"PROMOCJA ZDROWIA RODZINY"
TOM I

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. EWA DYBIŃSKA    Download (139KB)  (100KB)
  Effectiveness in the Learning and Teaching of Swimming Skills to Children at the Younger School Age in the Light of the Applied Method
  Efektywność uczenia się i nauczania czynności pływackich dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle zastosowanej metody

 2. EWA DYBKOWSKA, FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK    Download (66KB)  (80KB)
  Estimation of PUFA intake in average diet of Warsaw adult inhabitants in the comparison with polish diet
  Oszacowanie spożycia WNKT przez dorosłych mieszkańców Warszawy przy wykorzystaniu metody bieżącego notowania oraz metody historii żywienia według modyfikacji własnej

 3. EWA DYBKOWSKA, FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK    Download (61KB)  (80KB)
  Mineral components intake in average diet of Warsaw adult inhabitants in the comparison with polish diet
  Spożycie składników mineralnych przez dorosłych mieszkańców Warszawy na tle spożycia krajowego

 4. DAWID BĄCZKOWICZ, DOROTA BORZUCKA, JUSTYNA CHARAŚNA, BOŻENA WOJCIECHOWSKA – MASZKOWSKA    Download (131KB)  (124KB)
  Analysis of stabilographic parameters in standing an both legs and in standing on hands
  Analiza parametrów stabilograficznych w postawie stojącej obunóż i w staniu na rękach

 5. EWA DYBKOWSKA, FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK    Download (63KB)  (110KB)
  Proteins, fat and carbohydrates intake in average diet of Warsaw adult inhabitants in the comparison with polish diet
  Spożycie białka, tłuszczu i węglowodanów przez dorosłych mieszkańców Warszawy na tle spożycia krajowego

 6. KATARZYNA DYMCZYK, IRENA CAUS, KATARZYNA LESZCZYŃSKA, ALEKSANDRA ŚMIEJKOWSKA–JASIŃSKA, KORNELIA WAC, MONIKA BUROŃ    Download (94KB)  (69KB)
  Parents’ presence influence on bio-psycho-social state of hospitalized children
  Wpływ obecności rodziców na stan bio-psycho-społeczny dzieci hospitalizowanych

 7. KATARZYNA DYMCZYK, IRENA CAUS, KATARZYNA LESZCZYŃSKA, ALEKSANDRA ŚMIEJKOWSKA–JASIŃSKA, KORNELIA WAC    Download (130KB)  (77KB)
  Therelationship between course of pregnancy and condition of childrens’ health after the labour
  Przebieg ciąży a stan noworodków po porodzie

 8. JERZY EIDER    Download (76KB)  (70KB)
  Female participants of recreational sessions of aquarobics
  Uczestniczki rekreacyjnych zajęć z aerobiku wodnego

 9. JERZY EIDER    Download (113KB)  (86KB)
  Callanetics - recreation and healthy gymnastics for whole family
  Callanetics – gimnastyka rekreacyjno-zdrowotna dla rodziny

 10. KAMILA FALEŃCZYK, ZBIGNIEW BARTUZI    Download (107KB)  (84KB)
  Exposure to infections during childhood and atopic diseases prevalence
  Ekspozycja na infekcje w okresie dzieciństwa a występowanie chorób atopowych

 11. EDYTA FATYGA, MAŁGORZATA MUC-WIERZGOŃ, EWA NOWAKOWSKA–ZAJDEL, TERESA KOKOT, BARBARA ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA, ANDRZEJ KOZOWICZ, BEATA POPRAWA, AGNIESZKA NOWOK    Download (109KB)  (78KB)
  Salubrious behaviour of adolescents in the Silesian agglomeration and the risk of occurrence of civilisation diseases
  Zachowania zdrowotne młodzieży aglomeracji śląskiej a ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych

 12. BEATA FEDYN    Download (107KB)  (97KB)
  The function of family in developing health awarness
  Rola rodziny w kształtowaniu świadomości zdrowotnej

 13. ANNA FELIŃCZAK, MARIOLA SEŃ, JAN JUZWISZYN, JADWIGA STANISZEWSKA    Download (105KB)  (91KB)
  Style of lives of students of Wroclaw of higher university and his onto future maternity
  Styl życia studentek wrocławskich uczelni wyższych i jego wpływ na przyszłe macierzyństwo

