"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM II

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA    Download (113KB)  (65KB)
  Influence of physical exercise on occurrence of states of depression in women in puerperium
  Wpływ ćwiczeń fizycznych na występowanie stanów depresyjnych u kobiet w połogu

 2. GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, JOANNA GAŁUSZKA-GARNUSZEK    Download (123KB)  (70KB)
  Range of patients’ knowledge on prevention of recurrent pains in patients suffering from chronic recurrent pain syndromes of lumbar spine
  Zakres informacji chorych na temat zapobiegania nawrotom bólu u pacjentów cierpiących na przewlekłe nawracające zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego

 3. GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA    Download (96KB)  (71KB)
  Research into influence of active verticalisation on muscular power in static and dynamic circumstances in general psychomotor rehabilitation inchildren with infantile cerebral palsy
  Badania nad wpływem pionizacji aktywnej na siłę mięśniową w warunkach statyki i dynamiki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ogólnym usprawnianiu psychoruchowym

 4. RENATA GAŁUSZKA, GRZEGORZ GAŁUSZKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA    Download (108KB)  (64KB)
  Influence of physical exercise on occurrence of states of depression in pregnant women
  Wpływ ćwiczeń fizycznych na występowanie stanów depresyjnych u kobiet podczas ciąży

 5. RENATA GAŁUSZKA, GRZEGORZ GAŁUSZKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA    Download (109KB)  (67KB)
  Research into influence of active verticalisation on development of joint mobility in general psychomotor rehabilitation in children with infantile cerebral palsy
  Badania nad wpływem pionizacji aktywnej na zwiększenie ruchomości stawowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ogólnym usprawnianiu psychoruchowym

 6. RENATA GAŁUSZKA, GRZEGORZ GAŁUSZKA, JOANNA GAŁUSZKA-GARNUSZEK    Download (125KB)  (73KB)
  Educational role of the physiotherapeutist (rehabilitation worker) in assisting motor improvement of children with infantile cerebral palsy in home environment
  Edukacyjna rola fizjoterapeuty (rehabilitanta) we wspomaganiu domowego usprawniania ruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 7. KRYSTYNA GAWLIK, ALEKSANDRA ŻEBROWSKA    Download (196KB)  (96KB)
  Ocena poziomu wydolności fizycznej młodzieży niewidomej

 8. IZABELLA GEDL-PIEPRZYCA    Download (103KB)  (71KB)
  The lifestyle of the blind youth and their physical dexterity
  Styl życia młodzieży niewidomej a sprawność fizyczna

 9. ILONA GEMBALCZYK    Download (94KB)  (63KB)
  Health education in schools
  Edukacja zdrowotna w szkołach

 10. BOGUSŁAWA GIERAT    Download (142KB)  (88KB)
  Effect of Educational Kinesiology Exercises on Reaction Time of Children
  Wpływ ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej na czas reakcji dzieci

 11. KATARZYNA GIL, ADRIANNA IGNATIUK, BARTOSZ KONDRACKI, JOANNA BATALIA, PIOTR KSIĄŻEK    Download (112KB)  (97KB)
  The influence of risk factors on peptic ulcer
  Wpływ czynników ryzyka na chorobę wrzodową

 12. REGINA GIL, ANDRZEJ DZIEDZICZKO, GRAŻYNA TATUR    Download (116KB)  (66KB)
  The self-assessment of health of secondary schools’ students
  Samoocena zdrowia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 13. REGINA GIL, LUCYNA WILCZEWSKA, ANDRZEJ DZIEDZICZKO    Download (122KB)  (69KB)
  The attitude of secondary schools’ students towards elderly and disabled people
  Postawy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych

 14. IVAN GLASYRIN, DOROTA BORZUCKA, ANDRIY BASYLEVSKIY LYUDMYLA FROLOVA, VALENTYN BUSKO    Download (97KB)  (66KB)
  The dynamics of psychophysiological functions in the female teenagers and youngsters in the process of their adaptation to educational and sport activity
  Dynamika funkcji psychofizjologicznych u młodszych i starszych dziewcząt w procesie ich przystosowania do działalności edukacyjnej i sportowej

 15. STANISŁAW GOŁĄB, JAN SOBIECKI, STANISŁAW MATUSIK    Download (214KB)  (172KB)
  The determinants of Cracow men’s physical and endurance fitness
  Uwarunkowania sprawności i wydolności fizycznej mężczyzn z populacji krakowskiej

