"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM I

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. TADEUSZ AMBROŻY    Download (71KB)  (56KB)
  Holistic training as an example of a pro-health lifestyle that compensates negative influence of civilizational hazards
  Trening holistyczny jako przykład prozdrowotnego stylu życia kompensującego negatywny wpływ zagrożeń cywilizacyjnych

 2. DOROTA AMBROŻY    Download (72KB)  (57KB)
  Health as a value in axiological space
  Zdrowie jako wartość w przestrzeni aksjologicznej

 3. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK    Download (121KB)  (46KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patient with diseases of haematopoethic system in the field of the supervising the patient
  Jakość opieki pielęgniarskiej w zakresie nadzorowania pacjenta z chorobą układu krwiotwórczego przez pielęgniarkę

 4. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK    Download (142KB)  (45KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patient with diseases of haematopoethic system in the field of the supervision of personnel providing care (except for the doctor)
  Ocena jakości nadzorowania osób sprawujących opiekę (z wyjątkiem lekarza) nad pacjentem z chorobą nowotworową

 5. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK    Download (126KB)  (43KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patent with diseases of haematopoethic system in the field of rapports and documentation
  Ocena dokumentowania opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem z chorobą nowotworową

 6. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK,BOGUMIŁA KOŁEK, EWA KRZYŻANOWSKA, ELŻBIETA NOWICKA    Download (92KB)  (48KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patient with diseases of haematopoethic system in the field of Observatio of patient’s symptoms and reactions
  Ocena opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem z chorobą układu krwiotwórczego w zakresie obserwacji symptomów i reakcji chorego

 7. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK    Download (143KB)  (59KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patent with diseases of haematopoethic system in the field of the usage and performance of nursing procedures and techniques
  Ocena doboru i wykorzystania zabiegów i technik pielęgniarskich w opiece pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem z chorobą układu krwiotwórczego

 8. BOŻENA BACZEWSKA, BEATA KROPORNICKA, ROBERT ŁUCZYK, BOGUMIŁA KOŁEK    Download (137KB)  (53KB)
  Retrospective estimation of quality of nursing care hold on patient with diseases of haematopoethic system in the field of the promotion of physical and mental health by supervision and education
  Ocena jakości opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem

 9. SYLWIA BARAN, ANNA IGNYŚ, IWONA IGNYŚ    Download (64KB)  (47KB)
  Exposure to noise – the possibilities of decreasing occupational risk
  Narażenie na hałas - możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego

 10. ADELA BARTCZUK, RENATA KŁAK, MARTA ARENDARCZYK, KRYSTYNA ŁOBOZ-GRUDZIEŃ    Download (84KB)  (54KB)
  Quality of life in patients with paroxysmal and permanent atrial fibrillation
  Jakość życia pacjentów z napadowym i utrwalonym migotaniem przedsionków

 11. RYSZARD BARTOSZEWICZ    Download (153KB)  (75KB)
  Pro-salubrious motives of the grammar-school youth physical activity in selected countries of Europe
  Prozdrowotne motywy aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej w wybranych krajach europejskich

 12. RYSZARD BARTOSZEWICZ    Download (84KB)  (57KB)
  Physical activity of the students with slight mental handicap
  Aktywność ruchowa uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

 13. MARIOLA BARTUSEK    Download (55KB)  (41KB)
  Ocena stopnia przygotowania absolwentek szkół pielęgniarskich do sprawowania opieki nad chorym umierającym

 14. MARIOLA BARTUSEK    Download (105KB)  (48KB)
  Wpływ czynników obciążających pielęgniarki w pracy zawodowej na ich stan zdrowia

 15. JOANNA BASIAGA-PASTERNAK, WACŁAW MIREK    Download (526KB)  (79KB)
  Values hierarchy of students on the Academy of Physical Education
  Hierarchia wartości studentów akademii wychowania fizycznego

 16. JOANNA BASIAGA-PASTERNAK    Download (670KB)  (81KB)
  Values hierarchy of soccer players
  Hierarchia wartości sportowców – zawodników piłki nożnej