 14. FIDECKI WIESŁAW, WYSOKIŃSKI MARIUSZ, KACHANIUK HANNA, WROŃSKA IRENA    Download (108KB)  (75KB)
  Preparing of elder patients to self-care as the element of health promotion
  Przygotowanie starszych pacjentów do samoopieki jako element promocji zdrowia

 15. PRZEMYSŁAW FIRYCH, GERARD GROSSMANN, TOMASZ KLECHA, AGNIESZKA MIREK, ANDRZEJ WITKOWSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, WALDEMAR RUMIŃSKI    Download (101KB)  (74KB)
  Extensity of coronary arteries changes in correlation with selected predictors of coronary heart disease among acute coronary syndromes patients in city and agriculture population
  Rozległość zmian w naczyniach wieńcowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi zamieszkałych w mieście i u mieszkańców wsi z uwzględnieniem wybranych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca

 16. JOANNA FLAKUS, MARCIN JANECKI, JADWIGA PYSZKOWSKA    Download (195KB)  (99KB)
  Evaluation of the Palliative Care and the family performance
  Ocena Opieki Hospicyjnej a jakość funkcjonowania rodziny

 17. RAFAŁ FORNAL, PIOTR CISŁAK, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, ROBERT BŁASZCZYK    Download (212KB)  (161KB)
  Alcohol abuse – medical, psychological and social problem
  Nadużywanie alkoholu – problem medyczny, psychologiczny i społeczny

 18. BARBARA FRĄCZEK, ANDRZEJ T. KLIMEK, GRAŻYNA CIEŚLAR    Download (202KB)  (112KB)
  Physical activity as an element of family lifestyle
  Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny

 19. BARBARA FRĄCZEK    Download (117KB)  (85KB)
  A family as a creating environment of the youth’s healthy life style
  Rodzina jako środowisko kształtujące prozdrowotny styl życia młodzieży

 20. MARIA GACEK, JAROŁAW ROSIŃSKI, DARIUSZ TCHÓRZEWSKI    Download (112KB)  (69KB)
  Chosen health behaviours of 10–13 year-old children and their families
  Wybrane zachowania zdrowotne dzieci w wieku 10–13 lat i ich rodzin

 21. MARIA GACEK, JAROSŁAW ROSIŃSKI, DARIUSZ TCHÓRZEWSKI    Download (132KB)  (74KB)
  Standard of parents’ educational background and the chosen health rates of primary school children in Zakopane
  Poziom wykształcenia rodziców a wybrane wskaźniki zdrowia dzieci zakopiańskich szkół podstawowych

 22. DANUTA GAJEWSKA    Download (64KB)  (64KB)
  Nutritional education as a component of chronic renal failure therapy
  Edukacja żywieniowa jako element terapii w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek

 23. DANUTA GAJEWSKA, LUCYNA NAROJEK, BARBARA KUCZEK    Download (94KB)  (77KB)
  Qualitative assessment of nutrition in hemodialysis patients
  Ocena jakościowa sposobu żywienia pacjentów hemodializowanych

 24. MAŁGORZATA GAJEWSKA, EWA URBAN    Download (88KB)  (74KB)
  The upper secondary school youth lifestyle in the aspect of their self-assessment of health
  Styl życia młodzieży szkół średnich w aspekcie samooceny zdrowia

 25. EDYTA GAŁĘZIOWSKA, JAN OLESZCZUK    Download (101KB)  (72KB)
  A declared period of breast-feeding in a group of women discharged home from hospital after delivery, and the tasks of a family midwife in the care for a woman after childbirth
  Deklarowany okres karmienia piersią w grupie kobiet wypisywanych po porodzie do domu a zadania położnej rodzinnej w opiece nad położnicą

 26. EDYTA GAŁĘZIOWSKA, RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, MARIANNA CHARZYŃSKA-GULA, ANDRZEJ STANISŁAWEK    Download (100KB)  (91KB)
  Opinions of women discharged home after delivery on ways of managing intertrigo on the buttocks in neonates and infants
  Opinie kobiet wypisywanych po porodzie do domu na temat sposobów postępowania przy odparzeniach na pośladkach u noworodka i niemowlęcia

