowa powysiłkowa jako składowa procesu treningowego wioślarzy klasy mistrzowskiej

 32. BOŻENA KRZECZOWSKA, GRAŻYNA CEPUCH    Download (66KB)
  Communicating of a nurse with an ill child
  Komunikowanie się pielęgniarki z dzieckiem chorym

 33. ZOFIA KUBIŃSKA, JOANNA KUBIŃSKA    Download (505KB)
  Responsibility for life and health quality in students awareness in Catholic University in Lublin
  Odpowiedzialność za jakość życia i zdrowia w świadomości studentów KUL

 34. ZOFIA KUBIŃSKA, JOLANTA DANIELEWICZ    Download (641KB)
  Conception of Ex-sportswomen's life style
  Koncepcja stylu życia byłych sportsmenek

 35. KINGA KULCZYCKA, EWA STYCHNO, MACIEJ WÓJCIK    Download (187KB)
  The expectations of patients which are use basic medical care concerning the nurses' work
  Oczekiwania pacjentów, zakładów podstawowej opieki zdrowotnej dotyczące pracy pielęgniarek

 36. KINGA KULCZYCKA, TERESA MODZELEWSKA, MACIEJ WÓJCIK    Download (229KB)
  Patients' opinion concerning of working the institutions of basic medical care
  Opinie pacjentów dotyczące funkcjonowania zakładów podstawowej opieki zdrowotnej

 37. KINGA KULCZYCKA, EWA STYCHNO, MACIEJ WÓJCIK    Download (151KB)
  The promotion of healthy life style in institutions of basic medical care in the patients' opinion
  Promocja wzorców zdrowego stylu życia w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (poz) w opinii pacjentów

 38. KINGA KULCZYCKA, MACIEJ WÓJCIK, TERESA MODZELEWSKA    Download (111KB)
  Realization of nurses' tasks in basic medical care in patients' view
  Realizacja zadań pielęgniarskich, w ocenie pacjentów korzystających z usług zakładów podstawowej opieki zdrowotnej

 39. EWA KUŁAGOWSKA    Download (122KB)
  Condiments using through high schools stude
  Stosowanie używek przez uczniów szkół średnich

 40. EWA KUŁAGOWSKA, MARIA KOSIŃSKA    Download (93KB)
  Nursing staff workload
  Obciążenie pracą personelu pielęgniarskiego

 41. CEZARY KUŚNIERZ, MAREK JAGUSZ    Download (1.22MB)
  Znaczenie wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej

 42. IDA LAUDAŃSKA-KRZEMIŃSKA    Download (130KB)
  The health behaviours of workers of large industrial plant - the coherent wholeness or the casual collection?
  Zachowania zdrowotne pracowników dużego zakładu przemysłowego - spójna całość czy przypadkowy zbiór?

 43. MAŁGORZATA LICHOTA    Download (441KB)
  Changes in body posture of 6-7 years old children
  Zmiany w postawie ciała 6-7-letnich dzieci

 44. REGINA LORENCOWICZ, KAZIMIERA ADAMCZYK, AGNIESZKA DYMERSKA    Download (76KB)
  Prevalence of discopathy among nurses employed in conservative treatment ward
  Występowanie dyskopatii u pielęgniarek w oddziałach zachowawczych

 45. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, MARZENA BUCHOLC, KATARZYNA KANADYS, ANNA PILEWSKA    Download (80KB)
  Nursing students' physical recreation
  Rekreacja fizyczna studentek pielęgniarstwa

 46. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, KATARZYNA DOŃKA, ZOFIA ŚWIĘS, ANNA PILEWSKA    Download (90KB)
  The grammar - school youth about theirs nutrition
  Młodzież gimnazjalna o swoim odżywianiu

 47. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, EMILIA MAJSIAK, MARZENA BUCHOLC, PAWEŁ MAJSIAK    Download (93KB)
  Inconveniences during menstrual cycle and ways of coping with them among girls in puberty
  Uciążliwości podczas cyklu miesiączkowego i sposoby radzenia sobie z nimi przez dziewczęta w okresie pokwitania

 48. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, MONIKA KARAUDA    Download (92KB)
  Foetus movements and the reaction of parents
  Ruchy płodu a doznania i reakcje rodziców

