"PROMOCJA ZDROWIA RODZINY"
TOM I

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. KAZIMIERA ADAMCZYK, REGINA LORENCOWICZ, KRZYSZTOF TUROWSKI, AGNIESZKA WNUCZEK    Download (82KB)  (67KB)
  Knowledge about illnesses among parents of children with epilepsy
  Wiedza o chorobie i zachowaniach prozdrowotnych wśród rodziców dzieci z padaczką

 2. ANNA ANDRUSZKIEWICZ, HALINA IDCZAK, ALICJA MARZEC    Download (83KB)  (60KB)
  Using the Internet for needs of health education of family
  Wykorzystanie Internetu dla potrzeb edukacji zdrowotnej rodziny

 3. MARTA ARENDARCZYK , EWA NOWAK, IZABELLA UCHMANOWICZ, JOANNA ROSIŃCZUK – TONDERYS    Download (74KB)  (66KB)
  Quality of life of patients with rheumathoid arthritis
  Jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

 4. RYSZARD ASIENKIEWICZ    Download (244KB)  (82KB)
  Diagraphic approach to defining physical fitness profiles
  Wykorzystanie metody diagraficznej przy określeniu typu sprawności fizycznej

 5. RYSZARD ASIENKIEWICZ    Download (116KB)  (75KB)
  Typological characteristic of first-year female students at Rzeszów’s ‘WSP’ university based on Heath-Carter method (comparative approach)
  Charakterystyka typologiczna studentów I roku WSP w Rzeszowie w świetle metody Heath-Carter (ujęcie relatywne)

 6. KATARZYNA AUGUSTYNIAK, ELŻBIETA GROCHANS, ALINA KĘDZIA    Download (127KB)  (82KB)
  Women's opinions on hormonal supplementary therapy
  Opinie kobiet na temat hormonalnej terapii zastępczej

 7. MIROSŁAW ZBIGNIEW BABIARZ, EWA MAŁGORZATA SZUMILAS    Download (164KB)  (100KB)
  The level of visual-motor perception of children, 7 years of age, with some health and developmental defects
  Poziom percepcji wzrokowo-ruchowej u dzieci 7 letnich z odstępstwami w stanie zdrowia i rozwoju

 8. BOŻENA BACZEWSKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK, BEATA KROPORNICKA, GENOWEFA LUDIAN, JADWIGA DANILUK    Download (60KB)  (76KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patient with diseases of haematopoethic system in the field of performing medical commissions
  Retrospektywna ocena jakości opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem z chorobą układu krwiotwórczego w zakresie wykonywania zleceń lekarskich

 9. BOŻENA BACZEWSKA, JADWIGA DANILUK, BEATA KROPORNICKA, ALICJA WIERZBICKA, BARBARA SKRZYDŁO-RADOMAŃSKA, BEATA KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA    Download (81KB)  (69KB)
  The etiological factors of chronic diseases and influence of lifestyle on disease development patients with treated at Department of Gastroenterology Medical University in Lublin
  Czynniki etiologiczne przewlekłych chorób wątroby oraz wpływ stylu życia na rozwój choroby u chorych leczonych w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Lublinie

 10. BOŻENA BACZEWSKA, JADWIGA DANILUK, BEATA KROPORNICKA, EWA KRZYŻANOWSKA, ANNA MRÓZ    Download (110KB)  (65KB)
  Psychological problems of patients with chronic liver disease
  Psychospołeczne problemy pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby

 11. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, AGNIESZKA SOBOLEWSKA, LIDIA SMUTEK    Download (63KB)  (63KB)
  The influence of the oncological illness on the family’s emotional function
  Wpływ choroby nowotworowej na funkcję emocjonalną rodziny

 12. BOGUSŁAWA BANASZAK – ŻAK, DOROTA DOBRZYŃ    Download (97KB)  (70KB)
  Factors conditioning health of the gravida
  Czynniki warunkujące zdrowie kobiety ciężarnej