 27. EDYTA GAŁĘZIOWSKA,. JAN OLESZCZUK    Download (77KB)  (69KB)
  Planning of the last pregnancy in the group of women discharged home after delivery, and the tasks of family midwives in the pre-conception care
  Planowanie ostatniej ciąży w grupie kobiet, wypisywanych po porodzie do domu a zadania położnych rodzinnych w opiece przedkoncepcyjnej

 28. EDYTA GAŁĘZIOWSKA, RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, HANNA KACHANIUK, MAŁGORZATA OSTROWSKA-OGÓREK, ANDRZEJ STANISŁAWEK    Download (91KB)  (88KB)
  Sources of knowledge about pregnancy, labour and care for a newborn child used by pregnant women
  Źródła wiedzy na temat ciąży, porodu i opieki nad małym dzieckiem wykorzystywane przez kobiety ciężarne

 29. EWA M. GAŁKOWSKA, EDYTA KRZYCH, BOLESŁAW SAMOLIŃSKI, ANTONI GRZANKA    Download (70KB)  (64KB)
  Problems bio-psycho-sociality in patients with pollinosis
  Problemy bio–psycho-społeczne pacjentów z alergią na pyłki traw

 30. GENOWEFA GAWEŁ, BARBARA PRAŻMOWSKA, A. MAMOŃ    Download (71KB)  (73KB)
  Jakość opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

 31. ILONA GEMBALCZYK    Download (66KB)  (64KB)
  Creating healthy life style in the family
  Kształtowanie zdrowego stylu życia w rodzinie

 32. ANITA GĘBSKA-KUCZEROWSKA, JUSTYNA CAR, BEATA WERBIŃSKA    Download (101KB)  (91KB)
  The evaluation of selected lifestyle elements of health educators and their families
  Ocena wybranych elementów stylu życia osób profesjonalnie związanych z edukacją zdrowotną i ich rodzin

 33. IVAN GLASYRIN, JÓZEF WOJNAR, VALENTYNA GLASYRINA, BOGDAN KHMELNYTSKY    Download (103KB)  (81KB)
  Peculiarities of the physical development of present pubertal girls
  Charakterystyka rozwoju fizycznego współczesnych dziewcząt w okresie dojrzewania

 34. ANNA GLIŃSKA – LACHOWICZ    Download (76KB)  (79KB)
  With care for healthy family – educationizing and resocializing influence of Voluntary Labour Corps
  W trosce o zdrową rodzinę – wpływ wychowawczo-resocjalizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy

 35. AGNIESZKA GNIADEK, ANNA B. MACURA    Download (117KB)  (86KB)
  Fungi present in the indoor environment of a social welfare home in Karniowice
  Występowanie grzybów w środowisku Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach

 36. STANISŁAW GOŁĄB, JANUSZ BRUDECKI, MARIA CHRZANOWSKA, RYSZARD ŻARÓW    Download (88KB)  (73KB)
  Families physical activity and the level of biological development in children
  Aktywność fizyczna rodziny a stan rozwoju fizycznego dziecka

 37. NINA GOZDEK, DARIUSZ SŁAWOMIR GOZDEK    Download (119KB)  (73KB)
  Identification of nutritional patterns of school-age adolescents in the family context
  Identyfikacja wzorów żywieniowych młodzieży szkolnej w kontekście rodziny

 38. NINA GOZDEK, AGNIESZKA BAŁANDA, DARIUSZ SŁAWOMIR GOZDEK    Download (187KB)  (87KB)
  The level of knowledge on preparation/education for family life in self-assessment of school age adolescents
  Poziom wiedzy na temat przygotowania/wychowania do życia w rodzinie w samoocenie młodzieży szkolnej

 39. JOLANTA GÓRAJEK-JÓŹWIK, LUIZA GIEDROJĆ    Download (219KB)  (100KB)
  The role of a family in communicating health condition by woman after mastectomy
  Miejsce rodziny w komunikowaniu własnego stanu zdrowia przez kobiety po mastektomii