 49. IZABELLA MARIA ŁUKASIK    Download (372KB)
  Health behaviours predictors
  Predykatory zachowań zdrowotnych

 50. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, MAREK GAŁKIEWICZ    Download (74KB)
  Psycho-social Aspects of Corpulence
  Psychospołeczne aspekty otyłości

 51. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA    Download (86KB)
  Young Suicides' Attitudes Towards Parents
  Postawy młodocianych samobójczych wobec rodziców

 52. ELŻBIETA MAKOHOŃ-WIADROWSKA, TERESA BERNADETTA KULIK    Download (135KB)
  Lifestyle habits in university students as health modifying factors
  Styl życia młodzieży akademickiej elementem warunkującym zdrowie

 53. EWA MĘDRELA-KUDER    Download (45KB)
  Record-seekers and taking drugs
  Młodzież intensywnie trenująca a problem narkomanii

 54. DOROTA MŁYŃSKA    Download (159KB)
  The influence of infant feeding on the biological development during the first year of life
  Wpływ sposobu żywienia niemowląt na przebieg rozwoju biologicznego w pierwszym roku życia

 55. TERESA MODZELEWSKA, TERESA B. KULIK, KINGA KULCZYCKA    Download (64KB)
  Profession like, one of factors of keeping health - nurses' opinions
  Praca zawodowa jednym z czynników zachowania zdrowia - opinie pielęgniarek

 56. TERESA MODZELEWSKA, TERESA B. KULIK,    Download (80KB)
  Professional stress as a inseparable element of jobs of on professional helping - ways of coping with stress in nurses' opinions
  Stres zawodowy jako nieodłączny element zawodów profesjonalnego pomagania - sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek

 57. EUGENIJ MOISEENKO, VASILIJ STEZHKA, VICTORIA LASTOVCHENKO, TETYANA KOVALENKO, OLEG PEREVOZNIKOV, TETYANA BILKO, NATALIA DMITRUCHA, JOZEF WOJNAR, OLEKSANDR BAKUNOVSKIJ    Download (96KB)
  Human psychophysiology in extremal environment
  Adaptacja organizmu człowieka w warunkach ekstremalnych

 58. ANNA MRÓZ, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (139KB)
  Sleep problems among haemodialysed patients
  Problemy ze snem wśród pacjentów leczonych dializą zewnątrzustrojową

 59. MRÓZ ANNA, SZMATLAN-GABRYŚ URSZULA, HOŁUB MAGDALENA, GABRYŚ TOMASZ, WĘGLARZ KRZYSZTOF    Download (869KB)
  Interval effort on the rowers ergometer, using the diagnostics of power and anaerobic capacity of rowers
  Interwałowy wysiłek wykonywany na ergometrze wioślarskim w diagnostyce mocy i pojemności beztlenowej wioślarzy

 60. BOŻENA MURACZYŃSKA, TOBIASZ CIEŚLAK    Download (124KB)
  Accounts family - persons after lower limb amputation as determinant of quality of life
  Relacje rodzinne osób po amputacji kończyn dolnych jako wyznacznik jakości życia

 61. BOŻENA MURACZYŃSKA, TOBIASZ CIEŚLAK    Download (92KB)
  Functional and social activity of patients after deduction of limb as measures of quality of life
  Aktywność funkcjonalna i społeczna pacjentów po amputacji kończyn dolnych jako mierniki jakości życia

 62. IGOR MURAWOW, EŁŁA BULICZ    Download (87KB)
  Integracja funkcji organizmu zdrowych i chorych ludzi w ilościowej ocenie jego zdolności do życia i zdrowia

 63. WŁADYSŁAW MYNARSKI, RAJMUND TOMIK    Download (68KB)
  Concept of "health related fitness" as a base of physical education
  Koncepcja "sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie "jako podstawa edukacji fizycznej

 64. EDYTA NASZYDŁOWSKA, DOROTA KOZIEŁ, MAŁGORZATA TRAWCZYŃSKA    Download (103KB)
  The evaluation of youth's sanitary behaviour and establishing the directions of its modification
  Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży oraz ustalenie kierunków ich modyfikacji

 65. LESŁAW NIEBRÓJ    Download (81KB)
  Unemployment and lifestyle: obesity
  Bezrobocie i styl życia: otyłość

 66. ELŻBIETA NIEDWOROK, BEATA CAŁYNIUK, ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA, TERESA ŻURAWIŃSKA, LECHOSŁAW DUL    Download (81KB)
  Style lives and nutrition on example of investigations of structure of consumption of choose nutrition components in two groups of women
  Styl życia a sposób odżywiania na przykładzie badań struktury spożycia wybranych składników odżywczych w określonych grupach wiekowych kobiet