 17. GRAŻYNA BĄCZEK, EWA DMOCH-GAJZLERSKA    Download (79KB)  (57KB)
  Opieka nad rodzącą niewidzącą, niesłyszącą – projekt dydaktyczny

 18. GRAŻYNA BĄCZEK, EWA DMOCH-GAJZLERSKA    Download (118KB)  (86KB)
  Przygotowanie kobiety/ rodziny do zmian związanych z okresem Klimakterium

 19. GRAŻYNA BĄCZYK, LUCYNA KRAMER    Download (80KB)  (43KB)
  Influence rheumatoid arthritis on the functional status in elderly patients
  Wpływ reumatoidalnego zapalenia stawów na funkcjonowanie chorych w wieku starszym

 20. GRAŻYNA BĄCZYK, KRYSTYNA JARACZ, RENATA GRZEŚKOWIAK, MONIKA KMIECIAK    Download (156KB)  (58KB)
  The level of self-care among patients after an operation
  Poziom samoopieki u chorych po zabiegu operacyjnym

 21. MAŁGORZATA BĄK    Download (110KB)  (54KB)
  Limitations in shoulder joint mobility as a result of mastectomy
  Ograniczenie ruchomości w stawie barkowym jako następstwo operacyjnego leczenia raka piersi

 22. BARBARA BERGIER, ANNA PAŃCZUK    Download (81KB)  (60KB)
  Physical Education teacher as an animator of a healthy lifestyle in the opinion of II and III- year students of the Academy of Physical Education of Biała Podlaska
  Nauczyciel Wychowania Fizycznego animatorem zdrowego stylu życia

 23. JÓZEF BERGIER, BARBARA BERGIER, ZOFIA KUBIŃSKA    Download (75KB)  (78KB)
  Free time of the entrepreneurs of Biała Podlaska and the way of spending
  Czas wolny przedsiębiorców z Białej Podlaskiej i jego wykorzystanie

 24. WŁADYSŁAW BERNY, WOJCIECH ZUB, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ARTUR WEISER, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, EWA TRYBAŁA    Download (75KB)  (47KB)
  Professional and social functioning of patients after cerebral insult
  Funkcjonowanie społeczne i zawodowe chorych po udarze mózgu

 25. WŁADYSŁAW BERNY, WOJCIECH ZUB, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ARTUR WEISER, GRAŻYNA PRUDLAK, JOANNA TONDERYS-ROSIŃCZUK    Download (78KB)  (49KB)
  Selected aspects of the nursing care offered to patients with lumbar discopathy
  Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad chorym z dyskopatią lędźwiową w okresie pooperacyjnym

 26. MARIOLA BIDZAN, EDYTA ŁAPKIEWICZ, JERZY SMUTEK, DARIA BIECHOWSKA, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (136KB)  (88KB)
  The family system specificity of the patients with urinary incontinence in the light of research based on family system theory Part I: The structure, the bonds and the family transmition
  Specyfika systemu rodzinnego pacjentek z NM w świetle teorii systemowej rodzin Część I: Struktura i relacje w rodzinie oraz przekazy transgeneracyjne

 27. MARIOLA BIDZAN, DARIA BIECHOWSKA, JERZY SMUTEK, EDYTA ŁAPKIEWICZ, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (79KB)  (51KB)
  The comparison cognitive functioning of women with urge and stress urinary incontinence
  Porównanie funkcjonowania poznawczego pacjentek z nagłomoczem o niewyjaśnionej etiologii i pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

 28. MARIOLA BIDZAN, JOANNA DWURNIK, JERZY SMUTEK, MAGDALENA GRZYBOWSKA    Download (149KB)  (79KB)
  The quality of marriage and the level of sexual functioning of the women treated for urinary incontinence in the light of the results based on the quality of Marriage Scale by Spanier and King’s Health Questionnaire
  Jakość związku partnerskiego a poziom seksualnego funkcjonowania kobiet leczonych z powodu nietrzymania moczu w świetle wyników badania Skalą Jakości Związku DAS Spaniera oraz Kwestionariusza Zdrowia Kingsa

 29. MARIOLA BIDZAN, JERZY SMUTEK, LESZEK BIDZAN    Download (67KB)  (48KB)
  Urinary incontinence – the last taboo of the 21st century?
  Nietrzymanie moczu – ostatnim tabu XXI wieku?