 40. KRYSTYNA GÓRNA, MIROSŁAWA RUBACH, MAGDALENA PALACZ, KRYSTYNA JARACZ    Download (66KB)  (69KB)
  Impact of schizophrenia on quality of life of family caring for schizophrenia patients and the relationships with psychoeducation
  Wpływ schizofrenii na jakość życia rodziny a oddziaływania psychoedukacyjne

 41. KRYSTYNA GÓRNIAK, ELŻBIETA RUTKOWSKA    Download (67KB)  (62KB)
  Family’s health promotion by physical activity
  Promocja zdrowia rodziny przez aktywność fizyczną

 42. KRYSTYNA GÓRNIAK    Download (116KB)  (76KB)
  Importance of prophylactics and posture correction for youth during adolescence
  Znaczenie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała u młodzieży w okresie dojrzewania

 43. RENATA GÓRSKA, BARBARA STOJAK, IZABELLA UCHMANOWICZ, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS    Download (85KB)  (74KB)
  Project for the prevention and early detection of breast cancer
  Projekt program z zakresu profilaktyki raka piersi

 44. BOGUSŁAWA GRACZYKOWSKA, JOLANTA ZEMAN-CZAJKOWSKA    Download (118KB)  (80KB)
  Aware lifestyle versus healthy physical activities of gymnasium students
  Świadomy styl życia a zachowania zdrowotne młodzieży

 45. ELŻBIETA GROCHANS, VIOLETTA ŁUCZYŃSKA, DOROTA ĆWIEK, BEATA KARAKIEWICZ    Download (91KB)  (73KB)
  The analysis of accessible social support at women in early child-birth
  Ocena dostępnego wsparcia społecznego u kobiet we wczesnym okresie połogu

 46. BOGNA GRYGIEL, JULIUSZ PRZYSŁAWSKI    Download (156KB)  (125KB)
  Nutritional factors of osteoporosis among postmenopausal obese women
  Żywieniowe czynniki ryzyka osteoporozy u kobiet otyłych w okresie pomenopauzalnym

 47. BOGNA GRYGIEL, JULIUSZ PRZYSŁAWSKI    Download (87KB)  (85KB)
  Behavioural factors of obesity among women in postmenopausal period
  Behawioralne uwarunkowania otyłości u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

 48. GRZYWACZ TOMASZ, ZIEMANN EWA, JASTRZĘBSKI ZBIGNIEW, LASKOWSKI RADOSŁAW, ŁUSZCZYK MARCIN, SZCZĘSNA-KACZMAREK ANNA    Download (1862KB)  (101KB)
  Kinetics of oxygen uptake during high intensity exercise: comparison 11,12 and 13 years old trained boy
  Analiza porównawcza kinetyki poboru tlenu podczas wysiłków fizycznych o dużej intensywności u 11,12 i 13 letnich trenujących chłopców

 49. GRZYWACZ TOMASZ., ŁUSZCZYK MARCIN. JASTRZĘBSKI ZBIGNIEW, EWA ZIEMANN    Download (82KB)  (82KB)
  Analysis of body composition in different groups of handball and soccer player estimated using different kind of methods
  Analiza struktury ciała zawodników gier zespołowych różnych kategorii wiekowych oceniana na podstawie różnych metod pomiarowych

 50. TERESA GRZYWNA, JACEK PRZYŁUDZKI, STANISŁAW URBAN, ALEKSANDRA CIEŚLIK    Download (178KB)  (144KB)
  Select social-demographic factors and quality of life ill people with schizophrenia
  Wybrane czynniki społeczno-demograficzne, a jakość życia chorych na schizofrenię

 51. RYSZARD GRZYWOCZ    Download (115KB)  (67KB)
  Social and cultural conditions of ultra long running participations
  Społeczno–kulturowe uwarunkowania uczestnictwa w biegach ultradługich

 52. ANNA HAJDUK, JERZY SAMOCHOWIEC, SZYMON SYREK    Download (971KB)  (93KB)
  A serach for associations between chosen COMT, MAO-A, 5-HTT_LPR gene variants and occuring of anxiety disorders
  Poszukiwanie zależności pomiędzy wybranymi wariantami genów COMT, MAO-A, 5-HTT_LPR a występowaniem zaburzeń lękowych