 16. LUDMIŁA GORBACZEWSKA-JANECZKO, IRENA CHLEBCEWICZ-ŁAZAŃSKA, WIKTOR LISKOWICZ, JAN OLESZCZUK    Download (62KB)  (87KB)
  Organisation of perinatal care in the Grodno Province (Belarus)
  Organizacja opieki perinatalnej w województwie Grodzieńskim (Białoruś)

 17. BOŻENA GORZKIEWICZ    Download (104KB)  (54KB)
  Assessment of pain like a part health related qality of life and prapobility depresion in patient with idiopathic scoliosis – pilot study
  Ocena dolegliwości bólowych jako element jakości życia zależnej od zdrowia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną – badania pilotażowe

 18. KRYSTYNA GÓRNA, KRYSTYNA JARACZ    Download (142KB)  (67KB)
  Quality of life of women and men with schizophrenia after a first hospitalization
  Jakość życia kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię po I hospitalizacji psychiatrycznej

 19. KRYSTYNA GÓRSKA    Download (174KB)  (66KB)
  Dwelling-place and a level of physical fitness in boys aged 14-16
  Środowisko zamieszkania a sprawność fizyczna chłopców w wieku 14-16 lat

 20. MAŁGORZATA GRABARA    Download (130KB)  (81KB)
  Body posture in girls and boys between the ages of 8 to 13 years in the estimation on Moire’s technique
  Zróżnicowanie postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 8-13 lat w ocenie metodą fotogrametryczną

 21. MAŁGORZATA GRABARA    Download (122KB)  (99KB)
  Selected physical development’s parameters of children with hearing dysfunctions
  Wybrane parametry rozwoju fizycznego dzieci z dysfunkcjami słuchu

 22. JAROSŁAW GABRYELSKI, TADEUSZ WOJTKOWIAK    Download (111KB)  (78KB)
  The influence of occupational activity of students of military academy in Poznań on biomechanical connection between lumbar spine movables and some functional tests
  Wpływ aktywności zawodowej słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu na związki biomechaniczne pomiędzy ruchomością części lędźwiowej kręgosłupa a wybranymi testami czynnościowymi

 23. BOGUSLAWA GRACZYKOWSKA, JOLANTA ZEMAN-CZAJKOWSKA    Download (145KB)  (87KB)
  Threats to the environment in the conscious ness of the young people living in the country and small towns
  Zagrożenia środowiska w świadomości młodzieży wsi i małych miast

 24. BOGUSŁAWA GRACZYKOWSKA, JAN SZYGULA, BOŻENA KRÓLIKOWSKA    Download (106KB)  (89KB)
  Tourist and recreational activities in the group of big work plant employees
  Aktywność turystyczno-rekreacyjna pracowników dużego zakładu pracy

 25. ELŻBIETA GROCHANS, DOROTA ĆWIEK, RYSZARD CZAJKA, KATARZYNA AUGUSTYNIUK, ZBIGNIEW SZYCH    Download (117KB)  (73KB)
  Analysis of the Chosen Factors which Affect Women’s Health Condition in the Precontraceptive Period
  Analiza wybranych czynników wpływających na stan zdrowia kobiet w okresie przedkoncepcyjnym

 26. ELŻBIETA GROCHANS, KATARZYNA AUGUSTYNIUK, DOROTA ĆWIEK, ALINA KĘDZIA    Download (106KB)  (85KB)
  Advantages and Disadvantages of Substitutive Hormone Therapy in Women’s Opinions
  Zalety i wady Hormonalnej Terapii Zastępczej w opinii kobiet

 27. GRZYWACZ TOMASZ, ZIEMANN EWA, SUCHANOWSKI ANDRZEJ    Download (110KB)  (78KB)
  Healthy or unhealthy lifestyle? Jan Mela case study, the first disabled North and South Pole conqueror
  Zdrowy czy niezdrowy styl życia? Studium przypadku Jana Meli, pierwszego niepełnosprawnego zdobywcy obu biegunów Ziemi