 30. MONIKA BIERCEWICZ, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA, ALICJA MARZEC    Download (69KB)  (46KB)
  Selected health problems in a population of elderly people
  Wybrane problemy zdrowotne w populacji osób starszych

 31. MONIKA BIERCEWICZ, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA, ROBERT ŚLUSARZ, KAMILA FALEŃCZYK, BERNADETA CEGŁA, JUSTYNA SZRAJDA    Download (111KB)  (86KB)
  Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people
  Wykorzystanie badania klinimetrycznego do oceny osób w starszym wieku

 32. BARBARA BIK, PRZEWOŹNIAK LUCYNA    Download (72KB)  (50KB)
  The new idea of education and its consequences for health promotion and health education
  Konsekwencje nowych idei edukacyjnych dla koncepcji promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

 33. ANDRZEJ BISKUPSKI, MARIA KORZONEK, MIROSŁAW BRYKCZYŃSKI, BOGDAN KOWALIK, SEWERYN WIECHOWSKI    Download (78KB)  (54KB)
  The prophylaxis of foregut hemerrhorge in patients after cardiosurgical operations in Department of Cardiosurgery Pomeranian Medical University in Szczecin
  Prewencja krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych operowanych z powodu chorób serca w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

 34. ROBERT BŁASZCZYK, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, RAFAŁ FORNAL, PIOTR CISŁAK    Download (94KB)  (63KB)
  Promotion of health as prevention of atheromatosis
  Promocja zdrowia sposobem zapobiegania miażdżycy

 35. IWONA BODYS-CUPAK    Download (94KB)  (52KB)
  Health in the value survey patients after heart surgery
  Zdrowie w hierarchii wartości pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

 36. WOJCIECH BOLANOWSKI, PIOTR KWIATKOWSKI    Download (99KB)  (55KB)
  Bonding of Aggressive Attitudes Expressed at School in Youth Aged 16-19 to Properties of Home, Parents and World of Values
  Powiązania między postawami agresywnymi w szkole u młodzieży 16-19 letniej z wyznawanymi wartościami, kontaktem z rodzicami i własnościami domu rodzinnego

 37. WOJCIECH BOLANOWSKI, MONIKA BOLANOWSKA, LUDMIŁA WASZKIEWICZ    Download (152KB)  (142KB)
  Survival analysis applied to explanation of early sexual initiation
  Analiza przeżycia zastosowana do wyjaśniania zjawiska wczesnej inicjacji seksualnej

 38. MATEUSZ BORECKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA    Download (63KB)  (43KB)
  Research into use of receptive musicotherapy in psychiatric practice
  Badania nad wykorzystaniem muzykoterapii receptywnej w lecznictwie psychiatrycznym

 39. MATEUSZ BORECKI, AGNIESZKA OCHWANOWSKA, PAWEŁ OCHWANOWSKI, GRZEGORZ GAŁUSZKA, RENATA GAŁUSZKA    Download (100KB)  (50KB)
  The task of the physiotherapist (rehabilitation worker) in healthy confer for children with spinal curvature
  Zadania fizjoterapeuty (rehabilitanta) w promocji zdrowia dziecka z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

 40. ZBIGNIEW BOREK, TOMASZ GABRYŚ, JACEK BOREK    Download (566KB)  (95KB)
  The Mountain biking as a way of spending free time
  Kolarstwo górskie jako forma spędzania czasu wolnego

 41. ZBIGNIEW BORYSIUK    Download (112KB)  (146KB)
  Reaction time and movement time of upper limbs as manifestations of dynamic symmetry and asymmetry
  Szybkość reakcji i szybkość ruchu kończyn górnych jako przejawów symetrii i asymetrii dynamicznej