 53. MAŁGORZATA HALICKA    Download (97KB)  (79KB)
  Family - A Life-satisfaction conditioning factor
  Rodzina – czynnik warunkujący satysfakcję życiową w starości

 54. JOANNA HEROPOLITAŃSKA-JANIK, ANNA UKLEJA    Download (59KB)  (59KB)
  The influence of chronic disease on the family, for example the diabetes mellitus - the review of literature
  Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie rodziny, na przykładzie cukrzycy typu 2- przegląd literatury

 55. ANNA IRZMAŃSKA-HUDZIAK, LECHOSŁAW PUTOWSKI    Download (79KB)  (80KB)
  Married mothers and married childless women in the face of economic situation of their marriage
  Mężatki posiadające i nieposiadające potomstwa wobec sytuacji ekonomicznej swojego małżeństwa

 56. JANUSZ ISKRA    Download (76KB)  (68KB)
  Family running activity like an example of form aerobic capacity
  Rodzinna aktywność biegowa jako przykład kształtowania wydolności tlenowej

 57. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, AGNIESZKA BIEŃ, IRENA WROŃSKA, GRAŻYNA STADNICKA    Download (109KB)  (73KB)
  Phisical activity of women in procreative age as a expression of healthy lifestyle promotion
  Aktywność fizyczna kobiet w wieku rozrodczym jako wyraz promocji zdrowego stylu życia

 58. SŁAWOMIR JABŁOŃSKI, MARIAN BROCKI, JACEK RYSZ, JACEK KORDIAK PIOTR KLEJSZMIT, ARTUR TERLECKI, MACIEJ NIEMIROWICZ, MAGDALENA REMBEK    Download (113KB)  (83KB)
  Comparison of indyvidual costs of hospital treatment of cholecystolithiasis treated with classical and laparoscopic technique
  Porównanie indywidualnych kosztów leczenia szpitalnego kamicy pęcherzyka żółciowego z zastosowaniem cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej

 59. MAREK JAGUSZ    Download (1300KB)  (102KB)
  Assessment and assessing process in physical education classes in the opinion of parents of students from selected schools in Opole
  Ocena i ocenianie z wychowania fizycznego w opinii rodziców uczniów wybranych szkół miasta Opola

 60. JAGUSZ MAREK, SOJKA-KRAWIEC KATARZYNA, BOGUMIŁA GRACZYKOWSKA, EWA WALDEN    Download (911KB)  (113KB)
  Social and cultural conditions of the concept of physical activity as perceived by a selected group of women residing in Poland and Germany
  Uwarunkowania społeczno kulturowe podjęcia aktywności ruchowej przez wybraną grupę kobiet zamieszkałą w Polsce i Niemczech

 61. MAREK JAGUSZ, KATARZYNA SOJKA-KRAWIEC, BOGUSŁAW MĘKARSKI    Download (1341KB)  (99KB)
  Family as the source of knowledge regarding pro-health behaviour
  Rodzina jako źródło wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych

 62. KRYSTYNA JARACZ, KATARZYNA PYTLARZ, KRYSTYNA GÓRNA    Download (71KB)  (64KB)
  Preparation of stroke patients and their families for rehabilitation in home
  Przygotowanie chorych po udarze mózgu i ich rodzin do rehabilitacji w warunkach domowych

 63. JÓZEF JASIK    Download (82KB)  (86KB)
  Niepełnosprawność a cele życiowe – zarys problemu

 64. JASZCZANIN J., KOWALCZYK R., KRUPECKI K., JASZCZANIN N., BURYTA R.    Download (70KB)  (88KB)
  Somatic rowers taking part on the Olympic Games in Barcelona 1992, Atlanta 1996 and Sydney 2000
  Wskaźniki somatyczne wioślarzy startujących w Igrzyskach Olimpijskich Barcelona 1992, Atlanta 1996 i Sydney 2000

 65. JASZCZANIN JAN, PAWLONKA MARCIN, BURYTA RAFAŁ, KRUPECKI KRZYSZTOF, CIĘSZCZYK PAWEŁ    Download (119KB)  (72KB)
  Somatic indicators of Polish basketball team members and other teams participating in Olympic Games Sydney 2000
  Cechy somatyczne koszykarzy ekipy narodowej polski i zespołów uczestniczących na igrzyskach olimpijskich Sydney 2000

 66. JASZCZANIN JAN, MILEWSKI MARIUSZ, BURYTA RAFAŁ, CIĘSZCZYK PAWEŁ, JASZCZANIN NIJOLE    Download (108KB)  (67KB)
  Selected somatic indicators of the football players in the first division of Polish, Italian and German league
  Wybrane wskaźniki somatyczne piłkarzy klubów I ligi polskiej, włoskiej i niemieckiej

 67. JASZCZANIN JAN, BURYTA BEATA, BURYTA RAFAŁ, CIĘSZCZYK PAWEŁ, JASZCZANIN NIJOLE    Download (99KB)  (67KB)
  Physical development of children with posture disadvantage in comparison to health children
  Rozwój fizyczny dzieci z wadami postawy na tle dzieci zdrowych

 68. JASZCZANIN JAN, SZCZĘSNA KATARZYNA, JASZCZANIN NIJOLE, BURYTA RAFAŁ, BURYTA BEATA    Download (72KB)  (64KB)
  Physical load among adult women practicing fitness
  Treści obciążeń fizycznych fitness kobiet w wieku dojrzałym

 69. JAN JASZCZANIN, NIJOLE JASZCZANIN, SIERGIEJ BOJCZENKO    Download (109KB)  (80KB)
  Muscles fatigue parameters during eccentric movement in an ageing men’s population
  Wskaźniki zmęczenia mięśni (m. quadriceps femoris) mężczyzn w różnych okresach wiekowych w warunkach obciążeń ekscentrycznych

 70. JASZCZANIN JAN, BURYTA RAFAŁ, BURYTA BEATA, KRUPIECKI KRZYSZTOF, CIESZCZYK PAWEŁ    Download (199KB)  (259KB)
  The differences between circumference o flower limbs among young football players
  Różnice obwodu mięśni kończyn dolnych u młodych piłkarzy nożnych

 71. JASZCZANIN JAN, CZISZEWSKI ADAM, BURYTA RAFAŁ, KRUPECKI KRZYSZTOF, CIĘSZCZYK PAWEŁ    Download (94KB)  (61KB)
  Somatic constitution of Polish volleyball league players
  Budowa somatyczna siatkarzy ligi polskiej

 72. BOŻENA JAWIEŃ, STANISŁAW MATUSIK    Download (451KB)  (82KB)
  Assisted Reproductive Technologies – biological or mental bond
  Techniki wspomaganego rozrodu – więź biologiczna czy duchowa

 73. JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (64KB)  (66KB)
  Social support as a prognosis factor in coronary artery disease
  Wsparcie społeczne, jako czynnik prognostyczny w chorobie niedokrwiennej serca

 74. JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (68KB)  (61KB)
  Frequency of occurrence, in positive family anamnesis, of inclinations to coronary heart disease among the overweight candidates to army service
  Występowanie obciążeń rodzinnych w kierunku choroby niedokrwiennej serca u kandydatów do służby wojskowej z nadwagą

 75. DARIUSZ JUCHNOWICZ, AGNIESZKA TOMCZAK, INESSA RUDNIK-SZAŁAJ, BEATA KONARZEWSKA    Download (1592KB)  (164KB)
  Epidemiology and prophylaxis of Tick-borne encephalitis
  Epidemiologia i zapobieganie zachorowaniu na kleszczowe zapalenie mózgu

 76. DARIUSZ JUCHNOWICZ, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, INESSA RUDNIK SZAŁAJ, BEATA KONARZEWSKA    Download (87KB)  (73KB)
  Cognitive dysfunctions in acute phase of tick-borne encephalitis
  Zaburzenia funkcji poznawczych w ostrym okresie kleszczowego zapalenia mózgu

 77. ALICJA KAISER    Download (176KB)  (125KB)
  Eating habits of working class families compared to current dietary recommendations
  Zachowania żywieniowe w rodzinach robotniczych na tle aktualnych zaleceń dietetyków

