"ROZWAŻANIA KLINICZNE I OPIEKUŃCZE W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO"

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. KAZIMIERA ADAMCZYK, MARTA CZEKIRDA    Download (82KB)  (76KB)
  Neurological consequences of vitamin B12 deficiency and resulting implications for nursing
  Następstwa neurologiczne niedoboru witaminy B12 i wynikające implikacje dla pielęgnowania

 2. KAZIMIERA ADAMCZYK, ELŻBIETA PRZYCHODZKA, BARBARA KAMIEŃSKA–SKOWRONEK    Download (81KB)  (65KB)
  Nursing problems in patients with dementia based on an example from a Social Care Home
  Problemy pielęgnacyjne u osób z zespołem otępiennym na przykładzie Domu Opieki Społecznej

 3. PIOTR BARĆ, ANDRZEJ T.DOROBISZ, ARTUR MILNEROWICZ, CZESŁAWA SZCZYGIEŁ, ALEKSANDRA GEMZA, PIOTR SZYBER    Download (79KB)  (57KB)
  Specific problems with nursing of patients after major vascular operation
  Specyficzne problemy opieki pooperacyjnej u chorych po rozległych zabiegach naczyniowych

 4. MONIKA BIERCEWICZ, JUSTYNA SZRAJDA, ROBERT ŚLUSARZ, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA, WOJCIECH BEUTH    Download (76KB)  (75KB)
  Complex nursing care of a patient with Alzheimer’s disease
  Kompleksowe postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z chorobą Alzheimera

 5. MONIKA BIERCEWICZ, JUSTYNA SZRAJDA, ROBERT ŚLUSARZ, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA1, WOJCIECH BEUTH    Download (132KB)  (114KB)
  Nervous system disorders in elderly patients and their influence on activities of daily living
  Schorzenia układu nerwowego u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na czynności życia codziennego

 6. LIDIA DOPIERAŁA, RENATA JABŁOŃSKA, ROBERT ŚLUSARZ, ANDRZEJ SWINCOW    Download (131KB)  (72KB)
  The estimation of the quality of postsurgery neurosurgical care
  Ocena jakości pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej

 7. ANDRZEJ T. DOROBISZ, ARTUR MILNEROWICZ, PIOTR BARĆ    Download (107KB)  (79KB)
  Quality of sick's life after endarterectomy carotid internal artery in dependence from operating methods
  Jakość życia chorych po udrożnieniu tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od metody operacyjnej

 8. ANDRZEJ T.DOROBISZ, ARTUR MILNEROWICZ, PIOTR BARĆ, CZESŁAWA SZCZYGIEŁ, ANNA OBOLIKSZTO    Download (72KB)  (73KB)
  Nursing and postoperative medical care after carotid endarterectomy
  Opieka medyczna u pacjentów po zabiegach na tętnicach szyjnych

 9. RENATA GRYSZKO, AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA, ROBERT ŚLUSARZ, MAREK HARAT, WOJCIECH BEUTH    Download (92KB)  (67KB)
  Nursing Parkinson’s disease patients undergoing stereotactic surgeries
  Działania pielęgniarskie wobec pacjenta z chorobą Parkinsona poddanego zabiegowi stereotaktycznemu

 10. DOROTA HERBUT, ANDRZEJ NOWAKOWSKI    Download (111KB)  (64KB)
  Changes of material-consumption function diabetic family
  Zmiany w funkcji materialno - konsumpcyjnej rodziny z osobą chorą na cukrzycę

 11. DOROTA HERBUT, ANDRZEJ NOWAKOWSKI    Download (132KB)  (70KB)
  Changes In realisation of material-consumption function diabetic family
  Zmiany w realizacji czynności funkcji materialno-konsumpcyjnej w rodzinie z osobą chorą na cukrzycę