 42. ZBIGNIEW BORYSIUK, DARIUSZ ZMARZŁY    Download (162KB)  (91KB)
  Surface electromyography (Semg) as a research tool of psychomotor reactions
  Elektromiografia powierzchniowa (Semg) jako narzędzie badania reakcji psychomotorycznych

 43. DOROTA BORZUCKA, ZBIGNIEW REKTOR    Download (98KB)  (53KB)
  Motivation for performing physical activities in the elderly
  Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi starszych

 44. DOROTA BORZUCKA, ZBIGNIEW REKTOR    Download (94KB)  (53KB)
  Understanding of the importance of physical activity by the society, as perceived by physically active elderly people
  Świadomość znaczenia aktywności ruchowej w społeczeństwie, w opinii ludzi starszych aktywnych fizycznie

 45. DOROTA BORZUCKA, MICHAŁ KUCZYŃSKI    Download (77KB)  (52KB)
  Significance of dual tasks in stabilography in the viscoelastic modeling perspective
  Znaczenie zadań dualnych w stabilografii w perspektywie modelu lepko-sprężystego

 46. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI, ELŻBIETA HUK-WIELICZUK, PIOTR KUBIĆ    Download (88KB)  (58KB)
  Physical activity and its influence on cardio-respiratory endurance of students of ZWWF in Biala Podlaska and UMCS in Lublin
  Aktywność ruchowa i jej wpływ na wytrzymałość krążeniowo–oddechową studentów ZWWF w Białej Podlaskiej i UMCS w Lublinie

 47. MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI, ZOFIA KUBIŃSKA, JOLANTA DANIELEWICZ    Download (94KB)  (55KB)
  Role of march types of physical tests in evaluation of health level of students of State High Vocational School in Biala Podlaska
  Formy marszowe testów wysiłkowych w ocenie zdrowia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

 48. GRAŻYNA CEPUCH    Download (66KB)  (47KB)
  Fatigue - significant problem in adolescents with cancer
  Zmęczenie – znaczący problem u młodzieży z chorobą nowotworową

 49. DAGMARA CHAMELA-BILIŃSKA, DOMINIKA, MAŁGORZATA SOBERA, MAŁGORZATA MRAZ ZAWADZKA,    Download (87KB)  (56KB)
  Stability of body during quiet standing in children with idiopathic scoliosis
  Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa

 50. DAGMARA CHAMELA-BILIŃSKA, JOANNA SZCZEPAŃSKA, MICHAŁ KUCZYŃSKI    Download (71KB)  (52KB)
  Stability of quiet standing in subjects with cognitive impairment
  Stabilność postawy stojącej u osób z deficytem poznawczym

 51. JUSTYNA CHARAŚNA, MICHAŁ KUCZYŃSKI    Download (113KB)  (94KB)
  Improving diagnosis: does measurement duration affect assessment of postural stability?
  O lepszą trafność diagnozy: czy ocena stabilności postawy stojącej zależy od czasu pomiaru?

 52. JUSTYNA CHARAŚNA    Download (85KB)  (63KB)
  Comparative analysis of the students with the extended programme of PE in comaprison with the controlled group
  Analiza porównawcza uczniów o poszerzonym programie wychowania fizycznego na tle grupy kontrolnej

 53. JUSTYNA CHARAŚNA, ALEKSANDER WOJTYŁKO    Download (68KB)  (48KB)
  Danger promotion health resulting from patent medicines of valid system wholesome care in Poland
  Zagrożenia promocji zdrowia wynikające ze specyfiki obowiązującego systemu opieki zdrowotnej w Polsce

 54. ZDZISŁAW CHROMIŃSKI    Download (135KB)  (58KB)
  Podstawowy miernik zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży (od 10 lat wzwyż)

 55. MARIA CHRZANOWSKA, STANISŁAW MATUSIK    Download (130KB)  (66KB)
  Biological and Social determinats of the adults men health self-assessment
  Biologiczne i społeczne determinanty samooceny stanu zdrowia dorosłych mężczyzn

 56. MARIA CHRZANOWSKA, ŁUKASZ LIC    Download (78KB)  (53KB)
  Life-style and motives of exertions for body self-modelling in selected women studying in Cracow
  Styl życia oraz motywy podejmowania zabiegów kształtujących masę ciała w wybranej grupie studentek z Krakowa

