"MODEL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA JAKO ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE"
TOM I

 

Spis treści

Table of contents

 1. M. ALECHNOWICZ    Download (46KB)
  The morbidity of children during the first year of age depending on birthdate
  Dynamika zachorowań dzieci w pierwszym roku życia w zależności od narodzin w różnych porach roku

 2. MACIEJ ANDRYSZCZAK, GRZEGORZ GRZĄDZIEL, ZBIGNIEW BOREK, WŁADYSŁAW MYNARSKI    Download (82KB)
  Charakterystyka psychologiczna siatkarek i piłkarek ręcznych ze Szkół Mistrzostwa Sportowego

 3. KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ, ALEKSANDRA CIEŚLIK, KATARZYNA GÓJ, ILONA JASNOS, IWONA WŁODARCZYK, JOANNA WANOT    Download (161KB)
  Physical activity as factor of healthy style of life in students opinion
  Aktywność fizyczna jako czynnik zdrowego stylu życia w opinii studentek

 4. RYSZARD ASIENKIEWICZ    Download (99KB)
  Body components and physical efficiency in male students at WSP University in Zielona Góra
  Komponenty ciała a sprawność fizyczna studentów WSP w Zielonej Górze

 5. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (151KB)
  Atmosphere in the department in patients opinions
  Ogólna atmosfera panująca w oddziale oraz postawy pielęgniarek w opiniach pacjentów hospitalizowanych z powodu nowotworu mózgu

 6. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (150KB)
  Opinions of patients about nursing information
  Opinie pacjentów hospitalizowanych z powodu nowotworu mózgu na temat informacji udzielanych przez pielęgniarki

 7. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (163KB)
  Evaluation of hotel conditions by patients hospitalised because of brain tumours
  Ocena warunków hotelowych oddziału dokonana przez pacjentów hospitalizowanych z powodu nowotworu mózgu

 8. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (169KB)
  Nursing assistance in problems solving situation of hospitalised patients because of brain tumours
  Pomoc pielęgniarek w zakresie rozwiązywania niektórych problemów opiekuńczych wynikających z potrzeb bio-psycho-społecznychw opinii pacjentów hospitalizowanych z powodu nowotworu mózgu

 9. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, JADWIGA DANILUK    Download (74KB)
  Methods to regulate bowel motions used by hospitalised patients
  Metody regulacji wypróżnień stosowane u pacjentów hospitalizowanych

 10. ANNA BEDNAREK, KAZIMIERZ PASTERNAK, MAŁGORZATA SZTANKE    Download (60KB)
  Change of blood serum ion concentrations in children and teenages with fainting of neurocardiac origin
  Zmiany stężenia jonów w surowicy krwi w omdleniach pochodzenia neurosercowego u dzieci i młodzieży

 11. ANNA BEDNAREK, KAZIMIERZ PASTERNAK    Download (73KB)
  Deficiency of selected food components in the diet as environmental threat for children's health
  Niedobory wybranych składników pokarmowych w diecie - środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży

 12. KRYSTYNA BERNAT, ALINA TROJANOWSKA, MAREK ZAJĄC    Download (86KB)
  The influence of computer technologies on the functioning of adolescent children
  Wpływ techniki komputerowej na funkcjonowanie dzieci w okresie dojrzewania

 13. ANNA BICKA, EWA KOZDROŃ    Download (86KB)
  Motor activity elderly people lifestyle
  Aktywność ruchowa w stylu życia ludzi starszych

 14. AGNIESZKA BIEŃ, GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, MAGDALENA LEWICKA, AGNIESZKA SKURZAK    Download (108KB)
  Risk factors in breast cancer in the evaluation of women - students of the obstetric art
  Czynniki ryzyka raka piersi w ocenie kobiet - adeptek sztuki położniczej

 15. MARIA BILSKA, RENATA GOLANKO    Download (173KB)
  Swimming as a form of motor activity of mentally handicapped children
  Pływanie jako jedna z form aktywności ruchowej dzieci upośledzonych umysłowo