 28. GRZYWACZ TOMASZ, ZIEMANN EWA, LASKOWSKI RADOSŁAW, ŁUSZCZYK MARCIN, SZCZĘSNA-KACZMAREK ANNA,    Download (99KB)  (75KB)
  Maximal oxygen uptake (O2 max) in young trained and untrained boys. Methodological case study
  Maksymalny pobór tlenu (O2 max) u młodych trenujących i nie trenujących chłopców. Metodologiczne studium przypadku

 29. GRZYWNA TERESA, KARMAŃSKA MAŁGORZATA, FRANEK GRAŻYNA, CIEŚLIK ALEKSANDRA    Download (78KB)  (65KB)
  The evaluation of nursing staff theoretical knowledge about depressive disorders and nursing people suffering from depression
  Ocena poziomu wiedzy teoretycznej personelu pielęgniarskiego na temat zaburzeń depresyjnych i opieki nad pacjentem z depresją

 30. TERESA GRZYWNA, JACEK PRZYŁUDZKI, STANISŁAW URBAN, ALEKSANDRA CIEŚLIK    Download (104KB)  (71KB)
  The estimation of the quality of life of patients with schizophrenia treated in different forms of care
  Ocena jakości życia chorych na schizofrenię leczonych w różnych formach opieki

 31. BOHDAN GWORYS, WIESŁAW KURLEJ, MIROSŁAW TRZASKA    Download (105KB)  (73KB)
  The growth phase in the light of the analisys of somatometric features
  Faza dorastania w świetle analizy cech somatometrycznych

 32. BOHDAN GWORYS, WIESŁAW KURLEJ, KRZYSZTOF DUDEK    Download (144KB)  (68KB)
  Mathematical model of the variability of particular traits for the estimation of age during the fetal period of a human
  Modele matematyczne zmienności wybranych cech do oznaczenia wieku w okresie płodowym człowieka

 33. BOHDAN GWORYS, WIESŁAW KURLEJ    Download (190KB)  (61KB)
  Contribution to constructing centile charts for prenatal and neonatal period of a human
  Przyczynek do konstruowania siatek centylowych dla okresu prenatalnego i neonatalnego człowieka

 34. ANNA HAJDUK, BOŻENA GORZKOWICZ, MAŁGORZATA SIPAK    Download (84KB)  (64KB)
  Assessment of corelation between occuring axiety disorders and selected vital signs
  Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń lękowych, a wybranymi parametrami życiowymi

 35. BEATA HORNIK, TERESA PRZEORSKA- NAJGEBAUER, IWONA WŁODARCZYK    Download (95KB)  (65KB)
  Role of the nurse in a prevention of type 1 diabetes
  Rola pielęgniarki w profilaktyce cukrzycy typu 1

 36. BEATA HORNIK, ELŻBIETA KOPCZYŃSKA, TERESA PRZEORSKA- NAJGEBAUER    Download (97KB)  (73KB)
  Role of the nurse in a prevention of type 2 diabetes
  Rola pielęgniarki w profilaktyce cukrzycy typu 2

 37. ADRIANNA IGNATIUK, JOANNA BATALIA, KATARZYNA KŁODNICKA, HOUSSEM EDDINE JERDI, MARIA LEWANDOWSKA-FURMANIK    Download (93KB)  (81KB)
  Eye and organ allergies in children visiting Allergology Outpatient in Lublin Children Clinical Hospital
  Alergie oczne i narządowe w grupie dzieci zgłaszających się do Poradni Alergologicznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie

 38. JANUSZ ISKRA, MAGDALENA TATARUCH    Download (110KB)  (75KB)
  Recreation running activity in opinion of physical education female students
  Biegowa aktywność rekreacyjna w opinii studentek wychowania fizycznego

 39. JANUSZ ISKRA, ANNA WALASZCZYK    Download (108KB)  (71KB)
  Anaerobic capacity and endurance abilities in well-trained physical education students
  Wydolność beztlenowa a zdolności wytrzymałościowe studentów wychowania fizycznego

 40. ELIZA IWANOWICZ    Download (84KB)  (65KB)
  Motivation in smoking cessation programmes at workplace
  Kształtowanie motywacji w zakładowych programach antynikotynowych

 41. ELIZA IWANOWICZ    Download (102KB)  (68KB)
  Health promotion for elderly people
  Promocja zdrowia osób starszych

 42. SŁAWOMIR JABŁOŃSKI, EDYTA SANTOREK, JACEK RYSZ, RADOSŁAW WILK, SZYMON WCISŁO, JACEK KORDIAK    Download (96KB)  (64KB)
  Cień okrągły płuca w praktyce oddziału torakochirurgicznego

