"SPOŁECZNE ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SOMATYCZNEGO"

 

Spis treści

Table of contents

 1. ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ    Download (58KB)
  Mental health care at the beginning of a new century - challenges and promise
  Ochrona zdrowia psychicznego u progu nowego wieku - wyzwania i nadzieje

 2. ADAM KNAP    Download (102KB)
  P.de Coubertin's pedagogical thought - the inspiration for human health modeling and maintenance
  Myśl pedagogiczna P. de Coubertina inspiracją dla kształtowania i zachowania zdrowia człowieka

 3. KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ    Download (215KB)
  "Examination - stress" in the self_evaluations of students of studies nursing
  Lęk jako element sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki psychiatrycznej

 4. KRYSTYNA BERNAT, ALINA TROJANOWSKA, MARIA KARSKA    Download (185KB)
  Rotaviral infections as an epidemiological, clinical and nursing care issue
  Zakażenia rotawirusowe jako problem epidemiologiczny, kliniczny i pielęgnacyjny

 5. EŁŁA BULICZ    Download (85KB)
  Valeological strategy of maintaining health of population in contemporary conditions
  Waleologiczna strategia zachowania zdrowia ludności w warunkach współczesnych

 6. BARBARA CIŻKOWICZ    Download (239KB)
  Learned Helplessness versus School Achievements
  Wyuczona bezradność a osiągnięcia szkolne

 7. ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ    Download (96KB)
  Psychiatry and the cinema of last decade - what and for whom information?
  Wizerunek psychiatrii w kinie ostatniej dekady - jakie informacje i dla kogo?

 8. ADA DUBOWSKA, LESŁAW NIEBRÓJ    Download (69KB)
  A refuse of the hospital treatment for social reasons
  Przerywanie kuracji szpitalnej: uwarunkowania społeczne

 9. JANUSZ ERENC, PIOTR PANKIEWICZ    Download (89KB)
  Stigmatisation of mentally disabled people
  Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych psychicznie

 10. MARIA GACEK    Download (85KB)
  Some personal determinants of the resistance to psychological stress among academic students - a research report
  Niektóre osobowościowe determinanty odporności młodzieży akademickiej na stres psychologiczny - doniesienie z badań

 11. PIOTR GINDRICH, JANUSZ KIRENKO    Download (71KB)
  The depression level of the teachers from schools for the handicapped and from the ordinary schools
  Poziom depresji nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych

 12. KATARZYNA GÓJ, IRENA CAUS    Download (136KB)
  The knowledge of the problems connected with nipple cancer among of women living in Silesia
  Znajomość problemów dotyczących raka sutka w populacji kobiet mieszkających na terenie województwa śląskiego

 13. TERESA GRZYWNA, KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ, ELŻBIETA SARNOWSKA    Download (50KB)
  Fear as element of stressful situation in work of psychiatric nurse
  Lęk jako element sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki psychiatrycznej

 14. ANNA HAJDUK, JERZY SAMOCHOWIEC    Download (140KB)
  Comparison of drug abuse model among young people in year 1985-86 in relation to year 2000-2001
  Porównanie modelu używania środków psychoaktywnych przez młodzież w latach 1985-1986 w relacji do roku 2000-2001

 15. BOŻENA JAWIEŃ    Download (44KB)
  Birth control communication in students
  Komunikowanie się młodzieży akademickiej w kwestii kontrolowania płodności

 16. KATARZYNA KANADYS, ANNA PILEWSKA, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, MARZENA BUCHOLC    Download (73KB)
  The students' diet as the condition of good health or its thread
  Odżywianie studentów - gwarantem zdrowia czy jego zagrożeniem

 17. KRYSTYNA KIMAK, URSZULA CZAJKA, EMILIA KUTA, RENATA MAMONA    Download (101KB)
  Nure's tasks in caring for alcohol problem patients
  Zadania pielęgniarki w opiece nad osobami z problemem alkoholowym

 18. JANUSZ KIRENKO, MARIUSZ KORCZYŃSKI    Download (136KB)
  The handicapped and the disability
  Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności

 19. JANUSZ KIRENKO    Download (68KB)
  Intensification of mental needs of the patients with sclerosis multiplex
  Nasilenie potrzeb psychicznych osób ze stwardnieniem rozsianym

 20. MARIA KLIŚ    Download (96KB)
  Dangers to psychological health resulting from agressive behaviour among schoolchildren
  Zachowania agresywne a zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży szkolnej

 21. JÓZEF KOCUR, DARIUSZ SZCZĘSNY    Download (104KB)
  Ocena stanu psychicznego osób narażonych na działanie związków neurotoksycznych w zakładach włókien chemicznych

 22. MARIUSZ KORCZYŃSKI    Download (82KB)
  Coping with the disability
  Radzenie sobie w niepełnosprawności

 23. MARIA KOSIŃKSA, EWA KUŁAGOWSKA    Download (40KB)
  Problems that appared during determining the difficulty of physical work of nurses
  Problemy ujawnione w trakcie ustalania stopnia ciężkości pracy fizycznej pielęgniarek

 24. AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK    Download (136KB)
  P.de Coubertin's pedagogical thought - the inspiration for human health modeling and maintenance
  Grupa zawodowa jako źródło identyfikacji osobowej

 25. EWA KRÓL, MARTA MAKARA - STUDZIŃSKA    Download (67KB)
  Attitudes of leaders and members of the religious sect called "The Heaven" based on the forensic observation
  Postawy w sekcie religijnej "Niebo" - na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznej jej przywódców i członków.

 26. EWA KRÓL    Download (109KB)
  Aggression - background of neurobiology, prophylaxis and treatment
  Agresja - podstawy: neurobiologii, zapobiegania i leczenia

 27. HALINA LASKOWSKA    Download (50KB)
  The preventive role of art in mental diseases
  Profilaktyka zdrowia psychicznego ludzi młodych

 28. REGINA LORENCOWICZ, AGNIESZKA DYMERSKA, MONIKA KOZAR    Download (57KB)
  Back pain syndrome among nurses working in hospital
  Zespoły bólowe kręgosłupa wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu

 29. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ALEKSANDRA TRZĘSOWSKA    Download (106KB)
  Breast self-control in the group of women who undergone a treatment from childlessness
  Samokontrola piersi w grupie kobiet leczących się z powodu bezdzietności małżeńskiej

 30. CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, MARZENA BUCHOLC, KATARZYNA KANADYS, ANNA PILEWSKA    Download (209KB)
  Emotional condition of the students in their subjective opinion
  Stan emocjonalny studentów w subiektywnej ich ocenie

 31. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA    Download (244KB)
  The Structure of the Self-picture of the Individual
  Struktura "obrazu własnej osoby" u młodzieży po próbach samobójczych

 32. EWA MĘDRELA-KUDER, ANNA ŚMIGASIEWICZ    Download (3.9MB)
  Dangers to teenagers' health caused by an easy access to drugs.
  Zagrożenia zdrowotne młodzieży wynikające z łatwego dostępu do narkotyków

 33. EWA MICHAŁEK, ADA DUBOWSKA, LESŁAW NIEBRÓJ, DANUTA JADAMUS-NIEBRÓJ    Download (61KB)
  Psychosocial sources of pregnant women's anxiety: health status of newborns.
  Psychospołeczne źródła lęku kobiet ciężarnych a stan fizyczny noworodków

 34. BOŻENA MURACZYŃSKA    Download (105KB)
  Sources and stress intensification connected with work place among nurses caring for a dying patient
  Źródła i nasilenie stresu zawodowego pielęgniarek w pracy z człowiekiem umierającym

 35. IGOR MURAWOW    Download (56KB)
  Psychoemotional health: research approach and reinforcement perspectives
  Zdrowie psychoemocjonalne: podejścia do badania i perspektywy wzmocnienia

 36. LESŁAW NIEBRÓJ    Download (52KB)
  Unemployment and a health emergencies: the main aims of studies
  Bezrobocie i zagrożenia zdrowia: kierunki badań