 16. ROBERT BŁASZCZYK, RAFAŁ FORNAL, MARCIN CIOTA, PIOTR CISŁAK, TOMASZ DWORZAŃSKI    Download (156KB)
  The place of prevention in the process of treatments and rehabilitation
  Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji

 17. ANNA BOCHENEK    Download (289KB)
  Physical culture in academic students` lifestyle
  Kultura fizyczna w stylu życia młodzieży akademickiej

 18. MARCIN BOCHENEK, GRZEGORZ GODLEWSKI    Download (72KB)
  Active form of tourism as a healthy lifestyle an example children and teenagers from the Southern Podlasie region
  Turystyka aktywna w aspekcie zdrowego stylu życia na przykładzie dzieci i młodzieży szkolnej z regionu Południowego Podlasia

 19. ANNA BOGUSZEWSKA, KAZIMIERZ PASTERNAK, MAŁGORZATA KNAP    Download (1.08MB)
  Magnesium and calcium concentrations in plasmain ischeamic heart disease and myocardial infarction
  Stężenie magnezu i wapnia w osoczu w chorobie niedokrwienneji świeżym zawale mięśnia sercowego

 20. MANNA BOGUSZEWSKA, KAZIMIERZ PASTERNAK, EDYTA WIELEBA, ZBIGNIEW MARZEC    Download (113KB)
  Zinc and copper in plasma and erythrocytes of patients with type II diabetes mellitus
  Cynk i miedź w osoczu i erytrocytach u chorych na cukrzycę drugiego typu

 21. AGNIESZKA BONETYŃSKA    Download (267KB)
  The diagnosis of employee's competence as guaranty healthy way of life the organisation
  Diagnoza kompetencji pracownika jako gwarancja "zdrowego stylu życia" organizacji

 22. ZBIGNIEW BOREK, URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, WŁADYSŁAW MYNARSKI    Download (77KB)
  Intensywność wysiłku 19-20-letnich hokeistów podczas meczu

 23. ZBIGNIEW BOREK, GRZEGORZ GRZĄDZIEL    Download (138KB)
  Analiza porównawcza laboratoryjnych metod oceny wydolności beztlenowej w hokeju na lodzie

 24. KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ    Download (2.3MB)
  Socialization impact on the life -style of secondary schools youth
  Socjalizacyjne determinanty stylu życia młodzieży szkół ponadpodstawowych

 25. MARZENA BUCHOLC, EMILIA MAJSIAK, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, PAWEŁ MAJSIAK    Download (101KB)
  The girls weight during the pubescence - subjective and obiective opinion
  Masa ciała dziewcząt w okresie pokwitania w ocenie obiektywnej i subiektywnej

 26. MARZENA BUCHOLC, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, KATARZYNA KANADYS, ANNA PILEWSKA, MONIKA KARAUDA    Download (98KB)
  The students knowledge towards prooncological nourishment
  Wiedza studentek odnośnie proonkologicznego sposobu odżywiania się

 27. JACEK BUJKO, MAŁGORZATA MALESZA, JOANNA MYSZKOWSKA-RYCIAK    Download (1.34MB)
  Influence of selected environmental factors on the feeding habits of women united in the third age university
  Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia kobiet zrzeszonych w uniwersytecie trzeciego wieku

 28. EŁŁA BULICZ, IGOR MURAWOW    Download (109KB)
  Istota i struktura zdrowia w świetle współczesnych osiągnięć nauk przyrodniczych

 29. RAFAŁ BURYTA    Download (86KB)
  Preliminary estimation of intensive training of young football players i axis of knee joint shaping
  Wstępna ocena intensywnego treningu u młodych piłkarzy nożnych na kształtowanie osi podudzia

 30. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI    Download (137KB)
  Physical activity and the level of cardio-respiratory endurance of students of the Faculty of Physical Education
  Aktywność ruchowa a poziom wydolności układu krążenia studentów ZWWF

 31. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI    Download (160KB)
  The use of Ruffier's test modifications in evaluation of cardio-respiratory endurance
  Zastosowanie modyfikacji próby Ruffiera w ocenie wydolności układu krążenia