 43. MARCIN JADCZAK, PIOTR RAPIEJKO, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (84KB)  (68KB)
  Olfactometry tests in laryngology diagnostics
  Metody olfaktometryczne w diagnostyce laryngologicznej

 44. MARCIN JADCZAK, PIOTR RAPIEJKO, KAROLINA DŻAMAN, JACEK USOWSKI, BEATA ZIELNIK–JURKIEWICZ, KAZIMIERZ TOMCZYKIEWICZ    Download (99KB)  (73KB)
  Smell disturbances in patients with laryngological diseases
  Zaburzenia węchu u pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi

 45. ANNA JAGUSZ, MAREK JAGUSZ    Download (102KB)  (86KB)
  The interests in different forms of physical activity from the fitness clubs offer
  Zainteresowania formami aktywności ruchowej z oferty klubów fitness

 46. ANNA JAGUSZ, ALICJA RUTKOWSKA-KUCHARSKA, SŁAWOMIR WINIARSKI, KATARZYNA FUJARCZUK, ALEKSANDRA SIKORA,    Download (137KB)  (99KB)
  Health aspects of human movement system loading during aerobic exercises in biomechanics investigations
  Zdrowotne aspekty obciążeń układu ruchu w aerobiku w badaniach biomechanicznych

 47. MAREK JAGUSZ, CEZARY KUŚNIERZ    Download (94KB)  (86KB)
  Place of physical education in healthy education
  Miejsce wychowania fizycznego w edukacji prozdrowotnej

 48. MAREK JAGUSZ, DARIUSZ NAWARECKI    Download (115KB)  (112KB)
  Teacher as sample of healthy behavior
  Nauczyciel jako wzorzec zachowań prozdrowotnych

 49. MAREK JAGUSZ, DARIUSZ NAWARECKI    Download (118KB)  (127KB)
  Capabilities of healthy education in army
  Możliwości edukacji prozdrowotnej w wojsku

 50. BEATA JANOWSKA    Download (201KB)  (152KB)
  Relationship between body weight and height and learning progress during swimming classes for 10 year old children
  Masa i wysokość ciała dzieci 10 letnich oraz szybkość uczenia się pływania

 51. KRYSTYNA JARACZ, KRYSTYNA GÓRNA    Download (91KB)  (68KB)
  Prospective study on quality of life in patients with a first episode of schizophrenia
  Badania prospektywne jakości życia chorych z pierwszym epizodem schizofrenii

 52. JANUSZ JAWORSKI    Download (161KB)  (84KB)
  Environmental differences and structure of some selected coordinative movement abilities of 17 year old boys
  Środowiskowe zróżnicowanie oraz struktura wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 17 lat

 53. JANUISZ JAWORSKI    Download (141KB)  (95KB)
  The level and dimorphism of selected motoric abilities in children aged 7 to 15 living in the country with environmental influences taken into account
  Poziom i dymorfizm wybranych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w wieku 7 - 15 lat w świetle czynników środowiskowych

 54. JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (88KB)  (58KB)
  Kidneys and Physical Effort
  Nerki a wysiłek fizyczny

 55. JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (66KB)  (57KB)
  Spread of digestive tract diseases in 18-year-olds of the Central Coast
  Rozpowszechnienie chorób przewodu pokarmowego u 18-latków Wybrzeża Środkowego

 56. JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (81KB)  (64KB)
  Obesity and metabolic disorders in a group of young men with arterial hypertension
  Występowanie otyłości i zaburzeń metabolicznych w grupie młodych mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym

 57. JANUSZ JERZEMOWSKI, ANNA ORKWISZEWSKA    Download (76KB)  (52KB)
  Nicotinism of parents and biological maturity of boys
  Nikotynizm rodziców a dojrzałość biologiczna chłopców

 58. JANUSZ JERZEMOWSKI, ANNA ORKWISZEWSKA    Download (96KB)  (57KB)
  Family situation of boys and their physical activity
  Sytuacja rodzinna chłopców a ich aktywność ruchowa

 59. MACIEJ JERZEMOWSKI, JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (74KB)  (61KB)
  Ailments of upper part of digestive tract in young people in the endoscopic image
  Dolegliwości górnego odcinka przewodu pokarmowego u młodych mężczyzn w obrazie endoskopowym