 13. BOGUSŁAWA BANASZAK – ŻAK, DOROTA DOBRZYŃ    Download (95KB)  (69KB)
  The care over older people in frames of the activity Of The Social Welfare and Polish of the Red Cross in Gliwice
  Opieka nad ludźmi starszymi w ramach działalności Opieki Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Gliwicach

 14. BOGUSŁAWA BANASZAK – ŻAK, DOROTA DOBRZYŃ    Download (91KB)  (68KB)
  Specific problems of hospitalized of the elderly patients
  Specyficzne problemy hospitalizowanych pacjentów w starszym wieku

 15. BOGUSŁAWA BANASZAK - ŻAK, WIOLETA PIECHACZEK    Download (73KB)  (65KB)
  Promoting a healthy life style among pupils from primary schools in Chorzów in classes – IV – VIII
  Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów chorzowskich szkół podstawowych z klas IV – VIII

 16. BOGUSŁAWA BANASZAK – ŻAK, DOROTA DOBRZYŃ    Download (72KB)  (65KB)
  The job of guardians, who carry out a service protective towards adults
  Praca opiekunek świadczących usługi opiekuńcze osobom starszym

 17. BARBARA BARAN, HENRYK WIKTOR, JADWIGA BURIAN    Download (120KB)  (65KB)
  The evaluation of the level of students’ knowledge in the field of organ transplantation
  Ocena poziomu wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie przeszczepiania narządów

 18. EWA BARCZYKOWSKA, ZBIGNIEW BARTUZI    Download (116KB)  (70KB)
  The domestic factors of environment on the occurrence of allergic diseases among children and teenagers
  Czynniki środowiska domowego a występowanie chorób alergicznych u dzieci i młodzieży

 19. EWA BARCZYKOWSKA, ZBIGNIEW BARTUZI    Download (119KB)  (69KB)
  Style of life family among risk factors of allergic diseases of children and teenagers
  Styl życia rodziny wśród czynników ryzyka chorób alergicznych dzieci i młodzieży

 20. KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ, MONIKA BĄK-SOSNOWSKA ANNA TRZCIENIECKA-GREEN    Download (72KB)  (68KB)
  The effect appraisal of profilactics of nutrition disturbances project
  Ocena efektów programu profilaktyki zaburzeń odżywiania

 21. KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ, AGATA KRUPA, ANNA TRZCIENIECKA-GREEN    Download (66KB)  (63KB)
  The influence of profilactics of addictions project Better Tomorrow on psychosocial functioning of the youth
  Wpływ programu profilaktyki uzależnień Lepsze Jutro na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży

 22. MARIOLA BARTUSEK    Download (628KB)  (157KB)
  Palliative care in the light of nurses and doctors’ utterances
  Opieka paliatywna / hospicyjna w świetle wypowiedzi pielęgniarek i lekarzy

 23. MARIOLA BARTUSEK    Download (255KB)  (91KB)
  The frequency of nursing peliod of disease in hospitals
  Częstość sprawowania opieki nad chorym w terminalnym okresie choroby w placówkach szpitalnych

 24. DAWID BĄCZKOWICZ, DOROTA BORZUCKA, JUSTYNA CHARAŚNA, BOŻENA WOJCIECHOWSKA – MASZKOWSKA.    Download (132KB)  (144KB)
  Analysis of stabilographic parameters in standing an both legs and in standing on hands
  Analiza parametrów stabilograficznych w postawie stojącej obunóż i w staniu na rękach

 25. ANNA BEDNAREK, KRYSTYNA BERNAT, AGNIESZKA BARTOSIEWICZ    Download (103KB)  (110KB)
  Factors conditing quality of life in children from diabetes mellitus
  Czynniki warunkujące jakość życia dzieci z cukrzycą insulinozależną

 26. WIESŁAWA BEDNAREK, ARTUR CZEKIERDOWSKI, DANUTA SKORA, AGATA SMOLEŃ, JAN KOTARSKI    Download (1767KB)  (1957KB)
  CD34 expression in ovarian cancers
  Ekspresja CD34 w nowotworach złośliwych jajnika