 32. IRENA CAUS, BEATA NAWORSKA, JOLANTA KAMIŃSKA, ALICJA ZARZECKA, MONIKA MAZUREK    Download (166KB)
  Psychosocial problems in cancerous patients
  Psychospołeczne problemy pacjentów z chorobą nowotworową

 33. AGNIESZKA CEGIEŁKOWSKA-BEDNARCZYKKRZYSZTOF TUROWSKI    Download (88KB)
  The influence of stressful situations on personality of mothers of children with autistic features
  Wpływ sytuacji stresu rodzicielskiego matek dzieci o cechach autystycznych na strukturę ich osobowości

 34. AGNIESZKA CEGIEŁKOWSKA-BEDNARCZYK, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (115KB)
  Subjective evaluation of mood state by patients visiting cardiological outpatient clinics
  Skutki sytuacji trudnych w funkcjonowaniu matek dzieci o cechach autystycznych

 35. GRAŻYNA CEPUCH    Download (65KB)
  Function of the nurse in pain therapy
  Rola pielęgniarki w terapii bólu u dzieci

 36. GRAŻYNA CEPUCH, KRYSTYNA TWARDUŚ    Download (76KB)
  Diagnosing and treating a hospitalized child and jatropatogeny problem
  Diagnozowanie i leczenie dziecka hospitalizowanego a problem jatropatogenii

 37. JUSTYNA CHARAŚNA    Download (110KB)
  The influence of sport career on a formation of healthy lifestyle of the former female sport competitors
  Wpływ kariery sportowej na kształtowanie się prozdrowotnego stylu życia byłych sportsmenek

 38. N. CHILMOŃCZIK    Download (47KB)
  Nursing profession in Bialorusia on twenty's of XX century
  Zawód pielęgniarki na Białorusi w latach 20 - tych XX wieku

 39. MARIA CHRZANOWSKA, STANISŁAW GOŁĄB, STANISŁAW MATUSIK, RYSZARD ŻARÓW    Download (96KB)
  The influence of educational level and family situation on the body mass and fatness in adult male population
  Wpływ wykształcenia i sytuacji rodzinnej na masę i otłuszczenie ciaładorosłych mężczyzn

 40. MARIA CHUCHRA, BEATA PAWŁOWSKA, ANIELA PŁOTKA    Download (120KB)
  The self-images and the image of the mother in perception of the patients with anorexia nervosa
  Obraz siebie i matki w percepcji pacjentek z jadłowstrętem psychicznym

 41. ALEKSANDRA CIEŚLIK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, BOGUMIŁA KOWALCZYK-SROKA, BARBARA LELONEK    Download (87KB)
  The level of alcohol consumption among youth from secondary school and colleges
  Poziom spożycia alkoholu wśród młodzieży licealnej i policealnej

 42. ALEKSANDRA CIEŚLIK, BARBARA ZIARNO, KATARZYNA GÓJ,KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ    Download (69KB)
  Social character of persons in older age hospitalized in surgical ward
  Charakterystyka społeczna osób w starszym wieku hospitalizowanych w oddziale chirurgicznym

 43. ALEKSANDRA CIEŚLIK, BARBARA ZIARNO, KATARZYNA GÓJKATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ    Download (70KB)
  Wholesome character of persons in older age hospitalized in surgical ward
  Charakterystyka zdrowotna osób w starszym wieku hospitalizowanych w oddziale chirurgicznym

 44. ALEKSANDRA CIEŚLIK, KATARZYNA GÓJ, JOANNA WANOT,KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ, ILONA JASNOS,IWONA WŁODARCZYK    Download (69KB)
  Hospitalization of persons in older age in surgical word
  Hospitalizacja osób w starszym wieku w oddziale chirurgicznym

 45. PIOTR CISŁAK, RAFAŁ FORNAL, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, ROBERT BŁASZCZYK    Download (200KB)
  Primary and secondary prevention of diabetes as an interdisciplinary task
  Pierwotna i wtórna profilaktyka cukrzycy jako zadanie interdyscyplinarne

 46. EWA CZAJA, GRAŻYNA CEPUCH    Download (57KB)
  Standard of nursing care in children over 12 years old suffering from pain during oncological treatment
  Standard opieki nad dziećmi po 12 roku życia odczuwającymi bólpodczas leczenia onkologicznego

 47. DARIUSZ DĘBICKI, CEZARY KUŚNIERZ    Download (74KB)
  Is physical education teacher the propagator of healthy style of life?
  Czy nauczyciel wychowania fizycznego jest propagatorem zdrowego stylu życia ?