 57. MARCIN CIOTA, PIOTR CISŁAK, ROBERT BŁASZCZYK, RAFAŁ FORNAL, TOMASZ DWORZAŃSKI    Download (84KB)  (62KB)
  Prophylaxis and treatment of obesity
  Profilaktyka i leczenie otyłości

 58. MARCIN CIOTA, RAFAŁ FORNAL, ROBERT BŁASZCZYK, PIOTR CISŁAK, KAROLINA MARDAROWICZ, TOMASZ DWORZAŃSKI    Download (98KB)  (76KB)
  Problem of alcohol consumption among diabetic patients
  Problem spożycia alkoholu wśród populacji pacjentów chorych na cukrzycę

 59. PIOTR CISŁAK, ROBERT BŁASZCZYK, MARCIN CIOTA, RAFAŁ FORNAL, AGNIESZKA CHMIELEWSKA    Download (160KB)  (89KB)
  Realization of knowledge based on nutrition habits concerning health promotion in daily life of students of Medical Academy in Lublin
  Realizacja wiedzy dotyczącej promocji zdrowia w życiu codziennym studentów AM Lublin na przykładzie odżywiania

 60. MARTA CURYŁO    Download (178KB)  (68KB)
  The health behaviour of the secondary school`s youth originating from a town
  Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku licealnym z małego miasta

 61. EWA CZAJA, AGNIESZKA SKORUPSKA, MARIA KÓZKA, KATARZYNA OTOWSKA    Download (69KB)  (48KB)
  Neurogenic disorders of passing urine after spinal cord injury
  Neurogenne zaburzenia wydalania moczu po urazie rdzenia kręgowego

 62. BOGDAN CZAPIGA, MARTA KOŹBA, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ELŻBIETA CZAPIGA, JANUSZ MIERZWA, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS    Download (71KB)  (45KB)
  Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu guzów kąta mostowo-móżdżkowego

 63. BOGDAN CZAPIGA, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ELŻBIETA CZAPIGA, PAWEŁ TABAKOW, JANUSZ MIERZWA, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS    Download (72KB)  (51KB)
  Nontraumatic intracranial hemorrhage in children
  Nieurazowe krwotoki wewnątrzczaszkowe u dzieci

 64. ELŻBIETA CZAPIGA, VIOLETTA SOKOLSKA, MAREK SĄSIADEK, URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, JOANNA SŁONINA, URSZULA KOŹMIŃSKA, BOGDAN CZAPIGA, IRENA BATYCKA-UGORSKA    Download (1098KB)  (1334KB)
  Cerebral tuberculoma – diagnostic problems. Report of two cases
  Gruźliczaki mózgu – trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków

 65. ELŻBIETA CZAPIGA, VIOLETTA SOKOLSKA, BRYGIDA KNYSZ, URSZULA DOROBISZ, URSZULA KOŹMIŃSKA, IRENA BATYCKA-UGORSKA, MAREK SĄSIADEK    Download (105KB)  (171KB)
  MR imaging of the brain toxoplasmosis in patient with AIDS
  Zastosowanie rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce toksoplazmozy mózgu u chorych z rozpoznaniem AIDS

 66. ELŻBIETA CZAPIGA, JOANNA BLADOWSKA, VIOLETTA SOKOLSKA, URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, URSZULA KOŹMIŃSKA, IRENA BATYCKA-UGORSKA, KRZYSZTOF MOROŃ    Download (137KB)  (289KB)
  Hormone-secreting pituitary adenomas: postoperative diagnosis in MRI
  Hormonalnie czynne guzy przysadki mózgowej: ocena pooperacyjna w rezonansie magnetycznym

 67. CZECZUK ANNA, RACZYŃSKA BARBARA, DŁUGOŁĘCKA BARBARA    Download (101KB)  (65KB)
  The impact of current physical engagement among the women in their postmenopausal period of life upon the bone mineral content and density
  Wpływ obecnej aktywności fizycznej kobiet po menopauzie na mineralizację i gęstość kości