 60. JERZY SMUTEK, EDYTA ŁAPKIEWICZ, MARIOLA BIDZAN, DARIA BIECHOWSKA, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (98KB)  (72KB)
  The family system specificity of the patients with urinary incontinence in the light of research based on the family system theory Part II: Family problems of the patients with urinary incontinence
  Specyfika systemu rodzinnego pacjentek z nietrzymaniem moczu w świetle teorii systemowej rodzin Część II: Problemy rodzinne pacjentek z nietrzymaniem moczu

 61. WACŁAW JEŻ, RYSZARD ŻARÓW, JANUSZ BRUDECKI    Download (101KB)  (81KB)
  Differences in body build in women with turner syndrome treated and non-treated hormone therapy (gh, oxandrolone)
  Wpływ leczenia hormonalnego (gh, oxandrolon) na zmiany w budowie ciała kobiet z zespołem turnera

 62. DARIUSZ JUCHNOWICZ, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, BEATA KONARZEWSKA    Download (125KB)  (91KB)
  Affective disorders after tick-borne encephalitis
  Zaburzenia afektywne po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu

 63. DARIUSZ JUCHNOWICZ, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, BEATA KONARZEWSKA, REGINA POPŁAWSKA    Download (95KB)  (69KB)
  Cognitive dysfunctions after acute phase of tick-borne encephalitis
  Zaburzenia funkcji poznawczych po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu

 64. DARIUSZ JUCHNOWICZ, ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, MARIA MANTUR, BEATA KONARZEWSKA,    Download (89KB)  (62KB)
  Cognitive impairment in Major Depressive Episode
  Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z epizodem dużej depresji

 65. ANNA JURCZAK, DOROTA ĆWIEK, ELŻBIETA GROCHANS, BEATA KARAKIEWICZ    Download (105KB)  (68KB)
  The Assessment of Medical Staff’s Ability to Apply Breast Self-examination Techniques
  Ocena znajomości techniki samobadania piersi przez personel medyczny

 66. MIROSŁAW JUSZKIEWICZ, BEATA SWAŁTEK-JUSZKIEWICZ    Download (62KB)  (84KB)
  Physical activity in the water as a means to realize prohealthy values
  Aktywność ruchowa w środowisku wodnym jako sposób realizacji wartości prozdrowotnych

 67. MIROSŁAW JUSZKIEWICZ    Download (85KB)  (63KB)
  Prophylactic role of physical activity
  Profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej

 68. ANNA KACZMARKIEWICZ, PIOTR SZYMAŃSKI    Download (150KB)  (171KB)
  Lifestyle vs healthy behaviour of young people
  Styl życia a zachowania zdrowotne młodzieży

 69. KRZYSZTOF KAGANEK, DOROTA AMBROŻY    Download (121KB)  (102KB)
  Aktywność fizyczna jako realizacja wartości zdrowotnych
  w kulturze fizycznej na przykładzie fitness

 70. KRZYSZTOF KAGANEK    Download (155KB)  (84KB)
  Practising qualified tourism by disabled persons with appropriateness to disfunction
  Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji

 71. EWA KAŁAMACKA    Download (96KB)  (67KB)
  Poles` sedentary lifestyle: Continuation or reversal?
  Bierny styl życia Polaków: kontynuacja przeszłości czy kontradykcja?

 72. ZOFIA KAMIENIECKA–JANICKA, BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, JOLANTA OLSZEWSKA    Download (89KB)  (69KB)
  Nurses’ Attitude to Breast Self Examination
  Postawy pielęgniarek wobec samobadania piersi

 73. MARZENA KAMIŃSKA    Download (66KB)  (55KB)
  Patient sufforing with neoplastic disease treated with chemiotherapy – standars in medical care
  Pacjent z chorobą nowotworową podany chemioterapii standard opieki

 74. MARZENA KAMIŃSKA    Download (63KB)  (64KB)
  Patient in terminal stoge of neoplastic disease –standards for medical care
  Pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej – standard opieki

 75. MARZENA KAMIŃSKA    Download (67KB)  (58KB)
  Rules and procedures for venous port maintenance
  Obsługa i zasady pielęgnacji portów dożylnych - Pielęgniarska procedura postępowania