 27. BERGIER JÓZEF, BERGIER BARBARA    Download (179KB)  (73KB)
  The research on the stamina of children and adolescents
  Z badań nad wytrzymałością dzieci i młodzieży szkolnej

 28. MARIOLA BIDZAN, ANETA GROSZYK, JERZY SMUTEK, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (73KB)  (66KB)
  Sexual sphere of women treated for urinary incontinence in the light of research based on the projective test of Rorschach
  Sfera seksualna kobiet leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w świetle badania testem projekcyjnym Rorschacha

 29. MARIOLA BIDZAN, JERZY SMUTEK, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (96KB)  (72KB)
  Strategies of coping with stress by women with stress urinary incontinence
  Strategie radzenia sobie ze stresem kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

 30. MARIOLA BIDZAN, JERZY SMUTEK, JOANNA ZAPADKA, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (113KB)  (81KB)
  Sexual functioning of women with stress urinary incontinence – psychological aspects
  Seksualne funkcjonowanie kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu – aspekty psychologiczne

 31. AGNIESZKA BIEŃ, IRENA WROŃSKA, GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS    Download (128KB)  (86KB)
  The sense of coherence and the need of emotional suport of pregnants hospitalized in pregnancy pathology wards
  Poczucie koherencji a zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne u ciężarnych hospitalizowanych w oddziałach patologii ciąży

 32. ROBERT BŁASZCZYK, PIOTR CISŁAK, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, RAFAŁ FORNAL    Download (279KB)  (115KB)
  Living with diabetes mellitus in family and society
  Życie z cukrzycą w rodzinie i społeczeństwie

 33. JACEK BOGUCKI    Download (111KB)  (199KB)
  Model of family competence by C. Bodenmann-Kehl
  Model kompetencji rodzinnej C. Bodenmann–Kehl w perspektywie optymalizacji zdrowia psychicznego i funkcjonowania rodziny

 34. RENATA BOGUSZ, ANITA MAJCHROWSKA    Download (87KB)  (73KB)
  The role of nurses in the health education of families in the opinion of students of the Seculti of Nersing and Health Sciences.
  Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej rodziny w opinii studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 35. ANNA BOGUSZEWSKA, KAZIMIERZ PASTERNAK    Download (108KB)  (73KB)
  Lead – influence on biochemical processes of human organism
  Ołów – wpływ na procesy biochemiczne w organizmie ludzkim

 36. IWONA BOJAR, TOMASZ OSTROWSKI, LESZEK WDOWIAK    Download (68KB)  (92KB)
  Patients’ satisfaction with primary health care services in Lublin
  Satysfakcja pacjentów z usług podstawowej opieki zdrowotnej w mieście Lublin

 37. BOLANOWSKI WOJCIECH, KWIATKOWSKI PIOTR, BOLANOWSKA MONIKA, WASZKIEWICZ LUDMIŁA    Download (106KB)  (69KB)
  Separation of Features of Home, Promoting Negative Health Behaviours in High School Children Aged 16-17 Living with Both Parents
  Wyodrębnienie cech domu rodzinnego sprzyjających negatywnym zachowaniom zdrowotnym licealistów w rodzinach pełnych

 38. BOLANOWSKI WOJCIECH, BOLANOWSKA MONIKA, WASZKIEWICZ LUDMIŁA    Download (107KB)  (66KB)
  Negatywne zachowania zdrowotne licealistów nie mieszkających z obojgiem rodziców

 39. MAŁGORZATA BORA, ALEKSANDRA CIAŁKOWSKA –RYSZ, ARTUR ZALEWSKI, JACEK RYSZ    Download (111KB)  (68KB)
  The influence of a cancer disease on communication between patients, families and a crew of a paliative care
  Wpływ choroby nowotworowej na komunikację pomiędzy chorym, rodziną a zespołem opieki paliatywnej