 68. MIROSŁAWA CZERNIAWSKA, EMILIA DOLATA    Download (134KB)  (62KB)
  Job roles and value system (an example of nurses, teachers and nuns)
  Rola zawodowa a system wartości (na przykładzie pielęgniarek, nauczycielek i zakonnic)

 69. GRAŻYNA CZERWIAK, JADWIGA KRAWCZYŃSKA    Download (98KB)  (71KB)
  The role of sport in acceptation of disability by disabled
  Rola sportu w akceptacji własnej niepełnosprawności osób z dysfunkcją narządu ruchu

 70. GRAŻYNA CZERWIAK, JADWIGA KRAWCZYŃSKA    Download (177KB)  (63KB)
  Menace in development of physically disabled
  Zagrożenia rozwoju osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

 71. DOROTA ĆWIEK, ELŻBIETA GROCHANS, KATARZYNA AUGUSTYNIUK, ANNA JURCZAK, BEATA KARAKIEWICZ    Download (150KB)  (64KB)
  Influence of Education at the Childbirth School on the Occurrence of Breast Feeding Related Problems and Ability to Cope with Them
  Wpływ edukacji w szkole rodzenia na wystąpienie problemów związanych z karmieniem piersią oraz umiejętność radzenia sobie z nimi

 72. DOROTA DANIELEWICZ, EWA PISULA    Download (59KB)  (47KB)
  Self-eteem evaluation of girls of Turner syndrome
  Poziom samooceny u dziewcząt z zespołem Turnera

 73. EWA DĄBROWSKA, MARIA BALUNOWSKA, MONIKA LETKO, ANNA BORKOWSKA-CHWIEŚKO, RAFAŁ LETKO    Download (63KB)  (46KB)
  Effect of fluoride and chlorhexidine preparations on the oral cavity environment
  Wpływ preparatów fluorkowych i chlorheksydynowych używanych do codziennej higieny na środowisko jamy ustnej

 74. EWA DĄBROWSKA, KATARZYNA BŁAHUSZEWSKA, ALINA MINAROWSKA, MACIEJ KACZMARSKI, NIEDŹWIECKA-ANDRZEJEWICZ IZABELA    Download (90KB)  (54KB)
  The state of oral heath in a studied population with Cystic Fibrosis in the Podlasie province
  Stan zdrowia jamy ustnej w badanej populacji chorych na mukowiscydozę

 75. GRAŻYNA DĘBSKA, HENRYK MAZUREK, MIKOŁAJ MAJKOWICZ    Download (359KB)  (83KB)
  Quality of life evaluation in chronic respiratory diseases
  Ocena jakości życia w przewlekłych chorobach układu oddechowego

 76. EMILIA DOLATA, MIROSŁAWA CZERNIAWSKA    Download (77KB)  (56KB)
  Can sou see what I feel, can sou feel what I see – dilemma of communication based on facia expressions
  Czy widzisz to, co ja czuję; czy czujesz to, co ja widzę – dylematy komunikacji opartej o ekspresje mimiczne

 77. KATARZYNA DOŃKA, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, BARBARA BARAN, HENRYK WIKTOR    Download (117KB)  (63KB)
  The demand of the support from the medical staff by women treated because of breast cancer
  Zapotrzebowanie na wsparcie ze strony personelu medycznego przez kobiety leczone z powodu nowotworu piersi

 78. KATARZYNA DOŃKA, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, BARBARA BARAN, HENRYK WIKTOR    Download (145KB)  (72KB)
  The reaction of the women to the diagnosis of breast tumors changes as well as breast cancer
  Reakcje kobiet na rozpoznanie zmian guzowatych i choroby nowotworowej piersi

 79. ANDRZEJ T.DOROBISZ, BOGDAN CZAPIGA, URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, VIOLETTA SOKOLSKA    Download (89KB)  (55KB)
  Tactics of conduct in injuries of the arteries to the head
  Taktyka postępowania w urazach tętnic dogłowowych