 76. GRZEGORZ KAMIŃSKI, MIROSŁAW DZIUK, DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, ANDRZEJ KOWALCZYK, ANDRZEJ JAROSZUK, ANDRZEJ WOJDAS, PIOTR RAPIEJKO    Download (114KB)  (55KB)
  Hospitalisations before and after the Health Care System Restructurization in Poland exemplified by the Department of Endocrinology and Radioisotope Therapy
  Zmiany w leczeniu szpitalnym po wprowadzeniu nowego modelu opieki zdrowotnej w 1999 roku na przykładzie Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej (KEiTI) Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie

 77. IRENEUSZ KANTOR, JACEK USOWSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ, ANDRZEJ WOJDAS, JAN KICIAK    Download (85KB)  (62KB)
  Noise in everyday life as a harmful factor for human health
  Hałas w życiu codziennym jako czynnik zagrożenia dla człowieka

 78. IRENEUSZ KANTOR, DARIUSZ JURKIEWICZ, PIOTR RAPIEJKO, MICHAŁ WINIARSKI    Download (75KB)  (64KB)
  The use of Videonystagmography (VNG) in differential diagnosis of balance disorders
  Zastosowanie videonystagmografii w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy

 79. KRYSTYNA KAPIK-GRUCA, ANNA PERZYŃSKA-BISKUP    Download (71KB)  (60KB)
  Conditioning exercises are the main aspect of modern gymnastics
  Zdrowotne aspekty ćwiczeń nowoczesnych form gimnastycznych

 80. KARABANOWICZ ALEKSANDRA, ŚLUSARZ ROBERT, WOŹNICA EWELINA, BEUTH WOJCIECH, ŚNIEGOCKI MACIEJ    Download (85KB)  (60KB)
  Participation of the nursing team in diagnostic examination performed in people with nervous system disorders
  Uczestnictwo zespołu pielęgniarskiego w badaniach diagnostycznych wykonywanych w schorzeniach układu nerwowego

 81. KARABANOWICZ ALEKSANDRA, PANAS ALEKSANDRA, ŚLUSARZ ROBERT, BEUTH WOJCIECH, GRZELAK LECH, SZRAJDA JUSTYNA    Download (82KB)  (64KB)
  Evaluation of functional efficiency in people with nervous system diseases
  Ocena sprawności funkcjonalnej w chorobach układu nerwowego

 82. HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA PAWĘZKA, KUREK ANNA, KINGA SZYMONA, ANIELA PŁOTKA, ANNA GRZYWA    Download (76KB)  (84KB)
  Life events and prevalence of depression- part I: Relationship between the level of predepression stress and sociodemografic data
  Stresujące wydarzenia życiowe a występowanie depresji- część I: zależności między poziomem stresu poprzedzającego depresję a zmiennymi socjodemograficznymi

 83. HANNA KARAKUŁA, KUREK ANNA, JUSTYNA PAWĘZKA, ANIELA PŁOTKA, KINGA SZYMONA, ANNA GRZYWA    Download (68KB)  (69KB)
  Life events and prevalence of depression- part II: Relationship between the level of predepression stress and the course of depression
  Stresujące wydarzenia życiowe a występowanie depresji- część II: zależności między poziomem stresu poprzedzającego depresję a przebiegiem depresji

 84. HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA PAWĘZKA, ANNA GRZYWA, KINGA SZYMONA    Download (84KB)  (68KB)
  Basic symptoms in schizophrenia – review
  Objawy podstawowe w schizofrenii – przegląd piśmiennictwa

 85. WANDA KARWOWSKA, DOROTA KLUSZCZYŃSKA, BOZENA WASZKIEWICZ-ROBAK, BARBARA WRÓBLEWSKA    Download (72KB)  (69KB)
  Breast milk our first functional food
  Mleko kobiece jako żywność funkcjonalna

 86. WANDA KARWOWSKA, BOZENA WASZKIEWICZ-ROBAK, BARBARA WRÓBLEWSKA    Download (106KB)  (70KB)
  Environmental contaminants in human milk
  Zanieczyszczenia środowiskowe w mleku kobiecym

 87. BEATA KAWALA, TERESA MATTHEWS-BRZOZOWSKA    Download (68KB)  (60KB)
  The rate of eruption of permanent teeth in children at kindergarten/school age from the Lower Silesia region
  Tempo wyrzynania zębów stałych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z regionu Dolnego Śląska