 67. ELŻBIETA NIEDWOROK, BEATA CAŁYNIUK, ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA, TERESA ŻURAWIŃSKA, LECHOSŁAW DUL    Download (61KB)
  Risk of development and frequency of occurrence of diseases and disorders in which formation main or plays essential part defective nourishment
  Ryzyko rozwoju i częstość występowania chorób i zaburzeń,w których powstawaniu główną lub istotną rolę odgrywa wadliwe żywienie

 68. ANNA NOWACKA, GENOWEFA GAWEŁ, ANNA RAK, BEATA PIÓRECKA    Download 114(KB)
  Lifestyle of patients after first fall, and risk factors of IHD
  Styl życia pacjentów po pierwszym zawale, a czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

 69. ZOFIA NOWAK-KAPUSTA, GRAŻYNA FRANEK, HANNA CHŁOPECKA, MARIANNA CABAJ, EWA TOBOR    Download (288KB)
  The evaluation of the knowledge of the patients with hypertension in a range of its prevention
  Ocena stanu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową na temat jej profilaktyki

 70. MIROSŁAW NOWAKOWSKI    Download (808KB)
  Interpersonal relations and atmosphere in school environment in the opinion of students versus social pathology prevention and promulgation of healthy mental life style
  Stosunki interpersonalne i atmosfera w środowisku szkolnym w oczach uczniów, a profilaktyka patologii społecznej i kształtowanie zdrowego stylu życia psychicznego

 71. DOROTA OLEX-MIERZEJEWSKA, WIESŁAW GARBACIAK    Download (125KB)
  Diagnosis of university students' lifestyle by the polish adaptation of the "Lifestyle questionnaire"
  Wykorzystanie polskiej adaptacji "Lifestyle questionnaire" do oceny stylu życia studentów różnych kierunków

 72. DOROTA ORDYS, JOLANTA ESZYK    Download (911KB)
  The trial estimation the lifestyle of the young people of student's Silesian colleges
  Próba oceny stylu życia młodzieży studenckiej śląskich uczelni

 73. ANNA ORKWISZEWSKA, BEATA IWANEK, EWA ROGOWSKA, JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (276KB)
  Degree of Adiposis and Body Composition of Boys Practicing and Not Practicing Sports
  Stopień otłuszczenia i skład tkankowy chłopców trenujących i nietrenujących

 74. URSZULA PARNICKA    Download (83KB)
  Pro-healthy behaviours of women involved in making a professional career
  Prozdrowotne zachowania kobiet aktywnych zawodowo

 75. ZBIGNIEW PAWLAK,ANDRZEJ SMOLEŃ    Download (82KB)
  Managing stress as an element of a healthy life style - from a perspective of a holistic concept of man
  Zarządzanie stresem jako element zdrowego stylu życia - z perspek-tywy holistycznej koncepcji człowieka

 76. BEATA PAWŁOWSKA, MARIA M. CHUCHRA    Download (107KB)
  The self-image and the image of the father in perception of the patients with anorexia nervosa
  Obraz siebie i ojca w percepcji pacjentek z jadłowstrętem psychicznym

 77. BEATA PAWŁOWSKA, MARIA CHUCHRA    Download (113KB)
  The self-image of the patients suffering from anorexia nervosa
  Obraz siebie pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego

 78. ZOFIA PELC    Download (261KB)
  Systematic National Activity - a Base for Healthy Lifestyle
  Systematyczna aktywność ruchowa podstawą zdrowego stylu życia

 79. ZOFIA PELC    Download (358KB)
  Assessment of Posture and Morphological Development of Pre-School Children
  Ocena postawy ciała i poziomu rozwoju morfologicznego dzieci przedszkolnych

 80. MIECZYSŁAWA PEREK, BOŻENA KRZECZOWSKA, KRYSTYNA TWARDUŚ    Download (88KB)
  Nutritional behaviors of youth during adolescence
  Zachowania żywieniowe młodzieży w okresie dojrzewania