 48. DOROTA DOBRZYŃ, WIESŁAWA KOŁODZIEJ, HALINA STAROSOLSKA    Download (55KB)
  The estimation of the usage by children and the young people of analgesic medicines
  Ocena stosowania przez dzieci i młodzież leków przeciwbólowych

 49. DOROTA DOBRZYŃ, WIESŁAWA KOŁODZIEJ, HALINA STAROSOLSKA    Download (63KB)
  Style of life of older people
  Styl życia ludzi starszych

 50. DOROTA DOBRZYŃ, HALINA STAROSOLSKA, WIESŁAWA KOŁODZIEJ    Download (63KB)
  The consciousness of women in the range of neoplastic diseases
  Świadomość kobiet w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych

 51. STANISŁAWA DUTKIEWICZ, KRYSTYNA JARA    Download (85KB)
  Evaluation of risk factors for neoplasic disease in patients of II Clinic of General Surgery of Medical Academy of Silesia in Katowice
  Ocena czynników ryzyka choroby nowotworowej u pacjentów II Kliniki Chirurgii Ogólnej Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu

 52. STANISŁAWA DUTKIEWICZ, KRYSTYNA JARA    Download (65KB)
  Risk factors for ischemic heart disease in adolescents
  Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca wśród młodzieży

 53. TOMASZ DWORZAŃSKI, RAFAŁ FORNAL, MARCIN CIOTA, PIOTR CISŁAK, ROBERT BŁASZCZYK    Download (192KB)
  Strengthening of healthy life style by fighting smoking of tobacco
  Umacnianie zdrowego modelu życia poprzez zwalczanie nałogu palenia tytoniu

 54. JERZY EIDER    Download (81KB)
  The health value of practicing of aqua aerobic
  Zdrowotne wartości uprawiania aerobiku wodnego

 55. JERZY EIDER    Download (152KB)
  Callanetics as one of factors determining healthy life style
  Callanetics jako jeden z czynników warunkujących zdrowy styl życia

 56. BEATA FEDYN, ILONA GEMBALCZYK    Download (91KB)
  Creating healthy life style as a challenge for health education
  Kształtowanie zdrowego stylu życia wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej

 57. BEATA FEDYN, MICHAŁ SZEPELAWY    Download (108KB)
  Stress as an element of children and youth's life style
  Stres jako element stylu życia dzieci i młodzieży

 58. ANNA FILIPCZUK, IRENA WROŃSKA    Download (125KB)
  A health promotion education among the workers of health service
  Promocja zdrowia wśród pracowników ochrony zdrowia

 59. RAFAŁ FORNAL, PIOTR CISŁAK, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, ROBERT BŁASZCZYK    Download (223KB)
  Healthy style of life model as a way of ischemic heart disease preventionbr> Model zdrowego stylu życia sposobem zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca

 60. GRAŻYNA FRANEK, EWA TOBOR, ZOFIA NOWAK-KAPUSTA, HANNA CHŁOPECKA    Download (58KB)
  Influence of the socio-demographic situation of Polish families on health of the young generation
  Wpływ sytuacji społeczno-demograficznej rodzin w Polsce na zdrowie młodego pokolenia

 61. GRAŻYNA FRANEK, HANNA CHŁOPECKA, BOŻENA WILCZEK, ZOFIA NOWAK- KAPUSTA, EWA TOBOR    Download (85KB)
  Educational health programs as a method of breast cancer prevention
  Edukacyjne programy zdrowotne jako metoda profilaktyki raka piersi u kobiet