 12. JABŁOŃSKA RENATA, ŚLUSARZ ROBERT, GRZELAK LECH, DOPIERAŁA LIDIA, SWINCOW ANDRZEJ, BEUTH WOJCIECH    Download (101KB)  (71KB)
  The neurosurgical care of the ill undergone the crani–cerebral injury during all the hospital treatment stages
  Opieka neurochirurgiczna nad chorym po urazie czaszkowo–mózgowym na wszystkich etapach leczenia szpitalnego

 13. JABŁOŃSKA RENATA, ŚLUSARZ ROBERT, GRZELAK LECH, DOPIERAŁA LIDIA, SWINCOW ANDRZEJ, BEUTH WOJCIECH    Download (94KB)  (67KB)
  The nurse treatment of the ill with cervical backbone pain syndrome
  Postępowanie pielęgniarskie nad chorym z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego

 14. WITOLD JANUSZ, PIOTR KAMIENIAK, PIOTR MARKIEWICZ, KRZYSZTOF TUROWSKI, TOMASZ TROJANOWSKI    Download (62KB)  (60KB)
  Extreme Lateral Lumbar Disc Herniation
  Skrajnie boczne przepukliny dysków w odcinku lędźwiowym

 15. JÓZWICKA MAŁGORZATA, ŚLUSARZ ROBERT, SZEWCZYK MARIA, TAFELSKI MARCIN, BEUTH WOJCIECH    Download (68KB)  (56KB)
  Patient's satisfaction with the health care - ways of leading of researches
  Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej - sposoby przeprowadzania badań

 16. JÓZWICKA MAŁGORZATA, ŚLUSARZ ROBERT, SZEWCZYK MARIA, TAFELSKI MARCIN, BEUTH WOJCIECH    Download (79KB)  (101KB)
  Patient's satisfaction with the health care in hospital surgery wards
  Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w szpitalnych oddziałach zabiegowych

 17. PIOTR KAMIENIAK    Download (54KB)  (50KB)
  Tumor of vertebral body Th 2 – titanium cage as vertebral body prosthesis with transpedicular fixation - case report
  Protezowanie trzonów górnego odcinka piersiowego z dostępu tylno-bocznego przy użyciu klatek międzytrzonowych i stabilizacji transpedikularnej w guzach kręgów – opis przypadku

 18. PIOTR KAMIENIAK, WITOLD JANUSZ, TOMASZ TROJANOWSKI    Download (78KB)  (59KB)
  Failed back surgery syndrome
  Dolegliwości bólowe po usunięciu dysku lędźwiowego

 19. PIOTR KAMIENIAK, WITOLD JANUSZ, TOMASZ TROJANOWSKI    Download (67KB)  (54KB)
  Surgical treatment of thoracic disc herniations by costotransversectomy approach
  Leczenie operacyjne przepuklin dysków piersiowych na drodze costotransversectomii

 20. PIOTR KAMIENIAK, KRZYSZTOF TUROWSKI, TOMASZ TROJANOWSKI    Download (117KB)  (75KB)
  Circumstances accompaning aneurysmal haemorrhage
  Okoliczności występowania krwawienia podpajęczynówkowego z tętniaków wewnątrzczaszkowych

 21. ANDRZEJ KLEINROK, JACEK DUDEK, TOMASZ KUDYK, BOGDAN OBSZAŃSKI, IWONA MAREK    Download (118KB)  (72KB)
  Patient’s knowledge and expectations who underwent coronary angioplasty
  Wiedza i oczekiwania pacjentów poddawanych zabiegom plastyki naczyń wieńcowych

 22. KINGA KOZAK, ANNA KOZAK-SYKAŁA    Download (80KB)  (111KB)
  The quality and accessibility of medical services, offered by doctor in private medical studies in the patients' opinion
  Jakość i dostępność usług medycznych, oferowanych przez lekarzy w prywatnych gabinetach lekarskich w ocenie pacjentów

 23. ANNA KOZAK-SYKAŁA, KINGA KOZAK    Download (71KB)  (59KB)
  Rehabilitation problems of older people after the stroke
  Problemy rehabilitacji osób starszych po udarze mózgu