 81. DIANA PIASZCZYK, BARBARA SOKOŁOWSKA, TERESA SAMOSZUK    Download (197KB)
  The role of parents and nurse in the prevention and correction treatment of posture defects in children
  Zadania rodziców i pielęgniarki w profilaktyce i korekcji wad postaw u dzieci

 82. WIOLETA PIECHACZEK    Download (74KB)
  Test of treatment of family - stoutness on example parents an children chorzowskich of elementary schools
  Próba leczenia otyłości rodzinnej na przykładzie dzieci z chorzowskich szkół podstawowych i ich rodziców

 83. WIOLETA PIECHACZEK    Download (122KB)
  Health education pupils In five primary schools from classes I - III
  Edukacja zdrowotna uczniów w chorzowskich szkołach podstawowych w klasach I - III

 84. MARIA PIENIĄŻEK    Download (182KB)
  Health behaviours of the patients with hypertonia arterialis
  Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

 85. BARBARA PIETRUSZKA, ANNA KOŁŁAJTIS-DOŁOWY    Download (108KB)
  Physical activity during leisure time among adults as an element of a life style
  Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy u osób dorosłychjako element stylu życia

 86. ANNA PILEWSKA, KATARZYNA KANADYS, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, MARZENA BUCHOLC    Download (71KB)
  Physical activity of women as prophylaxis of osteoporosis
  Aktywność fizyczna kobiet jako profilaktyka osteoporozy Aktywność fizyczna kobiet jako profilaktyka osteoporozy

 87. ANNA PILEWSKA, CELINA ŁEPECKA - KLUSEK, KATARZYNA KANADYS, MARZENA BUCHOLC    Download (76KB)
  Health's behaviours of women reducing risk of osteoporosis
  Zachowania zdrowotne kobiet zmniejszające ryzyko zachorowania na osteoporozę

 88. BEATA PIÓRECKA, ANNA RAK, ANNA NOWACKA, TOMASZ BRZOSTEK, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA     Download (138KB)
  Selected factors of nutritional status and dietary habits of Cracov's citizens threatened and with diagnosed coronary heart diseases
  Wybrane elementy stanu odżywienia i sposobu żywienia mieszkańców Krakowa zagrożonych wystąpieniem oraz z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca

 89. RYSZARD PLINTA, JOANNA SOBIECKA    Download (62KB)
  Practicing sports as a factor influencing well-being and an active lifestyle of the disabled
  Uprawianie sportu jako czynnik dobrego samopoczucia i aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych

 90. LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO, TOMASZ GRODZICKI, JÓZEF KOCEMBA    Download (224KB)
  Assesment of hypertensive patients' knowledgeof high blood pressure
  Ocena poziomu wiedzy o chorobie u osób z nadciśnieniem tętniczym

 91. LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO, TOMASZ GRODZICKI, JÓZEF KOCEMBA    Download (156KB)
  Factors influencing hypertensive patients' participation in health education
  Czynniki determinujące udział chorych z nadciśnieniem tętniczym w edukacji zdrowotnej

 92. ANIELA PŁOTKA, KRZYSZTOF SMOŁA    Download (300KB)
  Addictions among secondary school youth
  Uzależnienia wśród uczniów w szkole średniej

 93. ANIELA PŁOTKA, ANNA WASĄG, ANETA DERLATKA    Download (201KB)
  The analysis of emotional and psychosocial burden in the work of nursing homes staff and the burnout syndrome
  Analiza obciążeń emocjonalnych i psychospołecznychw pracy personelu w domach pomocy społecznej a syndrom burnout

 94. ANIELA PŁOTKA    Download (129KB)
  Healthy lifestyle of man - its conditioning and hazards
  Zdrowy styl życia człowieka - jego uwarunkowania i zagrożenia

 95. ANIELA PŁOTKA, ANNA PIŁAT, KINGA SZYMONA    Download (133KB)
  Psycho-prophylactics and the reasons for attempting to abuse alcohol by teenagers
  Psychoprofilaktyka a powody sięgania nastolatka po alkohol

 96. ANIELA PŁOTKA, CECYLIA FRELAS, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA    Download (123KB)
  School stress in high schools
  Stres szkolny w klasach gimnazjalnych

 97. HELENA POPŁAWSKA, AGNIESZKA ZIENIEWICZ    Download (204KB)
  Physical development of boys in preschool age
  Rozwój fizyczny chłopców wiejskich w wieku przedszkolnym