"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM IV

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. KRYSTYNA KIMAK, SZCZUR W    Download (77KB)  (66KB)
  Problemy pielęgnacyjne i psychospołeczne osób uzależnionych od alkoholu

 2. KRYSTYNA KIMAK    Download (61KB)  (59KB)
  Wpływ warunków socjalno – bytowych na powstanie nerwicy lękowej

 3. KRYSTYNA KIMAK    Download (68KB)  (59KB)
  Problemy pielęgnacyjne osób z zespołem Downa

 4. ANNA MRÓZ, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (162KB)  (86KB)
  Energia i aktywność ruchowa pacjentów przewlekle hemodializowanych

 5. BOŻENA MURACZYŃSKA, IWONA ZACZYK    Download (125KB)  (128KB)
  Działania niepożądane chemioterapii na przewód pokarmowy i jamę ustną w ocenie pacjentów

 6. WŁADYSŁAW MYNARSKI, ZBIGNIEW BOREK    Download (117KB)  (83KB)
  Koszt energetyczny wycieczek na wybranych szlakach turystycznych Beskidu Żywieckiego

 7. WŁADYSŁAW MYNARSKI, RAJMUND TOMIK    Download (140KB)  (75KB)
  Formy i zakres aktywności ruchowej w czasie wolnym uczennic i uczniów gimnazjum

 8. DARIUSZ. MYRCIK, ADAM OPARA, ADRIAN NOWAK, KRYSTYN SOSADA, WOJCIECH ŻURAWIŃSKI, JOANNA MAKARSKA, ARKADIUSZ NICZYPORUK, WOJCIECH ŻELAWSKI, SEBASTIAN SIKORA    Download (80KB)  (71KB)
  Domowy system monitoringu EKG umożliwiający wstępną diagnostykę ostrych chorób serca

 9. DARIUSZ MYRCIK, ADAM KOZIATEK*, KRYSTYN SOSADA, WOJCIECH ŻURAWIŃSKI, JOANNA MAKARSKA, TOMASZ STĘPIEŃ, ARKADIUSZ NICZYPORUK, DARIUSZ PRZYGODA, WOJCIECH ŻELAWSKI, SEBASTIAN SIKORA    Download (66KB)  (65KB)
  Edukacyjna gra komputerowa „Uratuj życie – to proste” – jako metoda popularyzacji zasad udzielania pierwszej pomocy

 10. ANDRZEJ MYŚLIWIEC, RYSZARD PLINTA, EDWARD SAULICZ, SYLWIA OLESIŃSKA–MYŚLIWIEC    Download (148KB)  (83KB)
  Realizacja misji Olimpiad Specjalnych na przykładzie działalności Sekcji Terenowej „Promyk” w Rybniku

 11. MAREK NAPIERAŁA, GRZEGORZ NOWICKI    Download (156KB)  (85KB)
  Zmiany sekularne wysokości ciała dziewcząt wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

 12. MAREK NAPIERAŁA    Download (303KB)  (73KB)
  Siatki centylowe jako jednocechowe metody oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego

 13. MAREK NAPIERAŁA    Download (168KB)  (76KB)
  Spożywanie alkoholu wśród studentów Akademii Bydgoskiej z kierunku wychowania fizycznego

 14. MAREK NAPIERAŁA, GRZEGORZ NOWICKI    Download (194KB)  (96KB)
  Wpływy środowiska na zdolności motoryczne dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego

 15. EDYTA NASZYDŁOWSKA, JADWIGA KRAWCZYŃSKA, DOROTA KOZIEŁ, GRAŻYNA CZERWIAK, MAŁGORZATA TRAWCZYŃSKA    Download (114KB)  (84KB)
  Wartościowanie zdrowia, a zachowania promujące zdrowie studentów

 16. DARIUSZ NAWARECKI, DIMITRIJ HARCHENKO, RAFAŁ TATARUCH, IRINA SERHIYENKO    Download (102KB)  (113KB)
  Psychofizjologiczne podstawy cech osobowości oraz możliwości ich korygowania

 17. AGNIESZKA NĘCKA, JOANNA ANTOSZEWSKA, BEATA KAWALA, TERESA MATTHEWS-BRZOZOWSKA    Download (925KB)  (71KB)
  Występowania szkodliwych nawyków ustnych i wad zgryzu oraz stan pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci w wieku szkolnym we Wrocławiu