 40. REGINA BOROWIK, SOPHIE LAIRD    Download (68KB)  (71KB)
  Social-cultural factors conditioning a family’s health
  Społeczno kulturowe czynniki warunkujące zdrowie rodziny

 41. REGINA BOROWIK, BARBARA BOROWIK    Download (80KB)  (79KB)
  The psycho-physical sphere of a family’s Heath in economic conditions of shortage and cultural deprivation
  Psychofizyczna sfera zdrowia rodziny w warunkach ekonomicznego niedostatku i kulturowej deprywacji

 42. ZBIGNIEW BORYSIUK    Download (88KB)  (123KB)
  An effort profile of the chosen group of women practicing aerobic
  Profil wysiłkowy wybranej grupy kobiet uprawiających aerobic

 43. ZBIGNIEW BORYSIUK    Download (161KB)  (133KB)
  Theoretical and Intelectual Factors Versus the Level of Physical Fitness of Chosen Secondary School Teenagers in Opole
  Czynniki intelektualno-teoretyczne a poziom sprawności fizycznej młodzieży w wybranych gimnazjach Opola

 44. KATARZYNA BORZUCKA – SITKIEWICZ, JOANNA BULSKA    Download (147KB)  (74KB)
  Mental health promotion according to the research of a family structure
  Promocja zdrowia psychicznego w świetle badania struktury środowiska rodzinnego

 45. BOŻENA MATYJAS    Download (79KB)  (59KB)
  Social threats to a contemporary Polish family
  Społeczne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej

 46. IZABELA BRONISZ, IWONA DĘBIŃSKA, PIOTR PALUSZKIWICZ, KAZIMIERZ PASTERNAK, MAŁGORZTA SZTANKE    Download (97KB)  (64KB)
  Electrolytes selected in the blood serum patients operated on for cholelithiasis and choledocholithiasis
  Wybrane elektrolity w surowicy krwi pacjentów operowanych z powodu kamicy woreczka i dróg żółciowych

 47. JANUSZ BRUDECKI, RYSZARD ŻARÓW, MARIA CHRZANOWSKA, STANISŁAW GOŁĄB    Download (182KB)  (73KB)
  Self-assessment of family situation and child biological development
  Ocena własnej sytuacji życiowej rodziny a rozwój biologiczny dzieci

 48. IWONA BRUŚK    Download (73KB)  (73KB)
  Social margianlisation of family with handicapped child the “ISKRA” association experience
  Marginalizacja społeczna rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w doświadczeniach członków Stowarzyszenia „Iskra”

 49. MARZENA BUCHOLC, CELINA ŁEPECKA- KLUSEK, MONIKA KARAUDA    Download (124KB)  (81KB)
  Using medical care during pregnancy as a result f parents’ care for child’s health.
  Korzystanie z opieki lekarskiej w okresie ciąży wyrazem troski rodziców o zdrowie dziecka

 50. MARZENA BUCHOLC, CELINA ŁEPECKA- KLUSEK, KATARZYNA KANADYS, ANNA PILEWSKA    Download (101KB)  (73KB)
  The bonds of emotions in the family of women in the climacterium period
  Więzi uczuciowe w rodzinach kobiet w okresie klimakterium

 51. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI, JOLANTA DANIELEWICZ    Download (119KB)  (82KB)
  The promotion of health education for motorial recreation
  Promocja zdrowia w rodzinie poprzez wychowanie do rekreacji ruchowej

 52. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI, WŁADYSŁAW KUDELSKI, JOANNA PRYMAK    Download (117KB)  (70KB)
  Health promotion by means of physical activity
  Promocja zdrowia poprzez aktywność ruchową

 53. MARTA CEBULAK, DANUTA BZDĘGA    Download (95KB)  (69KB)
  Selected health risk behaviors of the school children at the age of 11-15
  Wybrane ryzykowne zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w wieku 11 – 15 lat

 54. BERNADETA CEGŁA, ZBIGNIEW BARTUZI    Download (127KB)  (95KB)
  Changes in quality of life of patients infected with Helicobacter pylori after eradication treatment
  Zmiany jakości życia pacjentów zainfekowanych Helicobacter pylori po zakończeniu leczenia eradykacyjnego

 55. GRAŻYNA CEPUCH, EWA CZAJA    Download (63KB)  (62KB)
  The choosing aspects of care in child during oncological treatment
  Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem poddawanym leczeniu przeciwnowotworowemu

 56. GRAŻYNA CEPUCH, GRAŻYNA DĘBSKA    Download (70KB)  (71KB)
  Psychological aspects of pain in adolescents with cancer
  Psychologiczne aspekty bólu u młodzieży z chorobą nowotworową

 57. ROMANA CHMARA-PAWLIŃSKA, EDYTA SULIGA, IWONA WRONKA    Download (89KB)  (69KB)
  Prevalence of overweight and underweight among students from Southern Poland in relation to socioeconomic status of their family
  Częstość występowania nadwagi i niedowagi wśród studentek z regionu Polski południowej w nawiązaniu do statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin

 58. MARIA CHRZANOWSKA, STANISŁAW MATUSIK, STANISŁAW GOŁĄB, RYSZARD ŻARÓW    Download (131KB)  (82KB)
  The familial influence on overweight and obesity in children and adolescents
  Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży

 59. MARIA M. CHUCHRA, BEATA PAWŁOWSKA, ANIELA PŁOTKA    Download (124KB)  (70KB)
  Own needs and parents’ needs in the perception of women with anorexia
  Potrzeby własne i rodziców w percepcji kobiet z anoreksją

 60. MARIA M. CHUCHRA, KATARZYNA DRZAZGA, BEATA PAWŁOWSKA    Download (131KB)  (65KB)
  Parents’ attitudes in the perception of girls with anorexia
  Postawy rodzicielskie w percepcji dziewcząt z anoreksją

 61. ALEKSANDRA CIEŚLIK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA    Download (175KB)  (81KB)
  Part of families and quality of life of leukaemia sufferers
  Rola rodziny a jakość życia chorych na białaczki

 62. CIEŚLIK ALEKSANDRA, WŁODARCZYK IWONA, WANOT JOANNA, GÓJ KATARZYNA    Download (76KB)  (79KB)
  Opinion of part of nursing's staff in time of leadership of circulatory and respiratory resuscitation
  Ocena roli personelu pielęgniarskiego w czasie prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej

 63. CIEŚLIK ALEKSANDRA, MIERZWA ELŻBIETA, WŁODARCZYK IWONA, GÓJ KATARZYNA    Download (86KB)  (70KB)
  Stratifying aneurisms of aorta – clinical painting and occurrence
  Rozwarstwiające tętniaki aorty – obraz kliniczny i występowanie

 64. ALEKSANDRA CIEŚLIK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA    Download (148KB)  (81KB)
  The level of the emotions control of leukaemia sufferers
  Poziom kontroli emocji u chorych na białaczki

 65. PAWEŁ CIĘSZCZYK, JERZY EIDER    Download (127KB)  (94KB)
  Nimbleness as an important element of the „health related fitness” idea – pupils of sports classes in Szczecin in comparison to populational researches
  Gibkość jako istotny element koncepcji „health related fitness” – uczniowie klas sportowych w Szczecinie na tle badań populacyjnych

 66. PAWEŁ CIĘSZCZYK, RAFAŁ BURYTA    Download (112KB)  (72KB)
  Examples of Rusing modern didactic aids in sport – needs vs reality
  Przykłady wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w sporcie – potrzeby a rzeczywistość

 67. MARCIN CIOTA, PIOTR CISŁAK, TOMASZ DWORZAŃSKI, RAFAŁ FORNAL, ROBERT BŁASZCZYK    Download (136KB)  (109KB)
  Prophylaxis and promotion of health, in light of resulting Leeds from situation of epidemiological choose diseases of civilization
  Profilaktyka i promocja zdrowia w świetle potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób cywilizacyjnych