 62. TOMASZ FROŁOWICZ    Download (64KB)
  Physical education programme as a means to stimulate health-oriented pupils' activity
  Program wychowania fizycznego środkiem stymulacji zachowań zdrowotnych uczniów

 63. EWA I. FŰRSTENBERG    Download (73KB)
  Nutrition and aging. A model study on the influence of food restriction on resting metabolic rate (RMR) and body composition in rats
  Żywienie a proces starzenia. Badania modelowe nad wpływem ograniczonego żywienia na spoczynkowe tempo metabolizmu (RMR) i skład ciała u szczurów

 64. TOMASZ GABRYŚ, URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, WILHELM GROMISZ, ZBIGNIEW NOWAK, ANNA BANASZCZAK, KRZYSZTOF WĘGLARZ    Download (120KB)
  Anaerobic threshold as a criteria for evaluation of exercise capacity in disabled swimmers
  Próg przemian beztlenowych jako kryterium oceny predyspozycji wysiłkowych pływaków niepełnosprawnych

 65. MARIA GACEK    Download (69KB)
  Health preference in a system of values among academic youthsdepending on education profile and gender
  Preferencja zdrowia w systemie wartości młodzieży akademickiej w zależności od profilu kształcenia i płci

 66. MARIA GACEK    Download (80KB)
  Subjective health assessment among academic youths depending on certain personality traits
  Subiektywna ocena zdrowia młodzieży akademickiej w zależności od niektórych cech osobowości

 67. BIRUTE GAIGALIENE, JAN JASZCZANIN    Download (120KB)
  The influence of age on the physical fitness of 55-95 years old men
  Dynamika sprawności fizycznej mężczyzn w wieku 55- 95 lat

 68. DANUTA GAJEWSKA    Download (130KB)
  Nutritional habits in patients suffering from chronic liver diseases
  Zachowania żywieniowe osób z przewlekłymi schorzeniami wątroby

 69. DANUTA GAJEWSKA, LUCYNA NAROJEK, TADEUSZ TACIKOWSKI    Download (120KB)
  Nutritional intervention as a component of chronic liver diseases therapy
  Interwencja żywieniowa jako element terapii w leczeniu przewlekłych schorzeń wątroby

 70. WIESŁAW GARBACIAK, DOROTA OLEX-MIERZEJEWSKA    Download (58KB)
  The polish adaptation of "lifestyle questionnaire"
  Próba polskiej adaptacji kwestionariusza "Lifestyle questionnaire"

 71. GENOWEFA GAWEŁ, BEATA PIÓRECKA, ANNA RAK, ANNA NOWACKA, HALINA MOTYKA, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA    Download (72KB)
  The knowledge of nurses on the nutrional risk of coronary heart diseases
  Wiedza pielęgniarek na temat żywieniowych czynników ryzykachorób układu krążenia

 72. GENOWEFA GAWEŁ    Download (65KB)
  Seasons and their influence on nurses health and frame of mind
  Pora roku a zdrowie i samopoczucie pielęgniarek

 73. ANNA GAWOR, BARBARA BEŁKOWSKA-KOSYCARZ, JANINA LEWANDOWSKA    Download (102KB)
  Diabetic patients' preparation for self-care in their and nurses' opinions
  Przygotowanie chorych na cukrzycę do samoopieki w opinii własnej i pielęgniarek

 74. IWONA GLINA, HALINA ZAPOROWSKA    Download (91KB)
  The influence of vanadium and selenium on cell morphology and mitotic activity in vitro
  Wpływ wanadu i selenu na morfologię oraz aktywność mitotyczną komórek in vitro

 75. AGNIESZKA GNIADEK, ANNA B. MACURA    Download (113KB)
  Mycological flora in the environment of social welfare homes and its influence upon the skin of their inhabitants
  Flora mykologiczna środowiska domu pomocy społecznej i jej wpływ na skórę pensjonariuszy

 76. AGNIESZKA GNIADEK, ANNA B. MACURA    Download (1.7MB)
  The presence of fungi in the environment of social welfare homes and the mycotoxins threat
  Obecność grzybów w środowisku domów pomocy społecznej a zagrożenie mykotoksynami