 37. DANUTA OCHOJSKA    Download (73KB)
  Projective image of family situation of children from unemployed father families
  Projekcyjny obraz sytuacji rodzinnej u dzieci z rodzin z bezrobotnym ojcem

 38. PIOTR PANKIEWICZ, ŻANETTA BIELICKA    Download (235KB)
  Specificity of depression in elderly people
  Specyfika depresji wieku podeszłego

 39. PIOTR PANKIEWICZ, JANUSZ ERENC    Download (83KB)
  Social picture of mentally disabled people - the results of research
  Społeczny wizerunek osób chorych psychicznie - wyniki badań

 40. MARIA PIENIĄŻEK    Download (63KB)
  Preparation of pregnant women with diabetes mellitus to self-control and self-care
  Przygotowanie kobiet w ciąży chorych na cukrzycę do samokontroli i samoopieki

 41. MARIA PIENIĄŻEK    Download (257KB)
  The level of knowledge concerning the risk factors and health-protecting behaviour in patients with heart infarct
  Poziom wiadomości o czynnikach ryzyka a zachowania prozdrowotne pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

 42. ANIELA PŁOTKA, AGNIESZKA PROKOPCZYK, PAWEŁ PROKOPCZYK, ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ    Download (95KB)
  Functioning of a schizophrenic and his family - the analysis of main problems.
  Funkcjonowanie chorego na schizofrenię i jego rodziny - analiza głównych problemów

 43. ANIELA PŁOTKA, MAŁGORZATA RADWAN, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA    Download (80KB)
  Psychosocial consequences of professional stress
  Psychospołeczne konsekwencje stresu zawodowego

 44. ANIELA PŁOTKA, EWA LIGĘZA    Download (28KB)
  Risk factors and the personality predictors of pilot-instructor as well as achieving professional mastery
  Czynniki zagrożenia a predyktory osobowościowe pilota-instruktora oraz osiąganie mistrzostwa zawodowego

 45. ANIELA PŁOTKA, DOROTA GOLEC, ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ    Download (463KB)
  Burnout syndrome in psychiatric nurses
  Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych

 46. ALEKSANDRA PROBIERZ, KATARZYNA GÓJ.    Download (120KB)
  The problem of consuming alcohol by teenagers from lower classes of Secondary Schools
  Problem alkoholizowania się młodzieży młodszych klas szkół średnich

 47. MIROSŁAWA ROKITIAŃSKA    Download (142KB)
  Modern threats of health and somatic development in children and teenagers
  Współczesne zagrożenia zdrowia i rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży

 48. MIROSŁAWA ROKITIAŃSKA    Download (230KB)
  Modern threats of mental health
  Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego

 49. ELŻBIETA RUTKOWSKA, CELINA ŁEPECKA - KLUSEK    Download (85KB)
  The role physical activity in preparing women for pregnancy and delivery
  Rola aktywności fizycznej w przygotowaniu kobiet do porodu i połogu

 50. EWA WILCZEK-RUŻYCZKA    Download (2.4MB)
  Psychosocial adjustment of elderly people to the situation of illness
  Adaptacja psychospołeczna osób starszych do sytuacji choroby

 51. ŁUKASZ RZEŹNICZAK, JÓZEF KOCUR    Download (65KB)
  Analysis psychosocial of factors of threat with alcoholism in families.
  Analiza psychospołecznych czynników zagrożenia alkoholizmem w rodzinach

 52. BOŻENA SEWERYN-CZYŻ, ADA DUBOWSKA, ANETA WARMUZ    Download (228KB)
  Reasons of phisical deficulties in the operating theatre
  Przyczyny obciążeń fizycznych wynikających z pracy na bloku operacyjnym

 53. BOŻENA SEWERYN-CZYŻ, ADA DUBOWSKA, ANETA WARMUZ    Download (168KB)
  Reasons of phisical emotional in the operating theatre
  Przyczyny obciążeń emocjonalnych wynikających z pracy na bloku operacyjnym

 54. BARBARA SĘP-KOWALIKOWA, PIOTR PANKIEWICZ    Download (144KB)
  Results of treatment depressive syndroms with tianeptine
  Wyniki leczenia zespołów depresyjnych tianeptyną w świetle własnych doświadczeń