 18. AGNIESZKA NĘCKA, JOANNA ANTOSZEWSKA, TERESA MATTHEWS-BRZOZOWSKA, BEATA KAWALA    Download (305KB)  (286KB)
  Mikroflora środowiska wewnątrzustnego w aspekcie halitosis u pacjentów z rozszczepem podniebienia leczonych ortodontycznie

 19. ELŻBIETA NIEDWOROK, ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA, BEATA CAŁYNIUK, TERESA ŻURAWIŃSKA, AGNIESZKA BIELASZKA    Download (82KB)  (70KB)
  Wpływ sposobu żywienia na stan odżywienia kobiet w wieku 19-25 lat w aspekcie higieny żywienia

 20. ELŻBIETA NIEDWOROK, ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA, BEATA CAŁYNIUK, TERESA ŻURAWIŃSKA, AGNIESZKA BIELASZKA, AGATA KICIAK, MAREK KARDAS    Download (107KB)  (68KB)
  Sposób żywienia jako czynnik ryzyka występowania cukrzycy w podeszłym wieku

 21. ANNA NITECKA WALERYCH    Download (80KB)  (70KB)
  Subiektywne koncepcje zdrowia studentów pedagogiki wczesnoszkolnej

 22. HALINA NOWAKOWSKA, WIOLETTA MĘDZYCKA-DĄBROWSKA, ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA, ANNA MAŁECKA-DUBIELA    Download (95KB)  (73KB)
  Zagadnienia leczenia i ratowania życia przy pomocy przeszczepionych narządów w opinii młodzieży maturalnej

 23. HALINA NOWAKOWSKA, WIOLETTA MĘDRZYCKA DĄBROWSKA, ANNA MAŁECKA-DUBIELA, MARCELINA SKRZYPEK    Download (75KB)  (69KB)
  Formy edukacji zdrowotnej stosowane w cukrzycy typu 2 jako czynnik warunkujący jej skuteczność

 24. H. NOWAKOWSKA, W. MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, K. LEONIUK, M. LEMSKA    Download (81KB)  (69KB)
  Wpływ edukacji na zmianę zachowań prozdrowotnych chorych z cukrzycą typu 2

 25. ELŻBIETA NOWICKA, EWA KRZYŻANOWSKA, ZDZISŁAWA SZADOWSKA-SZLACHETKA, JADWIGA DANILUK    Download (138KB)  (133KB)
  Zapalenia żył u pacjentów z założonym wkłuciem obwodowym

 26. ELŻBIETA NOWICKA, ZDZISŁAWA SZADOWSKA-SZLACHETKA, JADWIGA DANILUK    Download (148KB)  (133KB)
  Czynniki decydujące o usuwaniu wkłuć obwodowych u dorosłych i dzieci

 27. AGNIESZKA OCHWANOWSKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, MATEUSZ BORECKI    Download (104KB)  (70KB)
  Badania nad wpływem muzykoterapii na rehabilitację kobiet po mastektomii

 28. AGNIESZKA OCHWANOWSKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, MATEUSZ BORECKI    Download (107KB)  (76KB)
  Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w usprawnianiu ruchowym pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu

 29. PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, MATEUSZ BORECKI    Download (94KB)  (69KB)
  Muzykoprofilaktyka jako czynnik kształtujący koordynację psychoruchową dzieci sześcioletnich

 30. PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, MATEUSZ BORECKI    Download (116KB)  (75KB)
  Ocena skuteczności arteterapii w psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 31. BEATA OGÓREK–TĘCZA, JOANNA ZALEWSKA-PUCHAŁA    Download (93KB)  (70KB)
  Wartość idealizacji dla funkcjonowania człowieka w zawodach o charakterze służb społecznych

 32. WŁODZIMIERZ ONISZCZENKO    Download (59KB)  (60KB)
  Podatność na choroby infekcyjne wieku dziecięcego: perspektywa genetyki zachowania

 33. GRAŻYNA OSIADŁO, MAŁGORZATA MATYJA, MICHAŁ PLEWA    Download (74KB)  (68KB)
  Ocena wybranych parametrów spirometrycznych w mózgowym porażeniu dziecięcym w przebiegu trzymiesięcznego okresu usprawniania

 34. KATARZYNA OWIECZKO, RYSZARD PLINTA    Download (76KB)  (72KB)
  Wybrane problemy i zagrożenia rozwoju psychomotorycznego dzieci przedwcześnie urodzonych

 35. ANNA OWŁASIUK    Download (115KB)  (85KB)
  Agresja młodzieży w rodzinie z problemem alkoholowym

 36. ANNA OWŁASIUK    Download (109KB)  (78KB)
  Autonomia zawodowa pielęgniarek rodzinnych w opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