 78. ALICJA KAISER, IDA LAUDAŃSKA-KRZEMIŃSKA, ANDRZEJ KRAWAŃSKI    Download (184KB)  (176KB)
  Health awareness within potential educators due to standard opinions
  Świadomość zdrowia wśród potencjalnych edukatorów na tle standardowych opinii

 79. GRZEGORZ KAMIŃSKI, ANDRZEJ JAROSZUK, ANDRZEJ KOWALCZYK, ANNA LEWANDOWSKA, MARIA KONIECZNA, JACEK PIETRZYKOWSKI, ROBERT OLSZEWSKI    Download (63KB)  (66KB)
  The screening for thyroid function in Polish males – preliminary results
  Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy u mężczyzn – doniesienie wstępne

 80. KATARZYNA KANADYS, HENRYK WIKTOR, ANNA PILEWSKA, CELINA ŁEPECKA–KLUSEK, MARZENA BUCHOLC    Download (119KB)  (67KB)
  Woman status in her family woman during the climacterium period
  Pozycja kobiety w rodzinie w okresie przekwitania

 81. I. KANTOR, D. JURKIEWICZ, P.RAPIEJKO, D. KENIG    Download (217KB)  (106KB)
  The family influence as an important factor of a decision making in hearing aid application
  Rodzina, a podjęcie decyzji o protezowaniu narządu słuchu

 82. I. KANTOR, D. JURKIEWICZ, P. RAPIEJKO, M. WINIARSKI    Download (56KB)  (58KB)
  Imbalance in the elderly (presbyastasis)
  Zaburzenia równowagi u osób starszych

 83. BEATA KARAKIEWICZ, BOŻENA MROCZEK, IWONA ROTTER, PIOTR MICHOŃ, ALINA KĘDZIA, IRENA SZYMANOWSKA    Download (95KB)  (85KB)
  Sense of health education in treating patients with diabetes type 2
  Znaczenie edukacji zdrowotnej w pracy z pacjentem z cukrzycą typu 2

 84. ARKADIUSZ KAŹMIERCZAK, PAWEŁ KIJO    Download (234KB)  (112KB)
  Healthy lifestyle of nursery and primary schoolteachers
  Styl życia i zachowania zdrowotne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 85. ALINA KĘDZIA, IRENA SZYMANOWSKA, SYLWIA HUSZLA, BEATA KARAKIEWICZ, BOŻENA MROCZEK    Download (75KB)  (67KB)
  Prossibilities of influencing one,s own age estimated by the students of University of The Third Age
  Możliwości wpływu na własną starość w ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 86. IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA    Download (105KB)  (72KB)
  Recreative motor activity as an element of prohealthy family lifestyle. Research raport
  Rekreacyjna aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny. Doniesienie z badań

 87. IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA, BEATA PLUTA    Download (1021KB)  (136KB)
  The role of physical activity in leisure organization of the chosen medical environments. Research report
  Rola aktywności ruchowej w organizacji czasu wolnego wybranych środowisk lekarskich. Raport z badań

 88. BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, HALINA ZWIERZYŃSKA    Download (158KB)  (78KB)
  Father’s opinion aborts preparing to parental at bear school
  Opinie ojców na temat przygotowania do rodzicielstwa w szkole rodzenia

 89. PAWEŁ KIJO, ARKADIUSZ KAŹMIERCZAK    Download (121KB)  (73KB)
  Preferences for the participation of children with slight mental impairment in sport, recreation and tourism
  Preferencje uczestnictwa w sporcie rekreacji i turystyce dzieci lekko upośledzonych umysłowo

 90. DAGMARA KLASA-MAZURKIEWICZ, JULIUSZ KOBIERSKI, TOMASZ MILCZEK, JANUSZ EMERICH    Download (156KB)  (93KB)
  Epidemiological factors and morbidity on cervical cancer in patients treated at Department of Gynaecology Medical University of Gdańsk
  Czynniki epidemiologiczne a zachorowalność na raka szyjki macicy w materiale Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku

 91. MAŁGORZATA KNAP, KAZIMIERZ PASTERNAK, MAŁGORZATA SZTANKE    Download (149KB)  (78KB)
  The concentration of chosen electrolytes and pH value in patients parenteral nutrition
  Stężenie wybranych elektrolitów i wartość Ph u pacjentów żywionych pozajelitowo