 55. BOGUSŁAW STELCER    Download (69KB)
  Bereavement in adult life - problem of coping with grieving
  Osierocenie dorosłych - problem radzenia sobie z żalem po stracie

 56. MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, JANINA CZERWIŃSKA    Download (88KB)
  Select problems of women after mastectomy
  Wybrane problemy kobiet po mastektomii

 57. MAJEWSKA, KRZYSZTOF TUROWSKI, KRISTEN OBEL    Download (97KB)
  The reasons and consegwences of falls among geriatrio patients
  Przyczyny i następstwa upadków pacjentów w wieku geriatrycznym

 58. MAREK SZYMCZAK    Download (84KB)
  The family - basis or lack stability?
  Rodzina - ostoja czy brak stabilności?

 59. BARBARA ŚLUSARSKA, REGINA LORENCOWICZ, MAŁGORZATA WACHOWICZ, ALICJA WIERZBICKA    Download (268KB)
  The demand for health education on the example of selected groups of patients
  Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną na przykładzie wybranych grup pacjentów

 60. JANUSZ ŚLUSARSKI    Download (155KB)
  Modern threats of healthy lifestyle and a way of teen-agers' nourishment
  Współczesne zagrożenia zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania się dorastającej młodzieży

 61. KRYSTYNA ŚMIETAŁO    Download (124KB)
  The diagnosis of difficult didactic situations in the period of adolescence
  Diagnoza trudnych sytuacji dydaktycznych w okresie dorastania

 62. ALINA TROJANOWSKA, KRYSTYNA BERNAT, MARIA JAŃCZAK    Download (120KB)
  Selected aspects of quality of life in asthma children
  Wybrane aspekty jakości życia dzieci z astmą oskrzelową

 63. KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (458KB)
  Cancer and carcinophobia related to the ionizing irradiation
  Rak i karcinofobia a promieniowanie jonizujące

 64. IRENA TYMECKA, EWA FLIS    Download (83KB)
  The recognition of pain in children (a pilot study)
  Rozpoznawanie bólu u dzieci (badania pilotażowe)

 65. IRENA TYMECKA, IZABELA STASZEK    Download (170KB)
  The perception of the disease and hospital in age-matched group of children
  Postrzeganie choroby i szpitala przez dzieci w wybranej grupie wiekowej

 66. MAŁGORZATA WACHOWICZ    Download (206KB)
  Smoking cigarettes by patients prepared for surgical treatment due pulmonary carcinoma
  Palenie tytoniu przez chorych z rakiem płuc przygotowywanych do leczenia chirurgicznego

 67. TADEUSZ PAWEŁ WASILEWSKI    Download (99KB)
  Breast self-control in the group of women who undergone a treatment from childlessness
  Społeczne uwarunkowania problemów komunikacji interpersonalnej pacjentów geriatrycznych

 68. ALICJA WIERZBICKA    Download (394KB)
  Changes of the way of life in patients after consecutive heart infarct
  Zmiany w stylu życia pacjentów z kolejnym zawałem mięśnia sercowego

 69. ALICJA WIERZBICKA    Download (397KB)
  Smoking among patients who underwent myocardial infarction (MI)
  Palenie papierosów wśród osób po przebytym zawale serca

 70. KUNEGUNDA WŁOSTOWSKA    Download (1MB)
  Prophylaxis of emotional turbulence on psychological health of school children and youth as every teacher's responsibility
  Profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego uczniów obowiązkiem każdego nauczyciela

 71. GRAŻYNA TRUBALUK-LIŚKIEWICZ    Download (54KB)
  Smoking with ischemia legs
  Nikotynizm w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych

 72. JADWIGA DANILUK    Download (86KB)
  Etiopathogenesis of alcohol liver disease
  Etiopatogeneza alkoholowej choroby wątroby

 73. KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (458KB)
  Radiophobia of medical employee related to brachytherapy
  Radiofobia personelu medycznego przed brachyterapią