 37. ANNA OWŁASIUK, DOROTA BIELSKA, WOJCIECH KUŁAK    Download (86KB)  (70KB)
  Kompleksowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

 38. MARIUSZ OZIMEK, ADAM JURCZAK    Download (74KB)  (85KB)
  Wpływ wybranych czynników na rozwój zainteresowań aktywnością ruchową młodzieży

 39. MARIUSZ OZIMEK, ADAM JURCZAK    Download (106KB)  (94KB)
  Rekreacyjne formy lekkoatletyczne w promocji zdrowia

 40. LUCYNA PACHOCKA, AGNIESZKA GRZYBEK, URSZULA TARGOSZ, LONGINA KŁOSIEWICZ-LATOSZEK    Download (110KB)  (71KB)
  Zmiany masy i składu ciała po 5 tygodniach stosowania diety niskoenergetycznej u kobiet w zależności od typu otyłości

 41. CEZARY PAKULSKI, ELŻBIETA KRÓL-PAKULSKA , JERZY JAKUBEK    Download (70KB)  (61KB)
  Niepożądane odczyny poszczepienne

 42. CEZARY PAKULSKI, BEATA BADOWICZ, ELŻBIETA KRÓL-PAKULSKA    Download (73KB)  (66KB)
  Wpływ hormonalnej monoterapii zastępczej estradiolem, stosowanej w zapobieganiu i leczeniu menopauzy, na przepuszczalność bariery krew płyn mózgowo-rdzeniowy

 43. PIOTR PALUCH, KARINA SŁONKA    Download (88KB)  (66KB)
  Ukierunkowana aktywność ruchowa jako czynnik profilaktyczny i leczniczy ostrych zespołów bólowych kręgosłupa

 44. PIOTR PANKIEWICZ, IRENA SIWOŁOWSKA    Download (64KB)  (64KB)
  Przypadek współwystępowania choroby Keith’a i zaburzeń depresyjnych na podłożu organicznym

 45. PIOTR PANKIEWICZ, ANNA BURKIEWICZ    Download (74KB)  (72KB)
  Zarys historii pojęć charakteru i osobowości

 46. PIOTR PANKIEWICZ, ANNA TRACZYŃSKA, ŻANETTA BIELICKA    Download (72KB)  (70KB)
  Lęk i miłość

 47. PIOTR PANKIEWICZ, ANNA TRACZYŃSKA, ANNA NITKA–SIEMIŃSKA    Download (68KB)  (80KB)
  Związki małżeńskie, partnerskie i lęk–doniesienie wstępne

 48. PIOTR PANKIEWICZ, DANUTA SZEMROWICZ, ŻANETTA BIELICKA    Download (67KB)  (65KB)
  Świat w sytuacji zagrożenia podstawowych wartości – zasadnicze orientacje człowieka w ujęciu Ericha Fromma

 49. PIOTR PANKIEWICZ, JANUSZ SZELUGA    Download (95KB)  (79KB)
  Aksjoterapia - psychoterapia aksjologiczna – zarys metody

 50. PIOTR PANKIEWICZ, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, ANNA BURKIEWICZ    Download (83KB)  (79KB)
  Zarys pojęcia „woli” i jego obecny status w koncepcjach psychologicznych

 51. ANNA PAŃCZUK, BARBARA BERGIER    Download (69KB)  (84KB)
  Aktywność ruchowa jako podstawowy czynnik zdrowego stylu życia studentów kierunku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej

 52. MAŁGORZATA PASEK    Download (194KB)  (106KB)
  Wpływ oceny jakości życia pacjentów hospitalizowanych w oddziale internistycznym na planowanie opieki pielęgniarskiej. Badania wstępne

 53. MAŁGORZATA PASEK, ZOFIA MUSIAŁ, BARBARA KUBIK    Download (205KB)  (95KB)
  Poziom wiedzy pielęgniarek na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych jako czynnik zachowania zdrowia. Badania wstępne

 54. ANDRZEJ PAŚ    Download (77KB)  (62KB)
  Charakterystyka cech somatycznych studentek i studentów kierunku wychowania fizycznego w świetle wybranych wskaźników

 55. RAFAŁ PATRYN, JAROSŁAW SAK, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (84KB)  (59KB)
  Sytuacje konfliktu z normami prawnymi w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych w opinii studentów Akademii Medycznej