 77. KATARZYNA GÓJ, JOANNA WANOT, ALEKSANDRA CIEŚLIK, KATARZYNA ANUSZEWSKA - MASTALERZ, ILONA JASNOS, IWONA WŁODARCZYK    Download (KB)
  Degree of intensification insomnia and her influence on health in opinion studied
  Stopień nasilenia bezsenności i jej wpływ na zdrowie w opinii badanych

 78. JOANNA GÓRECKA, KINGA SZYMONA, INGA UJMA    Download (87KB)
  The comparison of quality of life between neurotic and schizophrenia patients
  Porównanie jakości życia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń nerwicowych

 79. KRYSTYNA GÓRNIAK    Download (230KB)
  Development proprieties of rural children with lateral spinal curvature
  Właściwości rozwojowe dzieci wiejskich z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

 80. BOŻENA GROCHMAL-BACH, AGNIESZKA SKORUPSKA, AGATA SKOP    Download (162KB)
  Sense of life as a value
  Sens życia jako wartość

 81. LESZEK GROCHOWSKI, MACIEJ WÓJCIK, RAFAŁ SAPUŁA    Download (117KB)
  Part.I. Nursing personnel in the process of restructuring in chosen hospitals in Lublin voivodeship
  Cz.I. Kadry pielęgniarskie w procesie restrukturyzacji zatrudnieniaw wybranych szpitalach powiatowych - SP ZOZ województwa lubelskiego

 82. LESZEK GROCHOWSKI, MACIEJ WÓJCIK, RAFAŁ SAPUŁA    Download (75KB)
  Part.II. Nursing personnel in the process of restructuring in chosen hospitals in Lublin voivodeship
  Cz.II. Kadry pielęgniarskie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia w szpitalach specjalistycznych woj. lubelskiego

 83. GRZEGORZ GRZĄDZIEL, WŁADYSŁAW MYNARSKI    Download (60KB)
  Correlation between co-ordination abilities and specific conditioning fitness in female volleyball players
  Korelacja między zdolnością koordynacji a szczególnymi ćwiczeniami kondycyjnymi u siatkarek

 84. GRZEGORZ GRZĄDZIEL, ZBIGNIEW BOREK, WŁADYSŁAW MYNARSKI    Download (48KB)
  Influence of trenning on young voleyball players
  Wpływ obciążeń treningowych na potencjał adaptacyjny organizmów młodych siatkarzy

 85. TOMASZ GRZYWACZ, EWA ZIEMANN, PRZYBYSŁAWA KACZMAREK-KUSZNIEREWICZ, ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK    Download (238KB)
  Basic factors influencing on resting energy expenditure in men and women
  Podstawowe czynniki wpływające na spoczynkowy wydatek energetyczny u kobiet i mężczyzn

 86. TERESA GRZYWNA, ALEKSANDRA CIEŚLIK    Download (71KB)
  Work of nurse psychiatric closed ward and burnout syndrome
  Praca pielęgniarki w oddziale psychiatrycznym zamkniętym a zespół wypalenia zawodowego

 87. JOANNA HEROPOLITAŃSKA-JANIK, MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ    Download (89KB)
  Assessment of knowledge on eating disorders
  Ocena wiedzy na temat zaburzeń żywieniowych

 88. ELŻBIETA HUK-WIELICZUK    Download (99KB)
  Sexual behaviour of school children from Southern Podlasie
  Zachowania seksualne uczniów uczęszczających do szkół wiejskich na terenie Południowego Podlasia

 89. ELŻBIETA HUK-WIELICZUK, ARTUR LIWINIUK    Download (68KB)
  Aut of school recreational sport activity as a healthy life style element
  Pozaszkolna aktywność sportowo-rekreacyjna jako element zdrowego stylu życia

 90. K. IODKOWSKI, N. KARANIK    Download (47KB)
  Modern approach to healthy life style in Byelorussia
  Współczesne podejście do kształtowania zdrowego sposobu życia ludności na Białorusi

 91. BEATA IWANEK, ANNA ORKWISZEWSKA, EWA ROGOWSKA, JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (760KB)
  Body composition and distribution of fatty tissue among male students at the Academy of Physical Education and Sport in Gdansk
  Skład ciała i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 92. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, MAGDALENA LEWICKA, AGNIESZKA SKURZAK, AGNIESZKA BIEŃ    Download (126KB)
  The awareness of women in childbirth concerning the way of life while breast-feeding
  Świadomość położnic dotycząca stylu życia w okresie karmienia piersią

 93. ANNA JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA, MAREK CHMIELEWSKI    Download (88KB)
  Self-government tasks in healthly live style
  Kreowanie zdrowego stylu życia jako zadanie samorządu terytorialnego

 94. ELŻBIETA JACKOWSKA    Download (73KB)
  The health behaviours of the young in X High School in Cracow
  Zachowania zdrowotne młodzieży X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie - wnioski dla promotorów zdrowia

 95. MAREK JAGUSZ    Download (680KB)
  Kryteria oceny z wychowania fizycznego jako miernik oddziaływań prozdrowotnych

 96. KRYSTYNA JARA, TERESA PRZEORSKA- NAJGEBAUER, BEATA HORNIK, STANISŁAWA DUTKIEWICZ    Download (84KB)
  Educationel needs of parents with special care children
  Potrzeby edukacyjne rodziców dzieci specjalnej troski

 97. JÓZEF JASIK, ANIELA PŁOTKA    Download (116KB)
  Management of knowledge and communication with the disabled patients and a healthy lifestyle
  Zarządzanie wiedzą i komunikacją z pacjentem niepełnosprawnym a zdrowy styl życia

 98. ILONA JASNOS, KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ, KATARZYNA GÓJ, ALEKSANDRA CIEŚLIK, IWONA WŁODARCZYK, JOANNA WANOT.    Download (127KB)
  Style of feeding of living students in hostel
  Styl żywienia studentek zamieszkujących w domach akademickich

 99. JAN JASZCZANIN, NIJOLE JASZCZANIN, JÓZEF WOJNAR    Download (1.02MB)
  How much electrical and enzymes activity are informing aboutthe injure of muscles?
  Powysiłkowe wskaźniki aktywności elektrycznej mięśni i niektórych izoenzymów - nośniki informacyjne urazowości tkanki mięśniowej?

 100. BOŻENA JAWIEŃ    Download (61KB)
  Lifestyle and body fat distribution - review
  Styl życia a dystrybucja tkanki tłuszczowej - przegląd literatury

 101. JANUSZ JERZEMOWSKI, MACIEJ JERZEMOWSKI, DAMIAN JEŻYK    Download (69KB)
  The comparative investigations of chosen clinical parameters in groups of swimmers and competitors practicing orienteering
  Badania porównawcze wybranych parametrów klinicznych w grupach pływaków i zawodników biegu na orientację

 102. JANUSZ JERZEMOWSKI, JANINA TOBOŁA-KARAŚ, ANNA ORKWISZEWSKA, EWA ROGOWSKA, DAMIAN JEŻYK    Download (417KB)
  Somatic determinants and psychical inabilities of recruits for military service from the seaside regions
  Determinanty somatyczne i psychiczne niezdolności do służby wojskowej poborowych z regionu nadmorskiego

 103. MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ    Download (130KB)
  Nutritional behaviours and activity in leisure time as components of healthy lifestyle among young people
  Wybrane zachowania żywieniowe oraz formy aktywności w czasie wolnym jako elementy zdrowego stylu życia młodzieży w wieku 13-15 lat

 104. BARBARA JĘDRZEJEWSKA    Download (62KB)
  Assessment of helthcare knoledge among adolescents in Lublin province
  Ocena świadomości zdrowotnej młodzieży na Lubelszczyźnie

 105. DARIUSZ JUCHNOWICZ, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, HANNA KARAKUŁA    Download (74KB)
  Risk factors and predictorsof schizophrenia
  Czynniki ryzyka i predyktory zachorowania na schizofrenię