 24. ANNA KOZAK-SYKAŁA, KINGA KOZAK    Download (99KB)  (65KB)
  The functional handicap at incapable persons to independent existence with reason illness organ of movement and service of care
  Niepełnosprawność funkcjonalna u osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu schorzeń narządu ruchu a świadczenie opieki

 25. AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA, ROBERT ŚLUSARZ, RENATA GRYSZKO, MAREK HARAT, WOJCIECH BEUTH    Download (113KB)  (64KB)
  Functional assessment of Parkinson’s disease patients’ state after surgical treatment
  Ocena funkcjonalna stanu chorego po leczeniu operacyjnym choroby Parkinsona

 26. AGNIESZKA KRUŹLAK, MONIKA FAJLER, MAREK OLEJNICZAK, LESŁAW NIEBRÓJ    Download (74KB)  (58KB)
  From heteronomy to autonomy of nursing profession in Poland: transformations in education
  Od heteronomii do autonomii pielęgniarstwa w Polsce: przemiany w systemie kształcenia

 27. AGNIESZKA KRUŹLAK, LESŁAW NIEBRÓJ, MONIKA FAJLER    Download (89KB)  (68KB)
  Analysis of the Polish Code of Medical Ethics in aspect of its linguistic correctness
  Analiza Kodeksu Etyki Lekarskiej pod względem poprawności językowej

 28. BARBARA KULIKOWSKA, GRAŻYNA KOBUS, IWONA JAROCKA, KATARZYNA SNARSKA    Download (120KB)  (72KB)
  Factors influencing the occurrence of post-puncture syndromes
  Czynniki wpływające na występowanie zespołów popunkcyjnych

 29. REGINA LORENCOWICZ, JÓZEF JASIK, BARBARA KULESZA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (84KB)  (65KB)
  Nurses’ Participation in Nutritional Treatment of Patients with Neurological Diseases
  Udział pielęgniarek w leczeniu żywieniowym pacjentów z chorobami neurologicznymi

 30. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ANNA URBAŃSKA, RENATA TUREK    Download (76KB)  (63KB)
  Schizophrenia and dementia with early onset – raport of a case
  Schizofrenia a zespół otępienny o wczesnym początku – opis przypadku

 31. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, RENATA TUREK, ANIELA PŁOTKA    Download (93KB)  (65KB)
  Somatic patients with depression
  Depresja u pacjentów chorych somatycznie

 32. EMILIA MIERZEJEWSKA, MAŁGORZATA SZUSZKIEWICZ, ELŻBIETA GALUSIŃSKA, MONIKA SZERSZON    Download (108KB)  (71KB)
  Percutaneus vertebroplasty as a method of treatment of painful spine in different spinal pathologies
  Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy metodą przezskórnej wertebroplastyki

 33. JANUSZ MIERZWA, JOANNA ROSIŃCZUK–TONDERYS, IZABELA UCHMANOWICZ, MONIKA KOSMALA    Download (94KB)  (69KB)
  Patient's rehabilitation with spinal cord injuries
  Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego

 34. JANUSZ. MIERZWA, JOANNA. ROSIŃCZUK–TONDERYS    Download (83KB)  (90KB)
  Cervival pain on the base of a disc damage and degenerative changes regerding post trauma injuries
  Rehabilitacja uzdrowiskowa w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa

 35. JANUSZ MIERZWA, JOANNA ROSIŃCZUK–TONDERYS    Download (140KB)  (84KB)
  Depression at Parkinson’s disease
  Depresja w przebiegu choroby Parkinsona

 36. ANIELA PŁOTKA, ELŻBIETA MICHALIK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA, LILIA PŁACHECKA, ANNA KOWAL    Download (229KB)  (123KB)
  Burnout syndrome in the work of midwives – and the personality traits
  Zjawisko wypalenia w pracy zawodowej położnych a cechy osobowości

 37. ANIELA PŁOTKA, JOANNA MULAWA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA, LILIA PŁACHECKA, ANNA KOWAL    Download (166KB)  (109KB)
  Burnout syndrome in the group of nurses from surgical wards
  Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek oddziałów chirurgicznych

 38. ANIELA PŁOTKA, MARTA RYCAK, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA, LILIA PŁACHECKA, ANNA KOWAL    Download (170KB)  (104KB)
  Nursing care of patients with a diagnosis of Malignant Neuroleptic Syndrome in the psychiatric ward
  Pielęgnowanie pacjenta z rozpoznaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego w warunkach oddziału psychiatrycznego

 39. ANIELA PŁOTKA, BEATA PARAFINIUK, KINGA SZYMONA, LILIA PŁACHECKA    Download (92KB)  (99KB)
  Disorders in a behaviour of a child coming from a pathological family (case study) – the nurse’s role
  Zaburzenia w zachowaniu dziecka z rodziny patologicznej (studium przypadku) – rola pielęgniarki

 40. MARTA PRZYBYCIEŃ, ELŻBIETA WIERZBIŃSKA, IRENA PACHOLARZ, LIDIA DANIEL    Download (133KB)  (351KB)
  The estimation of intracranial pressure (ICP) and jugular bulb blood saturation (SjO2) in patient with head injury after cardiac arrest
  Ocena zmian ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) i utlenowania mózgowia (SjO2) u chorego z urazem głowy po zatrzymaniu krążenia

 41. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, IZABELA UCHMANOWICZ, SYLWIA KRZEMIŃSKA    Download (97KB)  (70KB)
  Nursing care and rehabilitation process for patients with cerebro- cranial injuries
  Pielęgnowanie i rehabilitacja osób po urazach czaszkowo-mózgowych

 42. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, KRZYSZTOF GRABOWSKI    Download (182KB)  (81KB)
  History of patients with dysphagia prior to specialistic care – analysis of cases
  Analiza losów pacjentów z objawami dysfagii przed zgłoszeniem się do leczenia specjalistycznego

 43. MARIUSZ STRAM, ANNA KOZAK-SYKAŁA, KINGA KOZAK    Download (82KB)  (65KB)
  Punctual scales applied to opinion degree of damage brain on section of apoplexy
  Skale punktowe stosowane do oceny stopnia uszkodzenia mózgu na oddziałach udarowych

 44. ŚLUSARZ ROBERT, LORENCOWICZ REGINA    Download (87KB)  (63KB)
  Nursing professional improvement in neurology and neurosurgery
  Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w dziedzinie neurologii i neurochirurgii

 45. ŚLUSARZ ROBERT, LORENCOWICZ REGINA    Download (133KB)  (93KB)
  Under and postgraduate education model in the scope of neurology nursing
  Model kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego

 46. AGNIESZKA SZWEDA, RAFAŁ PATRZYK, ANDRZEJ BOJDA, JOANNA WASIELEWSKA, JOANNA URBANOWSKA, KATARZYNA ŚWIĄTKOWSKA, JAROSŁAW SAKOWSKI    Download (303KB)  (249KB)
  Surgical treatment, nursing and rehabilitation in patients with metastases to the spine
  Leczenie chirurgiczne, opieka pielęgniarska i leczenie rehabilitacyjne chorych z przerzutami do kręgosłupa

 47. ANNA ŚLIFIRCZYK, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (101KB)  (82KB)
  The level of depression in patients with multiple sclerosis
  Determinanty poziomu depresji u chorych na stwardnienie rozsiane

 48. ANNA ŚLIFIRCZYK, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (70KB)  (63KB)
  The selfassessment of health patients with multiple sclerosis using Barthela scale
  Stan zdrowia osób chorych na stwardnienie rozsiane w samoocenie a mierzony skalą Barthela

 49. KRYSTYNA KIMAK    Download (81KB)  (69KB)
  Problemy pielęgnacyjne i psychosocjalne osób z zaburzeniami nerwicowymi

 50. KRYSTYNA KIMAK    Download (73KB)  (62KB)
  Postępowanie pielęgniarki w stanach zaburzeń snu u osób zdrowych i chorych psychicznie

 51. ANIELA PŁOTKA, LILIA PŁACHECKA    Download (63KB)  (64KB)
  Nursing care of the patient suffering from paranoid schizophrenia according to H. Peplau’s model - case history
  Opieka pielęgniarska nad chorą na schizofrenię paranoidalną według modelu H. Peplau - studium przypadku

 52. ANIELA PŁOTKA, ANNA KOWAL, KINGA SZYMONA    Download (101KB)  (67KB)
  The sense of coherence (SOC) and family violence in adolescents
  Poczucie koherencji (SOC) a przemoc w rodzinie u młodzieży

 53. KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (128KB)  (133KB)
  Occipital neuralgia
  Neuralgia potyliczna

 54. KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (64KB)  (50KB)
  The significance of surgical treatment for brain gliomas
  Rola chirurgicznego leczenia glejaków mózgu

 55. JOANNA URBANOWSKA, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, JERZY ZWOLIŃSKI, JAROSŁAW SAKOWSKI, JOANNA WASIELEWSKA, RAFAŁ PATRZYK    Download (83KB)  (61KB)
  Anterior spondylodesis of cervical spine using carbon fiber cages
  Spondylodeza przednia kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów węglowych

 56. JOANNA URBANOWSKA, JERZY ZWOLIŃSKI, JAROSŁAW SAKOWSKI, JOANNA WASIELEWSKA, RAFAŁ PATRZYK    Download (88KB)  (65KB)
  Early results after surgical treatment of lumbar disc disease using Oswestry Disability Questionnaire
  Wczesne wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej oceniane Oswestrowskim Kwestionariuszem Niesprawności

 57. WOŹNIAK BARTOSZ, ŚLUSARZ ROBERT, BEUTH WOJCIECH    Download (148KB)  (86KB)
  Functional capacity in intracranial aneurysm patients in the early post operative stage
  Wydolność funkcjonalna chorych we wczesnym okresie po operacji tętniaka śródczaszkowego

 58. URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, ANDRZEJ T.DOROBISZ, WOJCIECH HERFURT    Download (84KB)  (78KB)
  Vertebrobasilar insufficiency and other abnormalities of vertebral arteries in imaging examinations
  Zespół kręgowo-podstawny i inne patologie tętnic kręgowych w badaniach obrazowych

 59. RAFAŁ ZAŁUSKI, JANUSZ MIERZWA, MARIA JASIŃSKA, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ARTUR WEISER    Download (115KB)  (72KB)
  S-100b protein plasma level as a evaluation marker of patient`s neurological state and bleeding severity after aneurysmal subarachnoid haemorrhage
  Poziom białka S-100b w surowicy krwi jako dodatkowy wskaźnik oceny stanu chorego po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu

 60. RAFAŁ ZAŁUSKI, WOJCIECH LESŁAW ZUB, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, JANUSZ MIERZWA    Download (4608KB)  (3064KB)
  Unusual case of iatrogenic traumatic aneurysm on anterior cerebral artery – case raport
  Niezwykły mechanizm powstania jatrogennego tętniaka tętnicy mózgu przedniej

 61. ANETA ZREDA, EWA BARCZYKOWSKA, ROBERT ŚLUSARZ, ALICJA PRZYBYSZ, ANDRZEJ KURYLAK    Download (105KB)  (68KB)
  Nurse’s role in care of child with brain tumor
  Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu

 62. ANETA ZREDA, EWA BARCZYKOWSKA, ROBERT ŚLUSARZ, MIROSŁAWA KRAM, ANDRZEJ KURYLAK    Download (87KB)  (86KB)
  Support as nurses’s practical activity in relation to children with brain tumors and them parents
  Wsparcie jako praktyczna działalność pielęgniarek w stosunku do dzieci z guzami mózgu i do ich rodziców