 68. MARIA CISEK, AGNIESZKA GNIADEK , BERNADETA RICHTER, IZABELA CHMIEL    Download (102KB)  (64KB)
  Socio-cultural factors of health behaviour within a family
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie

 69. PIOTR CISŁAK, RAFAŁ FORNAL, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, ROBERT BŁASZCZYK    Download (112KB)  (75KB)
  Physical activities as the best way to protection health in family
  Aktywność fizyczna najlepszy sposób na zachowanie zdrowia w rodzinie

 70. DOROTA CZELEJ, VIOLETTA TUSZYŃSKA-BOGUCKA    Download (73KB)  (66KB)
  The family as the supportive factor in therapy of chronic skin disease of youth
  Wspierająca rola rodziny w terapii przewlekłych chorób dermatologicznych młodzieży

 71. DOROTA ĆWIEK, ELŻBIETA GROCHANS, VIOLETTA ŁUCZYŃSKA, ZBIGNIEW SZYCH    Download (147KB)  (78KB)
  The influence of antenatal education on usage the reducing pain methods during the childbirth
  Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu

 72. JOLANTA DANIELEWICZ, MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI    Download (116KB)  (74KB)
  Wychowanie do rekreacji ruchowej w szkole w opinii rodziców

 73. JOLANTA DANIELEWICZ, ZOFIA KUBIŃSKA    Download (113KB)  (65KB)
  Psychospołeczne zagrożenia funkcjonowania rodziny w opinii maturzystów szkół bialskich

 74. TOMASZ DAROCHA, ANDRZEJ EMERYK, JUSTYNA EMERYK, PIOTR SKOCZYLAS, MACIEJ DOMAŃSKI    Download (89KB)  (63KB)
  Prevalence of asthma and asthma-related symptoms among 6-8 years aged children
  Częstość występowania astmy oskrzelowej i objawów związanych z astmą u dzieci w wieku 6-8 lat

 75. ALINA DELUGA, ZBIGNIEW SZYMAŃSKI    Download (270KB)  (93KB)
  Observation intermenstrual pain and bleeding in a woman’s menstrual cycle
  Obserwacja bólu i plamienia owulacyjnego w cyklu miesiączkowym kobiety

 76. JUSTYNA DĘBICKA    Download (102KB)  (68KB)
  Reasons for undertaking physical activities by female students of Public Health at the Institute of Physical Culture
  Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety studiujące w Instytucie Kultury Fizycznej na kierunku zdrowie publiczne

 77. JUSTYNA DĘBICKA    Download (109KB)  (70KB)
  Functional domination of hands and legs of seven-year-old girls and boys
  Asymetria funkcjonalna kończyn górnych i dolnych u dziewcząt i chłopców w 7 roku życia

 78. JUSTYNA DĘBICKA    Download (139KB)  (76KB)
  Functional domination of the hand and the eye of seven-year-old children
  Dominacja funkcjonalna ręki i oka u 7-letnich dzieci

 79. DARIUSZ DĘBICKI , CEZARY KUŚNIERZ    Download (68KB)  (72KB)
  Main Educational Factors Shaping Healthy Lifestyle
  Główne czynniki edukacyjne w kształtowaniu zdrowego stylu życia

 80. IWONA DĘBIŃSKA, PIOTR PALUSZKIEWICZ, KAZIMIERZ PASTERNAK, MAŁGORZATA SZTANKE    Download (92KB)  (60KB)
  The chosen biochemical blood serum parameters of patients operated due to tumours of digestive system
  Wybrane parametry biochemiczne surowicy pacjentów operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego

 81. BOŻENA DOBRZYCKA, SŁAWOMIR DOBRZYCKI, ANDRZEJ J. LENCZEWSKI, SŁAWOMIR J. TERLIKOWSKI, MAREK KULIKOWSKI    Download (138KB)  (76KB)
  Effects od statins and transdermal hormone replacement therapy on lipid profile and C – reactive protein level in hyperholesterolemic women
  Wpływ statyn i przezskórnej hormonalnej terapii zastępczej na profil lipidowy osocza oraz stężenie białka C-reaktywnego u kobiet z hipercholesterolemią

 82. KATARZYNA DOŃKA, CELINA ŁEPECKA- KLUSEK, HENRYK WIKTOR    Download (117KB)  (73KB)
  Domestic conditions for the nutrition style of youth
  Rodzinne uwarunkowania odżywiania młodzieży

 83. HALINA DOROSZKIEWICZ, BARBARA BIEŃ    Download (150KB)  (82KB)
  Family care for the ADL - dependent elderly and requirement for the community nurse services.
  Opieka rodzinna nad człowiekiem starszym niesprawnym a zapotrzebowanie na środowiskowe świadczenia pielęgniarskie

 84. ALICJA DROHOMIRECKA, KRZYSZTOF WILK    Download (101KB)  (64KB)
  Overweight and obesity – the risk factors of many diseases in the opinion of students of Pomeranian Medical University
  Nadwaga i otyłość - czynniki ryzyka wielu chorób w opinii Studentów Pomorskiej Akademii Medycznej

 85. ALICJA DROHOMIRECKA    Download (100KB)  (64KB)
  Role of Szczecin's Overweight Clubs in shaping a healthy lifestyle
  Rola szczecińskich „Klubów Kwadransowych Grubasów” w kształtowaniu zdrowego stylu życia

 86. BARBARA DUDA    Download (125KB)  (78KB)
  Socio-economic situation of a family vs. individual perceptron of health presented by extramural female students of Academy of Physical Education and Sport and Medical University of Gdańsk
  Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny a postrzeganie własnego zdrowia przez studentki studiów zaocznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademii Medycznej w Gdańsku

 87. BARBARA DUDA    Download (98KB)  (65KB)
  A woman as a creator of a healthy life style in a family
  Kobieta kreatorką zdrowego stylu życia w rodzinie

 88. KRYSTYNA DUDKIEWICZ, ANNA MAKARCZUK    Download (113KB)  (74KB)
  Unhealthy and harmful habits of children from partial families
  Zachowania antyzdrowotne u dzieci z rodzin niepełnych

 89. KRYSTYNA DUDKIEWICZ    Download (84KB)  (67KB)
  Health situation of children from poor families
  Sytuacja zdrowotna dzieci z rodzin ubóstwa społecznego

 90. DUTKIEWICZ STANISŁAWA    Download (75KB)  (69KB)
  Unconventional medicine methods for the whole family
  Rodzinne uwarunkowania korzystania z metod medycyny niekonwencjonalnej

 91. DUTKIEWICZ STANISŁAWA, BICHALSKI WOJCIECH    Download (54KB)  (55KB)
  Health education as a condition of early detection of the breast cancer
  Edukacja zdrowotna warunkiem wczesnego wykrycia raka piersi

 92. DUTKIEWICZ STANISŁAWA, JARA KRYSTYNA    Download (54KB)  (57KB)
  Family in the eyes of the youth
  Rodzina w opinii młodzieży

 93. TOMASZ DWORZAŃSKI, RAFAŁ FORNAL, ROBERT BŁASZCZYK, PIOTR CISŁAK, MARCIN CIOTA    Download (305KB)  (157KB)
  Basic health care – influence on family health
  Podstawowa opieka zdrowotna – wpływ na stan zdrowia rodziny

 94. EWA DYBIŃSKA    Download (121KB)  (96KB)
  Influence of Information Communication on the Efficiency of Learning and Teaching of Swimming Activities to Children Aged 2 – 4
  Wpływ przekazu informacji na sprawność uczenia się i nauczania czynności pływackich dzieci w wieku 2 – 4 lat