 88. BEATA KAWALA, MACIEJ KAWALA    Download (83KB)  (60KB)
  Genetic factors influencing stability of orthodontic treatment results, basing on twins study
  Czynniki genetyczne wpływające na stabilność leczenia ortodontycznego na podstawie badań bliźniąt

 89. ARKADIUSZ KAŹMIERCZAK, PAWEŁ KIJO, ANNA MAKARCZUK, TADEUSZ SZEWCZYK    Download (114KB)  (235KB)
  Lifestyle of female students at łódź university in tne aspect of physical activity
  Styl życia studentek uniwersytetu łódzkiego w aspekcie aktywności ruchowej

 90. IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA, BEATA PLUTA, AGATA WIZA    Download (103KB)  (108KB)
  Students self-opinion about prohealthy lifestyle Part I. The evaluation of prohealthy behaviour
  Prozdrowotny styl życia w samoocenie studentów Część I. Ocena zachowań prozdrowotnych

 91. IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA, BEATA PLUTA, AGATA WIZA    Download (111KB)  (101KB)
  Students self-opinion about prohealthy lifestyle. Part II. Ranking of the prohealthy lifestyle elements
  Prozdrowotny styl życia w samoocenie studentów. Część II. Rangowanie elementów prozdrowotnego stylu życia

 92. BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA1, KRZYSZTOF PREIS2    Download (84KB)  (68KB)
  Sore nipples – the most common problem occurring in breastfeeding mothers staying at the obstetrics ward
  Bolesność brodawek - najczęściej występujący problem laktacyjny wśród położnic przebywających w oddziale położniczym

 93. BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, KRZYSZTOF PREIS    Download (59KB)  (54KB)
  Fatherhood as a maturation phase in the man’s life
  Ojcostwo jako faza dojrzewania w życiu mężczyzny

 94. PAWEŁ KIJO, ARKADIUSZ KAŹMIERCZAK, ANNA MAKARCZUK, TADEUSZ SZEWCZYK    Download (92KB)  (82KB)
  Physical efficiency of students as the future leaders of Heath
  Aktywność fizyczna studentów przyszłych liderów zdrowia

 95. BARBARA KŁAPCIŃSKA, KATARZYNA KEMPA, JAROSŁAW DEREJCZYK, MAŁGORZATA MICHALCZYK,    Download (157KB)  (71KB)
  Blood antioxidant defense during aging
  Obrona antyoksydacyjna krwi w procesie starzenia

 96. ANDRZEJ T. KLIMEK, BARBARA FRĄCZEK, JANUSZ WĄTROBA, WIESŁAW PIOTROWSKI    Download (209KB)  (151KB)
  The influence of age of patients after a myocardial infarction on exercise capacity changes during the out-patient rehabilitation
  Wpływ wieku pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego na zmiany zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej

 97. ANDRZEJ T. KLIMEK, BARBARA FRĄCZEK    Download (88KB)  (85KB)
  Physical activity and nourishment as factors determinig 18-years old youth’s health
  Aktywność fizyczna i odżywianie jako czynniki warunkujące zdrowie 18-letniej młodzieży

 98. TOMASZ KLOCEK, MARTA BODZĘTA, MICHAŁ SPIESZNY    Download (117KB)  (92KB)
  The effects of volleyball training perfecting the co-ordination abilities with a group of 15-years old girls
  Efekty stosowania ćwiczeń kształtujących zdolności koordynacyjne w grupie 15‑letnich siatkarek

 99. TOMASZ KLOCEK, EWA KLOCEK, MICHAŁ SPIESZNY    Download (107KB)  (79KB)
  The level of co-ordination and physical performance from exercise skill's aspect with women's training aerobics
  Poziom koordynacji ruchowej i wydolności fizycznej w aspekcie umiejętności ruchowych kobiet uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach aerobiku

 100. LONGINA KŁOSIEWICZ-LATOSZEK, WIKTOR B. SZOSTAK    Download (88KB)  (67KB)
  Illusive effects of low-carbohydrate diets in prevention and treatment of obesity
  Złudne efekty diet niskowęglowodanowych w profilaktyce i leczeniu otyłości

 101. ANDRZEJ KNAPIK, RYSZARD PLINTA, EDWARD SAULICZ, MICHAŁ KUSZEWSKI    Download (129KB)  (74KB)
  Physical activity and self-perceived health status based on SF-36 Questionnaire
  Aktywność fizyczna a samoocena stanu zdrowia w oparciu o kwestionariusz SF 36