 56. RAFAŁ PATRYN, JAKUB PAWLIKOWSKI, JAROSŁAW SAK, AGNIESZKA PRZYGODA-DREHER, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (95KB)  (70KB)
  Wpływ przekonań religijnych na decyzje terapeutyczne w opinii studentów medycyny

 57. LUCYNA PATYJEWICZ    Download (79KB)  (87KB)
  Wartość moralna osoby niepełnosprawnej psychicznie

 58. LUCYNA PATYJEWICZ    Download (82KB)  (93KB)
  Zdrowie a poczucie sensu życia

 59. MAŁGORZATA PAWELEC    Download (138KB)  (80KB)
  Preferencje żywieniowe pacjentów Kliniki Kardiochirurgii PAM w Szczecinie

 60. ROMANA PAWLIŃSKA-CHMARA, EDYTA SULIGA, IWONA WRONKA    Download (103KB)  (65KB)
  Ocena zachowań zdrowotnych studentek

 61. ROMANA PAWLIŃSKA-CHMARA, JACEK HUK, MIECZYSŁAW FRYCZKOWSKI    Download (84KB)  (66KB)
  Ocena porównawcza wpływu niedoborów androgenów na jakość życia mężczyzn w wieku średnim z cukrzycą i bez cukrzycy

 62. DANUTA PAWŁOWSKA, MICHAŁ WAWRESZUK, ANDRZEJ SZPAK, BASSAM AHMAD, ANNA WAWRESZUK    Download (79KB)  (58KB)
  Nawyki żywieniowe mężczyzn z nowotworem płuc

 63. RAFAŁ PAWŁOWSKI    Download (97KB)  (79KB)
  Styl życia studentów i nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych Kielc

 64. RAFAŁ PAWŁOWSKI    Download (72KB)  (78KB)
  Miejsce wypoczynku aktywnego fizycznie wśród form zagospodarowania czasu wolnego studentów Kielc

 65. ZOFIA PELC, KATARZYNA FILAR    Download (91KB)  (68KB)
  Wartości zdrowotno-estetyczne uprawiania tańców towarzyskich, a obciążenia kręgosłupa lędźwiowego

 66. ZOFIA PELC, WOJCIECH DUBAJ    Download (88KB)  (66KB)
  Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących

 67. ANNA PEŁKOWSKA, KRYSTYNA SANCEWICZ-PACH, JAŚMINA ŻWIRSKA, BEATA PIÓRECKA, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA    Download (144KB)  (112KB)
  Aktywność fizyczna u dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym

 68. ANNA PEŁKOWSKA, KRYSTYNA SANCEWICZ-PACH    Download (69KB)  (56KB)
  Badanie funkcji śródbłonka u dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym

 69. MIECZYSŁAWA PEREK, KRYSTYNA TWARDUŚ, MARIA KÓZKA, EDYTA BUŁAT    Download (76KB)  (72KB)
  Zjawisko agresji w grupie młodzieży gimnazjalnej a implikacje dla pielęgniarki szkolnej

 70. ANNA PERZYŃSKA-BISKUP, LEON BISKUP, MIROSŁAW KOST    Download (97KB)  (68KB)
  Wartość zdrowia w hierarchii pozostałych wartości życiowych, realizowanych w kobiecym środowisku gimnastycznym

 71. ANNA PERZYŃSKA-BISKUP, LEON BISKUP, STANISŁAW MATUSIK, KRYSTYNA KAPIK-GRUCA    Download (90KB)  (66KB)
  Przyczyny odchodzenia kobiet od sportu

 72. JOLANTA PĘGIEL-KAMRAT, MARZENA ZARZECZNA-BARAN    Download (132KB)  (73KB)
  Zjawisko samoleczenia wśród studentów medycyny

 73. JOLANTA PĘGIEL-KAMRAT, MARZENA ZARZECZNA-BARAN    Download (124KB)  (74KB)
  Kulturowe zachowania studentów medycyny w zdrowiu i chorobie

 74. DIANA PIASZCZYK    Download (89KB)  (63KB)
  Stres u młodzieży gimnazjalnej

 75. DIANA PIASZCZYK    Download (91KB)  (82KB)
  Wiedza młodzieży na temat HIV I AIDS

 76. DIANA PIASZCZYK    Download (87KB)  (66KB)
  Styl życia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej

 77. MARIA PIENIĄŻEK, ALICJA WIERZBICKA    Download (188KB)  (119KB)
  Wpływ rozpoznania choroby niedokrwiennej serca na styl życia pacjentów

 78. MARIA PIENIĄŻEK, ALICJA WIERZBICKA    Download (69KB)  (71KB)
  Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w zależności od płci

 79. ELŻBIETA PIETRYKA-MICHAŁOWSKA MARIAN JĘDRYCH    Download (166KB)  (122KB)
  Wpływ sprawności i aktywności fizycznej na subiektywną ocenę stanu zdrowia

 80. DOROTA PILCH    Download (148KB)  (82KB)
  Odżywianie w ciąży. Próba oceny wiedzy i nawyków żywieniowych w populacji ciężarnych miasta Szczecina

 81. KAROL PILIS, ANNA MICHALIK, LESZEK GAJNIAK, RYSZARD PLUTA    Download (68KB)  (64KB)
  Pacjenci z chorobą Alzheimera i ich opiekunowie w województwie śląskim. Wstępne dane

 82. RENATA PIOTRKOWSKA, JANINA KSIĄŻEK, LUCYNA WILCZEWSKA    Download (102KB)  (81KB)
  Zachowania zdrowotne studentów Oddziału Pielęgniarstwa AM w Gdańsku

 83. RENATA PIOTRKOWSKA, JANINA KSIĄŻEK    Download (121KB)  (101KB)
  Styl życia z uwzględnieniem żywienia a występowanie zawału mięśnia sercowego na przykładzie pacjentów oddziału kardiologii

 84. EWA PISULA, DOROTA DANIELEWICZ    Download (97KB)  (70KB)
  Doświadczenia młodzieży związane z posiadaniem rodzeństwa z zaburzeniami rozwoju – wpływ rodzaju zaburzeń, płci i kolejności urodzeń

 85. RYSZARD PLINTA, EDWARD SAULICZ, JOANNA SOBIECKA, ANDRZEJ KNAPIK, MARIOLA SAULICZ    Download (88KB)  (61KB)
  Szybkość reakcji osób niepełnosprawnych aktywnych i nieaktywnych fizycznie

 86. RYSZARD PLINTA, EDWARD SAULICZ, JOANNA SOBIECKA, ANDRZEJ KNAPIK, ANDRZEJ MYŚLIWIEC    Download (130KB)  (126KB)
  Uprawianie sportu na wózkach jako czynnik poprawiający zdolności lokomocyjne osób niepełnosprawnych

 87. LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO, JOANNA JAGŁA    Download (184KB)  (92KB)
  Wstępna ocena czynników ryzyka otyłości u 12-13-latków

 88. POPŁAWSKA HELENA, DMITRUK AGNIESZKA, WILCZEWSKI ADAM    Download (107KB)  (93KB)
  Zależności pomiędzy BMI a wielkością fałdów skórno – tłuszczowych u dzieci i młodzieży

 89. REGINA POPŁAWSKA, BEATA KONARZEWSKA, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, DARIUSZ JUCHNOWICZ    Download (83KB)  (61KB)
  Psychoedukacja rodzin w terapii schizofrenii

 90. STANISŁAW POPRZĘCKI, ILONA POKORA, KATARZYNA KEMPA    Download (106KB)  (71KB)
  Wpływ wysiłku fizycznego na profil lipidowy surowicy u wegetarian

 91. STANISŁAW POPRZĘCKI, JAROSŁAW CHOLEWA, ADAM ZAJĄC    Download (96KB)  (80KB)
  Zmiany wydolności beztlenowej młodych pływaczek w rocznym cyklu treningowym

 92. JERZY POŚPIECH MICHAŁ SZEPELAWY    Download (92KB)  (67KB)
  Aspekty jakości europejskiego wychowania fizycznego

 93. ANNA POZNAŃSKA, GRZEGORZ DROŻDŻ    Download (78KB)  (63KB)
  Prozdrowotne kierunki rozwoju krakowskich klubów fitness

 94. ANNA POZNAŃSKA    Download (84KB)  (66KB)
  Zdrowotne aspekty tańca

 95. TERESA PRZEORSKA- NAJGEBAUER, MAGDALENA JANUSZ- JENCZEŃ, BEATA HORNIK, ELŻBIETA KOPCZYŃSKA, MATYLDA SIERAKOWSKA    Download (97KB)  (68KB)
  Udział chorego na cukrzycę w procesie leczenia

 96. KRZYSZTOF PUCHALSKI    Download (102KB)  (67KB)
  Potoczne definiowanie zdrowia

 97. KRZYSZTOF PUCHALSKI    Download (84KB)  (62KB)
  Spory o pojęcie promocji zdrowia

 98. IRENA PUFAL-STRUZIK    Download (104KB)  (67KB)
  Przejawy aktywności noetycznej kobiet w obliczu choroby

 99. IRENA PUFAL-STRUZIK    Download (105KB)  (79KB)
  Kreacja i autokreacja jako przejawy zdrowego stylu życia i sensu egzystencji

 100. JACEK PYŻALSKI    Download (123KB)  (74KB)
  Psychospołeczne zagrożenia zdrowia polskich pedagogów

 101. JACEK PYŻALSKI    Download (74KB)  (60KB)
  Możliwości promowania zdrowia pracowników profesji pomocowych

 102. PIOTR RAPIEJKO, SŁAWOMIR BIAŁEK, AGNIESZKA LIPIEC, JAN RATAJCZAK, DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, JACEK USOWSKI, GRZEGORZ KAMIŃSKI    Download (78KB)  (58KB)
  Immunologiczne metody wykrywania alergenów pyłku brzozy

 103. PIOTR RAPIEJKO, AGNIESZKA LIPIEC, MAREK MODRZYŃSKI, GRZEGORZ KAMIŃSKI, ANDRZEJ WOJDAS, JACEK USOWSKI, IRENEUSZ KANTOR, JAN RATAJCZAK, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (112KB)  (70KB)
  Technika stosowania leków donorowych

 104. PIOTR RAPIEJKO, BEATA ZIELNIK-JURKIEWICZ, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (88KB)  (62KB)
  Narząd lemieszowo-nosowy u ludzi dorosłych

 105. PIOTR RAPIEJKO, KAROLINA DŻAMAN, MAREK MODRZYŃSKI, AGNIESZKA LIPIEC, URSZULA ZARĘBA, WANDA STANKIEWICZ, ANDRZEJ WOJDAS, JAN RATAJCZAK, MARCIN JACZAK, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (127KB)  (77KB)
  Badanie jakości życia pacjentów z alergicznym nieżytem nosa

 106. JAN RATAJCZAK, BEATA ZIELNIK-JURKIEWICZ, ANDRZEJ WOJDAS, KAROLINA DŻAMAN, PIOTR RAPIEJKO    Download (100KB)  (72KB)
  Wpływ najbliższego środowiska na rozwój mowy dziecka

 107. JAN RATAJCZAK, ANDRZEJ WOJDAS, PIOTR RAPIEJKO, JACEK USOWSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (115KB)  (72KB)
  Wpływ zaburzeń głosu na jakość życia rodzinnego, zawodowego i społecznego chorych

 108. MAŁGORZATA RESIAK    Download (94KB)  (77KB)
  Wydolność fizyczna dzieci 6-7-letnich z nadwagą i bez nadwagi w latach 1994-2003

 109. MAŁGORZATA RESIAK    Download (100KB)  (68KB)
  Wykształcenie rodziców a BMI, sprawność fizyczna i oglądanie telewizji u dzieci 6-letnich

 110. ALEKSANDRA ROGOWSKA, STELLA ADAMSKA    Download (112KB)  (76KB)
  Osobowość a styl życia osób trenujących koszykówkę

 111. ALEKSANDRA ROGOWSKA, BOŻENA WOJCIECHOWSKA - MASZKOWSKA    Download (96KB)  (74KB)
  Porównanie stylu życia osób trenujących pływanie i studentów wychowania fizycznego

 112. EWA ROGOWSKA    Download (115KB)  (94KB)
  Wady postawy ciała u dziewcząt w okresie pokwitania

 113. EWA ROGOWSKA    Download (78KB)  (89KB)
  Nadwaga u dziewcząt w okresie pokwitania?

 114. JAROSŁAW ROLA    Download (88KB)  (69KB)
  Rodzinne korelaty depresyjności u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 115. WITOLD RONGIES    Download (77KB)  (60KB)
  Przygotowanie pielęgniarek do współpracy z zespołem rehabilitacyjnym

 116. IZABELA RUTKOWSKA, ANDRZEJ KOSMOL, BARTOSZ MOLIK, NATALIA MORGULEC    Download (110KB)  (80KB)
  Ocena sprawności fizycznej ”ukierunkowanej na zdrowie” osób niewidomych w wieku 7–16 lat

 117. KATARZYNA RUTKOWSKA    Download (88KB)  (97KB)
  Animatorzy kultury wobec wyzwań promocji zdrowia