 80. ANDRZEJ T. DOROBISZ, ARTUR MILNEROWICZ    Download (88KB)  (58KB)
  Evaluation of the Frequency and Category of early postoperative complications due to method of carotid endarterectomy
  Częstość i rodzaj powikłań wczesnych po zabiegu operacyjnym udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od metody operacyjnej

 81. HALINA DOROSZKIEWICZ    Download (85KB)  (62KB)
  Basic geriatric aid in Poland
  Podstawowa opieka geriatryczna w Polsce

 82. HALINA DOROSZKIEWICZ, BARBARA BIEŃ    Download (93KB)  (63KB)
  Use and demand for community nursing services among disabled elderly With limited mobility
  Korzystanie a zapotrzebowanie na środowiskowe świadczenia pielęgniarskie wśród osób starszych niesprawnych ruchowo

 83. BARBARA DUDA    Download (113KB)  (46KB)
  Hazardous behaviours towards heath in young people
  Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród ludzi młodych

 84. BARBARA DUDA    Download (121KB)  (49KB)
  Physical activity of students from the Academy of Physical Education and Sport as an example of a healthy life style
  Aktywność fizyczna studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przykładem zdrowego stylu życia

 85. BARBARA DUDA    Download (144KB)  (55KB)
  Students, diet
  Sposób żywienia wśród młodzieży akademickiej

 86. HENRYK DUDA    Download (110KB)  (56KB)
  Visual helping instructing of tactic of game acording to principles of forceful operations
  Wizualne wspomaganie nauczania taktyki gry według zasad skutecznego działania

 87. HENRYK DUDA    Download (131KB)  (57KB)
  Reasons of application of doping in light vives and opinion of young sportsmens
  Przyczyny stosowania dopingu w świetle poglądów i opinii młodych sportowców

 88. EWA DYBIŃSKA    Download (112KB)  (58KB)
  Axiological aspects of physical activity in water environment as seen by students of selected Cracow universities
  Aksjologiczne aspekty uprawiania aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach studentów wybranych krakowskich uczelni

 89. EWA DYBIŃSKA    Download (138KB)  (68KB)
  The importance of cognitive abilities in forming motor images in 10-year-old children learning swimming activities
  Znaczenie zdolności poznawczych w kształtowaniu wyobrażeń motorycznych u dzieci 10-letnich uczestniczących w procesie uczenia się nauczania czynności pływackich

 90. KAROLINA DŻAMAN, MARCIN JADCZAK, PIOTR RAPIEJKO, JACEK USOWSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (155KB)  (55KB)
  Life quality analysis based on a self – administered questionnaire in patient with nasal obstruction
  Ankietowe badanie jakości życia pacjentów z zaburzoną drożnością nosa

 91. KAROLINA DŻAMAN, PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, JACEK R. ŁUCZAK    Download (107KB)  (56KB)
  Pharmaceutical companies’ impact on health care
  Rola firm farmaceutycznych w kształtowaniu opieki zdrowotnej

 92. KAROLINA DŻAMAN, PIOTR RAPIEJKO, MARCIN JADCZAK, KORNEL SZCZYGIELSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (108KB)  (53KB)
  Self-reported health in patients with sinusitis and nasal polyps using SF‑36 (short form, 36 questions) questionnaire
  Samoocena stanu zdrowia pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa przy użyciu kwestionariusza SF-36 (short form, 36 questions)

 93. KAROLINA DŻAMAN, PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, JAN RATAJCZAK, DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (107KB)  (50KB)
  Analysis of factors impacting on doctor’s clinical decisions
  Analiza czynników wpływających na decyzje kliniczne lekarza

 94. KAROLINA DŻAMAN, MARCIN JADCZAK, AGNIESZKA SYRYŁO, JACEK USOWSKI, BEATA ZIELNIK–JURKIEWICZ, PIOTR RAPIEJKO    Download (100KB)  (59KB)
  Taste disturbances in patients with laryngological diseases
  Zaburzenia smaku u pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi

 95. BEATA FEDYN    Download (76KB)  (58KB)
  Teachers about heath as a value
  Nauczyciele o zdrowiu jako wartości

 96. MARIAN FIEDOR    Download (121KB)  (57KB)
  The analysis of menus and sources of nutrition in comparison with youth lifestyle who play korfball during summer programme “Holidays with sport”
  Analiza jadłospisów i źródeł wiedzy o żywieniu a deklarowany styl życia młodzieży uprawiającej korfball podczas letniego programu „Sportowe Wakacje”

 97. MARIAN FIEDOR    Download (106KB)  (50KB)
  Analysis and evaluation of the ways of nourishment among the young athletes who are in the athletics representation of podkarpackie province
  Analiza i ocena sposobu odżywiania się młodzieży stanowiącej kadrę województwa podkarpackiego w lekkiej atletyce

 98. RENATA FIRAK, LIDIA KUBA, ARTUR FREDYK    Download (120KB)  (59KB)
  The influence of acrobatic training on foot arch
  Wpływ ćwiczeń akrobatycznych na wysklepienie stóp

 99. RAFAŁ FORNAL, PIOTR CISŁAK, MARCIN CIOTA, TOMASZ DWORZAŃSKI, ROBERT BŁASZCZYK    Download (104KB)  (58KB)
  Migraine headaches as the cause of patient’s aptitude handicap – migraine diagnostics and treatment
  Migrenowe bóle głowy jako przyczyna ograniczenia sprawności pacjenta – diagnostyka i leczenie migreny

 100. GRAŻYNA FRANEK, HANNA CHŁOPECKA, MARIANNA CABAJ, IWONA CIERPIAŁ    Download (72KB)  (53KB)
  Evaluation of the state of knowledge about hepatitis C among carriers and the ill
  Ocena stanu wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród nosicieli i chorych

 101. GRAŻYNA FRANEK, ZOFIA NOWAK–KAPUSTA, MARIANNA CABAJ    Download (127KB)  (54KB)
  The health situation of the inhabitants of two Silesian social assistance homes
  Stan zdrowia mieszkańców dwóch śląskich domów pomocy społecznej

 102. ANNA FRANKIEWICZ    Download (91KB)  (57KB)
  The level of social aid to patients being hospitalized on the neurosurgery ward
  Ocena poziomu wsparcia społecznego u pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii

 103. ARTUR FREDYK, FIRAK RENATA, LIDIA KUBA    Download (269KB)  (65KB)
  Impact of specific exercises in classical ballet for postural stability
  Wpływ specyficznych ćwiczeń tańca klasycznego na stabilność posturalną

 104. ARTUR FREDYK    Download (437KB)  (57KB)
  Visual input for postural control during specific exercises in classical ballet
  Wpływ czynnika wzroku na utrzymanie postawy ciała podczas wykonywania specyficznych ćwiczeń tańca klasycznego

 105. TOMASZ GABRYŚ, URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, KRZYSZTOF FICEK    Download (91KB)  (69KB)
  The influence of height hypoxia on level of heart rate, blood lactate concentration and total work
  in work about progressive intensity at alpine skiers

 106. TOMASZ GABRYŚ    Download (121KB)  (57KB)
  Profile of level aerobic efficiency hockey players of different aged group
  Charakterystyka poziomu wydolności tlenowej hokeistów różnych grup wiekowych

 107. MARIA GACEK, BARBARA FRĄCZEK    Download (122KB)  (58KB)
  Physical activity as a remedial element in psychological stress reduction among the youth
  Aktywność fizyczna jako element zaradczy w redukowaniu stresu psychologicznego wśród młodzieży

 108. MARIA GACEK    Download (97KB)  (56KB)
  Physical activity in the style of life of the academic youth – psychological conditioning
  Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży akademickiej – uwarunkowania psychologiczne

 109. MAŁGORZATA GAJEWSKA, ANITA GĘBSKA-KUCZEROWSKA, JUSTYNA CAR    Download (92KB)  (53KB)
  Social determinants of youth’s selfreported nutritional knowledge and eating habits
  Uwarunkowania samooceny wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia oraz sposobu żywienia młodzieży