 102. ANDRZEJ KNAPIK, RYSZARD PLINTA, EDWARD SAULICZ, RAFAŁ GNAT    Download (116KB)  (96KB)
  The influence of physical activity on fat tissue distribution and physical capacity in mid-aged men
  Wpływ aktywności ruchowej na poziom i dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz wydolność mężczyzn w średnim wieku

 103. HENRYK KNAPIK    Download (97KB)  (67KB)
  Testing verbal memory in aging persons
  Badania pamięci werbalnej u osób w okresie starzenia się

 104. HENRYK KNAPIK, DOMINIK DUDEK    Download (90KB)  (75KB)
  Sex manifestation in the drawings of human figure in persons of geriatrics age
  Ekspresja płci w rysunkach postaci człowieka u osób w wieku geriatrycznym

 105. PIOTR KOGUT, MARIA SIWEK    Download (77KB)  (95KB)
  An assessment of patients’ knowledge of risk factors for chronic gastric and duodenal ulcer diseases
  Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy

 106. PIOTR KOGUT, MARIA SIWEK    Download (73KB)  (64KB)
  An assessment of patients’ knowledge of risk factors for heart diseases and of their lifestyles in view of their having a history of acute coronary syndrome
  Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka chorób serca oraz stylu ich życia w aspekcie przebytego ostrego zespołu wieńcowego

 107. PIOTR KOGUT, MARIA SIWEK. MARZENA CZYŻ    Download (77KB)  (64KB)
  Acute coronary syndromes as as nursing issue- part one
  Ostre zespoły wieńcowe w aspekcie pielęgniarskim - cz. I

 108. PIOTR KOGUT, MARIA SIWEK, MARZENA CZYŻ    Download (78KB)  (66KB)
  Acute coronary syndromes as as nursing issue- part one
  Ostre zespoły wieńcowe w aspekcie pielęgniarskim - cz. II

 109. PIOTR KOGUT, MARIA SIWEK    Download (78KB)  (67KB)
  The effect of circulatory insufficiency on the quality of life
  Wpływ niewydolności krążenia na jakość życia

 110. ALICJA KOLKA, ANNA MAŁECKA–DUBIELA, WIOLETTA MĘDRZYCKA–DĄBROWSKA    Download (82KB)  (80KB)
  Medical and nursing issues in patients with atherosclerosis
  Aspekty pielęgnacyjno – opiekuńcze u pacjentów z miażdżycą

 111. BARTOSZ KONDRACKI, ADRIANNA IGNATIUK, JOANNA BATALIA, KATARZYNA GIL, PIOTR KSIĄŻEK    Download (101KB)  (68KB)
  Genetic predispositions of diabetic nefropathy in type 2 diabetes associated with renin-angiotensin system
  Genetyczne uwarunkowania nefropatii w cukrzycy typu 2 związane z układem renina-angiotensyna

 112. ELŻBIETA KOPCZYŃSKA, BEATA HORNIK, IWONA WŁODARCZYK, TERESA PRZEORSKA-NAJGEBAUER, MONIKA ŚWIERKOT    Download (87KB)  (61KB)
  Functional ability among patients with Parkinson’s disease
  Sprawność funkcjonalna osób z chorobą Parkinsona

 113. MARIUSZ KORCZYŃSKI    Download (437KB)  (240KB)
  The hierarchy of values of the students living in the Polish-Ukrainian borderland
  Hierarchia wartości studentów pogranicza polsko-ukraińskiego

 114. ELŻBIETA KORZENIOWSKA    Download (88KB)  (68KB)
  Reference groups as an element of beliefs influencing health related behaviour
  Grupy odniesienia jako element przekonań warunkujących zachowania w sferze zdrowia

 115. ELŻBIETA KORZENIOWSKA    Download (95KB)  (69KB)
  Beliefs of emploees on relation between health and work
  Przekonania zatrudnionych na temat relacji pomiędzy zdrowiem a pracą zawodową

 116. MARTA KOSZCZYC, AGNIESZKA SURYNT    Download (74KB)  (58KB)
  The health education and environment protection as the teaching subject at the University School of Physical Education in Wrocław
  Wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska, jako przedmiot dydaktyczny we Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego